• Opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dla organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • Pełnienie funkcji inwestora;
 • Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • Realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • Koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym;
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym;
 • Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe dróg publicznych jako skutek uchwał planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowanie nimi, w tym w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w punktach 17 i 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.