*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2017-04-21
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Wykonanie badań ruchu rowerowego na ulicach miasta Poznania
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział ds. Rowerowych
osoba do kontaktu: Agata Sobielga
tel. (61) 62 86 571
asobielga@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań natężenia ruchu rowerowego w wybranych punktach Poznania. Badania obejmują:
a) pomiary 18-godzinne (od godz. 5.00 do 23.00, jednokrotne we wtorek, środę lub czwartek) w punktach:
1. Most Św. Rocha
2. Ul. Święty Marcin (na wysokości UAM przy rondzie Kaponiera)
Pomiar objąć ma:
• natężenie ruchu rowerowego z podziałem na interwały 30-minutowe
• płeć rowerzystów (M/F)
• poruszanie się rowerzystów zgodnie z organizacją ruchu obowiązującą w danym miejscu (zgodnie/niezgodnie)
• rodzaj roweru (Poznański Rower Miejski/inny)
• dla badań odbywających się po zmroku: wyposażenie roweru w działające oświetlenie (tak/nie)
• odzież (sportowa/inna)
• bagaż (brak bagażu/plecak/torba na ramię/sakwa/bagaż w koszyku)
• pasażer (brak/na foteliku/w przyczepce)

b) pomiary 5-godzinne (6.30-9.30 i 15.00-17.00) jednokrotne we wtorek, środę lub czwartek
w wybranych punktach położonych na skrzyżowaniach w ulic w granicach administracyjnych
m. Poznania.
Lista skrzyżowań objętych pomiarem jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
Pomiarowi podlegać będzie:
• natężenie ruchu rowerowego z podziałem na interwały 30-minutowe
• kierunki poruszania się rowerzystów – należy przedstawić na podstawie schematycznych grafik skrzyżowań z opisanymi wlotami (wzór w zał. 1)
• poruszanie się rowerzystów zgodnie z organizacją ruchu obowiązującą w danym miejscu (zgodnie/niezgodnie)
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia schematów zachowań uznawanych za zgodne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami dla każdego skrzyżowania – do akceptacji zamawiającego przed rozpoczęciem prac pomiarowych. Osoby prowadzące badanie będą miały obowiązek zapoznania się ze schematami i kwalifikowania zachowań zgodnie z nim.
Częścią opracowania będzie analiza porównawcza wyników otrzymanych w latach 2016 i 2017 (Raport z badań z roku 2016 w posiadaniu Zamawiającego). Dla każdego skrzyżowania, które jest przedmiotem badań w obydwu latach należy załączyć tabelę zgodnie ze wzorem w zał. 1. Dla czytelności wloty skrzyżowań oznaczać tak jak w roku 2016.

Terminy wykonywania zamówienia
- Badania natężenia ruchu codziennego należy zrealizować we wtorek, środę lub czwartek
w przedziale terminowym: 16.05.2017 – 08.06.2017r.;
- Badanie należy realizować przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak prognozowanych opadów, wiatr maksymalnie umiarkowany, do 8m/s). Wybór dnia pomiarów należy potwierdzić
u wskazanej osoby u Zamawiającego dzień wcześniej (do godz. 10). Za miarodajną należy uznać prognozę Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, dostępną na stronie www.meteo.pl) W przypadku utrzymywania się opadów przez cały okres wymieniony wyżej, Wykonawca dokona pomiarów w pierwszym możliwym terminie po ich ustaniu.
- Raport z badań należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14.07.2017r.;
- z tytułu nieterminowego wykonania umowy zlecenia w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ustalonego brutto za każdy dzień opóźnienia;
- z tytułu odstąpienia od umowy zlecenia przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto.

Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Najkorzystniejsza oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Badania natężenia ruchu codziennego należy zrealizować we wtorek, środę lub czwartek w przedziale terminowym: 16.05.2017 – 08.06.2017r. Raport z badań należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14.07.2017r.;
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków stawianych wykonawcom.
Wymagane jest wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu pomiarów ruchu drogowego o wartości netto minimum 1000 zł samodzielnych, bądź stanowiących składową opracowania (np. analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi lub dróg miejskich) oraz załączenie dowodów, czy usługa została wykonana należycie; za jedną usługę Zamawiający uzna jedną umowę niezależnie od ilości dróg objętych badaniem.
Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na stanowisku kierowniczym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie o kierunkach związanych
z transportem lub inżynierią ruchu oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przy realizacji minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu pomiarów ruchu drogowego jako samodzielnych bądź jako składowa opracowania (np. analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi lub dróg miejskich).
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RR.342.20.2017
Oferty należy złożyć w/u: Kancelaria Zamawiającego ul. Wilczak 17 61-623 Poznań.
Termin składania ofert: 2017-05-08 15:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-05-09 10:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-05-09 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-05-08 15:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Agata Sobielga


Dowiedz się więcej