Nowy element sieci kanalizacji deszczowej jest zlokalizowany w parku Sołackim, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Małopolskiej i Śląskiej. Dzięki układowi osadnika i separatora wody opadowe są oczyszczane z substancji ropopochodnych, podczyszczane i dopiero w takiej postaci trafiają do płynącej przez park Bogdanki.

Jest to już trzeci podobny zespół urządzeń w tej okolicy. Poprzednie, o dokładnie takich samych funkcjach powstały w rejonie ul. Pomorskiej i Kaszubskiej. Dzięki nim poprawia się jakość wód opadowych trafiających do Bogdanki z ulic sąsiadujących z parkiem Sołackim.

Powstanie osadnika i separatora nie ograniczyło się do rozbudowy infrastruktury podziemnej. W ramach robót budowlanych wyremontowany został fragment alejki parkowej, wykonano także przejazd techniczny przez torowisko tramwajowe w ul. Małopolskiej. Ponadto wymieniony został betonowy wylot kanału deszczowego do Bogdanki.

We wtorek 29 czerwca odbył się odbiór końcowy inwestycji. Jej koszt wyniósł 1,16 miliona złotych.