*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2017-07-12
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zakup, dostawa, montaż i konserwacja pięciu całorocznych samoobsługowych stacji naprawy rowerów
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział ds. rowerowych
Dawid Abramowicz
st. referent ds. rowerowych
tel. 61 6477 252
dabramowicz@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i konserwacja pięciu samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie osiedli Św. Łazarz, Jeżyce, Junikowo i Morasko-Radojewo (lokalizacje zgodnie z Zał. nr 1). Stacje nie będą podlegały demontażowi na okres zimowy.
Ponadto zamówienie uwzględnia udzielenie gwarancji w zakresie naprawy uszkodzeń mechanicznych, uzupełnienia brakujących części oraz przeciwdziałania i usunięciu korozji. Dodatkowo jedna ze stacji wymaga wykonania stabilnego wybruku (ok. 2m2).

Wymagania szczegółowe:

Model i wyposażenie stacji naprawy rowerów:
- materiał wykonania: stal nierdzewna, malowanie proszkowe;
- uchwyt na rower;
- zestaw wkrętaków (m.in krzyżak, płaski), kluczy płaskich i nastawnych;
- zestaw kluczy imbusowych;
- łyżki do zdejmowania opony;
- pompka z końcówkami na różne wentyle (AV, DV, SV);
- zabezpieczenia antykradzieżowe wyposażenia i konstrukcji;
- graficzna instrukcja obsługi.

Ponadto stacja naprawy rowerów powinna być zgodna z kolorystyką stacji PRM, tj. kolor grafitowy RAL 7043 jako kolor urządzenia oraz kolor turkusowy RAL 5018 dla powierzchni informacyjnych i logo. Logo winno mieć kolor biały. Napis „STACJA NAPRAWY ROWERÓW” powinien mieć kolor biały. Dopuszcza się wykonanie napisu i logo jako trwałą naklejkę na turkusowe tło – logo i napis należy skonsultować z Zamawiającym, który je zaakceptuje.
UWAGA: Wykonawca powinien uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miejskiego w Poznaniu (Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta) w zakresie wzoru stacji.

Serwis: oferta powinna uwzględniać całoroczną konserwację co najmniej na okres jednego roku (do końca 2018 r.), zwłaszcza w sezonie zimowym (listopad – kwiecień), zapobiegającą m.in. procesowi korozji i niszczenia mechanicznego. Serwis obejmuje prace konserwacyjno-naprawcze – dokonywane w ciągu całego roku, raz w miesiącu, w ciągu pięciu ostatnich dni każdego miesiąca. Przed dokonaniem montażu oraz na koniec sezonu, tj. w ciągu ostatnich pięciu dni października, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca dokona prac konserwacyjno-naprawczych. Za zgodą lub/i dyspozycją Zamawiającego poszczególny termin prac konserwacyjno-naprawczych może ulec zmianie.

Prace serwisowe szczególności obejmują:
• konserwację pompki - smarowania tłoka, wymiana uszczelek oraz wszelkich elementów, które zostały zużyte bądź uszkodzone;
• konserwację narzędzi - stosowanie preparatów antykorozyjnych w miejscach narażonych na korozję (np. otwory w narzędziach, rolka klucza nastawnego);
• umycie stacji z piasku, błota, smaru, kurzu itp. zabrudzeń;
• wymianę zużytych narzędzi / elementów stacji (w tym: linki z pancerzami na narzędzia, gumowe uchwyty / wsporniki na rower dużej stacji, śruby antykradzieżowe mocujące stacje do podłoża), bądź w przypadku kradzieży, wandalizmu kompletowanie wg producenckiego wyposażenia;
• wymianę uszkodzonych lub w przypadku pogorszenia stanu estetycznego naklejek (logo lub/i innych materiałów graficznych), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowej zmiany graficznej naklejek (oznakowania) wszystkich stacji – w takim wypadku Wykonawca opracuje oznakowanie wg wskazań Zamawiającego, a odpowiednie naklejki, w ilości potrzebnej do wykonania Przedmiotu Zamówienia zostaną wykonane / zamówione we własnym zakresie przez Wykonawcę;
• doraźne zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni powłoki lakierniczej przed dalszym jej uszkadzaniem i korozją poprzez jej uzupełnienie, przy uwzględnieniu kolorystyki stacji (RAL 7043);
• prace awaryjne (do 8 zgłoszeń w miesiącu tj. 1 zgłoszenie = 1 stacja) – usunięcie awarii oraz sprawdzenie poprawności działania pozostałych elementów stacji i ewentualna ich naprawa w terminie do 4 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy;
• prace renowacyjne – w przypadku, gdy powłoka lakiernicza danej stacji ulegnie zniszczeniu w takim stopniu, że prace konserwacyjno-naprawcze nie przyniosą oczekiwanego efektu Wykonawca będzie miał w obowiązku wykonać prace renowacyjne (do 6 stacji w ciągu trwania Umowy), które obejmują: usunięcie starej powłoki lakierniczej oraz wykonanie nowej powłoki lakierniczej wg kolorystyki stacji (RAL 7043), a następnie celem przywrócenia pełnej sprawności stacji należy wykonać prace konserwacyjno-naprawcze np. uzupełnienie naklejek (oznakowania stacji) w terminie do 14 dni od momentu przesłania polecenia wykonania takich prac na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy;
• uzupełnienie skradzionych elementów wyposażenia stacji.

