*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów:Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozprowadzaniu pustych worków na liście wśród mieszkańców miasta Poznania, odbiorze pełnych worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców z obszaru pasów drogowych
oraz ich wywozie na biokompostownię przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie, opisana wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV):
- 90512000-9 - usługi transportu odpadów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
Część I – dzielnica Stare Miasto;
Część II – dzielnica Nowe Miasto;
Część III – dzielnica Grunwald;
Część IV – dzielnica Jeżyce;
Część V – dzielnica Wilda.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt.3 SIWZ nr ref. DZ.TI.341.58.2016.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiące nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego udzielone zostaną w sytuacji konieczności powtórzenia każdej z czynności podobnych do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmiany terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90512000-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2016 Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.
Wymagane wadium: Nie jest wymagane
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- posiada aktualną na dzień jej złożenia decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodzie 20 02 01;
- posiada aktualne na dzień jego złożenia zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01.

1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1.2) ogłoszenia zostaną spełnione wyłącznie jeżeli część zamówienia dotyczącą odbioru oraz transportu odpadów będzie realizowana wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia określone w pkt 1.2 a)niniejszego ogłoszenia.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodzie 20 02 01;

e) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01.

2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 lit. od a) do c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że :
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Wypełnione i podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 100%
Kryterium cena (Cena) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 100 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 100 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach danej części zamówienia.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.58.2016
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 01/09/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-09-01, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 01/09/2016 godz. 10:00 Sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 24/08/2016
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2016r.”
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań, w tym:
• bieżące i okresowe prace konserwacyjne,
• utrzymanie sprawności i prawidłowego funkcjonowania, bieżące naprawy i serwis,
• usuwanie awarii, usterek i niesprawności.
opisanych w niniejszym dokumencie systemów, urządzeń, elementów składających się na projekt ITS Poznań lub z nim współpracujących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3 SIWZ nr ref. DZ.RS.341.38.2016 natomiast szczegółowy zakres prac utrzymaniowych i czynności konserwacyjnych na urządzeniach projektu ITS znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

Kody CPV dot. przedmiotu zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów;
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:

Część I (Zadanie nr 1)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarządzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta.

Część II (Zadanie nr 2)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi.

Część III (Zadanie nr 3)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego.


Dla każdej z części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 72250000-2
1. przedmiot dodatkowy: 72260000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 31/12/2016r.
Wymagane wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne Zadania, na które składa ofertę.
2.Wysokość wadium wynosi:
- dla Zadania nr 1 – 50.000,00 zł;
- dla Zadania nr 2 - 6.000,00 zł;
- dla Zadania nr 3 - 6.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej:

dla zadania nr 1:
−1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu sterowania ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a) sterowniki sygnalizacji świetlnej sterowane systemowo – minimum 100 sterowników,
b) stacje pomiaru ruchu (oparte na pętlach indukcyjnych, ANPR lub innych detektorach) - minimum 100 stacji,
c) światłowodową sieć komunikacyjną,
d) radiową sieć komunikacyjną,
e) serwery systemowe,
f) stronę WWW systemu – informującą o warunkach ruchu,
g) odbiorniki radiowe priorytetów na skrzyżowaniach,

oraz

− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu detekcji zdarzeń
w ruchu drogowym obejmującego swoim działaniem przynajmniej jeden obiekt typu tunel lub wiadukt i min. 20 kamer detekcji zdarzeń oraz co najmniej 2 skrzyżowania.

UWAGA 1: W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE:
- ZREALIZOWAŁ LUB REALIZUJE USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA KONSERWACJI I UTRZYMANIU, KTÓRA OBEJMUJE OBA TYPY SYSTEMÓW ORAZ ZAKRES ELEMENTÓW WSKAZANYCH POWYŻEJ,
LUB
- ZREALIZOWAŁ LUB REALIZUJE USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI I UTRZYMANIU, KTÓRE ŁĄCZNIE OBEJMUJĄ ZAKRES WSZYSTKICH ELEMENTÓW W OBU WSKAZANYCH TIRETACH (W ZAKRESIE TIRETU PIERWSZEGO SUMOWANIE DOPUSZCZALNE JEST JEDYNIE W KONTEKŚCIE PEŁNYCH ZAKRESÓW OBJĘTYCH PPKT A - G),
ZAMAWIAJĄCY UZNA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA 1 POLEGAJĄCY NA POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ZA SPEŁNIONY.

