Niekorzystne warunki atmosferyczne, utrzymujące się od końca grudnia ubiegłego roku wstrzymały kluczowe prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu na części ulic Wildy i Łazarza, na których od lutego miał obowiązywać płatny postój. W związku z tym pobór opłat został uruchomiony tylko tam,  gdzie oznakowanie było kompletne, a więc na 40 ulicach.

Jak tylko warunki atmosferyczne będą właściwe (dodatnie temperatury w dzień i w nocy, brak opadów), to na pozostałych ulicach wznowione zostaną prace polegające na malowaniu nowego oznakowania poziomego. Aby sprawnie je przeprowadzić, a następnie uruchomić, na gotowych już ulicach, pobór opłat Wilda i Łazarz zostały podzielone na mniejsze obszary. Każdy z nich zawiera po kilka sąsiadujących ze sobą ulic. Wykonawcy będą pracować w poszczególnych rejonach według przyjętej kolejności, uzgodnionej z lokalnymi radami osiedli.

Zgodnie z nowym harmonogramem prace będą w pierwszej kolejności wykonywane w północnej części Łazarza -  w  rejonie ulic od Berwińskiego do Iłłakowiczówny (obszar 1, 2 i 3) a później w południowej części Wildy -  w rejonie od ulic Chłapowskiego do Traugutta (obszar 1 i 2).

O konkretnych terminach rozpoczęcia prac mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem. Znaki z tabliczkami informującymi o konieczności przeparkowania pojazdów zostaną ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem działań na danej ulicy. Bieżące komunikaty będą publikowane na stronie internetowej ZDM.

Po wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz uruchomieniu parkomatów na poszczególnych obszarach rozpocznie się pobór opłat w ramach strefy płatnego parkowania, o czym też będziemy informować z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Warto przypomnieć również, że od połowy lutego kontynuowany jest montaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz modernizacja sygnalizacji świetlnych na ul. Głogowskiej w ramach wdrażania nowej organizacji ruchu związanej z SPP. Roboty są prowadzone równolegle na Wildzie i Łazarzu.