Prędkość maksymalna pojazdów na jezdni od strony Antoninka w rejonie prac będzie ograniczona do 40 km/h.

Ponadto od 24 maja do 31 lipca br. występować będą utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Hetmańskiej i ul. Zamenhofa w związku z pracami przy budowie schodów, pochylni, kanalizacji deszczowej oraz likwidacji tymczasowego zjazdu.

W pobliżu ronda wprowadzane będą zwężenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Hetmańskiej oraz wygrodzenia fragmentów chodnika, pobocza i pasa dzielącego w rejonie prac. Czasowo możliwe są miejscowe wygrodzenia jednego pasa ruchu ul. Zamenhofa w pobliżu ronda oraz ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h.