*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys €

Roboty budowlane więcej »
Usługi więcej »
Dostawy więcej »
Inżynieria ruchu więcej »
Inne więcej »
Data publikacji: 2017-09-22
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Wdrożenie zmian zgodnie z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach w ciągu ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: ZDM, Wydział Sterowania Ruchem, 061 6465 461

asmigielski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: określono w załączniku
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 października 2017 roku
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określono w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.43.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-09-29 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-09-29 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-09-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-09-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka
Data publikacji: 2017-09-22
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Polna Szamarzewskiego
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: ZDM, Wydział Sterowania Ruchem, 061 6465 460
tkrzyzaniak@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia: określono w załączniku
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 listopada 2017
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określono w załączniku
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: IS.342.40.2017
Oferty należy złożyć w/u: Siedziba ZDM
Termin składania ofert: 2017-09-29 8:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-09-29 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-09-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-09-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Gorecka Gorecka


Dowiedz się więcej