Gwarancja: oferta powinna uwzględniać udzielenie gwarancji w zakresie wyposażenia stacji, w tym m.in. wymianę uszkodzonych lub uzupełnienie skradzionych elementów stacji (przynajmniej na 3 lata, a także obejmować zachowanie nieuszkodzonej konstrukcji stacji (przynajmniej na 4 lata).

Bruk: oferta powinna obejmować wycenę wybruku (ok. 2m2) w kształcie prostokąta ograniczonego opornikiem betonowym wyłącznie dla stacji przy skrzyżowaniu ul. Morasko/Meteorytowa (wg fotografii umieszczonej w Zał. nr 1).
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni od momentu podpisania umowy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
- referencje na poprawnie prowadzoną zimową konserwację stacji naprawy rowerów, realizowaną na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego;
- oferenci zobowiązani są zaproponować tryb utrzymania całorocznego, w tym zimowego
z wykazem niezbędnych działań konserwacyjnych;
- oferent winien przedstawić wycenę jednostkową (dla pojedynczej stacji) oraz wycenę łączną, dla wszystkich stacji w podziale na 3 grupy wypełniając formularz cenowy (Zał. nr 2).
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RR.342.23.2017
Oferty należy złożyć w/u: Oferty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 Poznań do dnia 26.07.2017 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stacje naprawy rowerów – nie otwierać przed 27.07.2017 r.&quo
Termin składania ofert: 2017-07-26 12:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-07-27 10:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-07-27 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-07-27 10:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Dawid Abramowicz
Data publikacji: 2017-07-06
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych we wskazanych lokalizacjach w Poznaniu
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział ds. rowerowych
Osoba do kontaktu - Dawid Abramowicz, st.referent ds. rowerowych
61 6477252
dabramowicz@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż 147 stojaków rowerowych na terenie osiedli: Św. Łazarz, Jeżyce, Naramowice, Grunwald Północ i Wilda, wykonanie wybruku pod wybranymi stojakami (ok. 26 m2), a także demontaż 5 stojaków z obecnego miejsca i ich montaż we wskazanych lokalizacjach na terenie osiedla Św. Łazarz (zgodne z Zał. nr 1).

Wymagania szczegółowe:

a) lokalizacja: zgodnie z Zał. nr 1. Precyzyjne fotografie i parametry dla montażu zostaną przekazane Wykonawcy. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, wyjątkowo należy brać pod uwagę, że wskazane lokalizacje mogą nieznacznie ulec zmianie;
b) model: STO-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z parametrami zawartymi Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznania (Zał. nr 2);
c) sposób montażu: stojaki koniecznie muszą być umieszczone w kotwach betonowych na głębokość co najmniej 0,35 m, zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania (Załącznik do zarządzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r.);
d) termin montażu: od 21.08 – 15.09;
e) rozliczenie zadania: wykonawca zostanie poproszony o wykonanie rozliczenia częściowego, tzn. o wystawienie 5-ciu faktur (zgodnie z podziałem zadania na osiedla).

Wymagania dodatkowe:
a) oferent winien przedstawić wycenę jednostkową dla pojedynczego stojaka (zakup, dostawa, montaż) oraz wycenę łączną dla poszczególnych osiedli – zgodnie z formularzem ofertowym (Zał. nr 3).
b) przed przystąpieniem do montażu stojaków, Wykonawca powinien zabezpieczyć teren celem zapobieżenia zaparkowania pojazdów w miejscu montowania stojaków.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15.09.2017 r.; z tytułu przekroczenia któregokolwiek z w/w terminów, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia; z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, naliczona będzie kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Przesłanie oferty z wypełnionym formularzem ofertowym (zał. nr 3).


Informacje dodatkowe:
a) oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
b) przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia
lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
d) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
e) Zleceniodawca dopuszcza możliwość odbiorów i płatności częściowych,
f) Oferenci powinni brać pod uwagę możliwość rozliczenia zadania odrębnymi fakturami za każdy z rejonów montażu stojaków.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: RR.342.26.2017
Oferty należy złożyć w/u: Oferty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 1, 61-623 Poznań do dnia 24.07.2017 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stojaki rowerowe na osiedlach w Poznaniu – nie otwierać przed 2
Termin składania ofert: 2017-07-24 12:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-07-25 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-07-25 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-07-25 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Dawid Abramowicz


Dowiedz się więcej