UWAGA 2: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby przynajmniej jeden z nich wykazał się zrealizowaniem wymaganych przez Zamawiającego usług wskazanych w warunku udziału w postępowaniu dla zadania nr 1.

dla zadania nr 2:
− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu dynamicznej informacji drogowej obejmującego swoim działaniem znaki zmiennej treści z możliwością wyświetlania tekstów i grafik dla uczestników ruchu kołowego minimum 10 tablic,

dla zadania nr 3:
− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu nadzoru nad ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a) automatyczne ważenie pojazdów minimum 2 stacje,
b) wykrywanie przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym sygnale minimum 5 skrzyżowań,
c) pomiar odcinkowy prędkości pojazdów minimum 2 odcinki.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.


c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które pełnić będą następujące funkcje:

dla zadania nr 1:

1. Specjalista do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem SCALA 1.6.3 (co najmniej 4 osoby) – osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie Systemu Sitraffic SCALA 1.6.3. i Systemu Motion 4.3.2. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
− sprawdzenia poprawności działania systemu,
− utrzymania systemu,
− dodawania nowych obiektów,
− wprowadzania zmian w definicji obiektów,
− programowania algorytmów działania – moduł STRAMO/Response plan,
− wprowadzania zmian w module prognozowania czasów przejazdu,
− wprowadzania zmian w zakresie punktów pomiarowych.

2. Specjalista do spraw inżynierii ruchu i programowania sterowników (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic Office w wersji 4.6. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− dodawania nowych skrzyżowań,
− konfiguracji parametrów sterowników,
− zaawansowanego programowania akomodacji w module Traffic Language,
− zmiany parametrów systemu MOTION.

3. Specjalista do spraw Systemu Optymalizacji Sieciowej (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic MOTION. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− sprawdzenia poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego MOTION,
− konfigurowania i parametryzowania systemu MOTION.

4. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych (co najmniej 1 osoba) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.).

5. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.)

6. Kadra pracownicza z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. do 1KV co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

7. Osoba odpowiedzialna za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

dla zadania nr 2:

1. Specjalista do spraw utrzymana tablic zmiennej treści, mobilnych tablic zmiennej treści, tablic informacji parkingowej i stacji meteorologicznych (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Trax elektronik w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
− sprawdzenia poprawności działania systemu,
− utrzymania systemu,
− wprowadzania zmian w definicji obiektów,
− programowania algorytmów działania.

2.Kadra pracownicza z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. do 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3. Osoba odpowiedzialna za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

dla zadania nr 3:

1. Specjalista do spraw utrzymania systemu dynamicznego ważenia pojazdów, systemu wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemu pomiaru odcinkowego prędkości (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Neurosoft w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
− sprawdzenia poprawności działania systemu,
− utrzymania systemu,
− wprowadzania zmian w definicji obiektów,
− programowania algorytmów działania.

2. Kadra pracownicza z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. do 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3. Osoba odpowiedzialna za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

UWAGA 1: Zamawiający będzie honorował jedynie oryginalne certyfikaty wydane przez producenta. Certyfikaty należy przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

UWAGA 2: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru muszą mieć prawo wykonywania powierzonych funkcji w związku z wpisaniem ich na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

UWAGA 3: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru robót w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż:
dla zadania nr 1:
- 1.000.000,00 PLN;
dla zadania nr 2:
- 200.000,00 PLN;
dla zadania nr 3:
- 200.000,00 PLN
(lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). W przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż suma kwot ubezpieczenia wskazanych dla poszczególnych zadań na które składa ofertę.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

UWAGA: zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca podejmie decyzję o zmianie lub rezygnacji z takiego podwykonawcy wówczas zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b niniejszego ogłoszenia), co najmniej:

dla zadania nr 1:
− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu sterowania ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a) sterowniki sygnalizacji świetlnej sterowane systemowo – minimum 100 sterowników,
b) stacje pomiaru ruchu (oparte na pętlach indukcyjnych, ANPR lub innych detektorach) - minimum 100 stacji,
c) światłowodową sieć komunikacyjną,
d) radiową sieć komunikacyjną,
e) serwery systemowe,
f) stronę WWW systemu – informującą o warunkach ruchu,
g) odbiorniki radiowe priorytetów na skrzyżowaniach,

oraz

− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu detekcji zdarzeń
w ruchu drogowym obejmującego swoim działaniem przynajmniej jeden obiekt typu tunel lub wiadukt i minimum 20 kamer detekcji zdarzeń oraz co najmniej 2 skrzyżowania.

dla zadania nr 2:
− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu dynamicznej informacji drogowej obejmującego swoim działaniem znaki zmiennej treści z możliwością wyświetlania tekstów
i grafik dla uczestników ruchu kołowego minimum 10 tablic,

dla zadania nr 3:
− 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu nadzoru nad ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a) automatyczne ważenie pojazdów minimum 2 stacje,
b) wykrywanie przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym sygnale minimum 5 skrzyżowań,
c) pomiar odcinkowy prędkości pojazdów minimum 2 odcinki,

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawarto w pkt. 9.1.2. lit. c) SIWZ).
Wzór wykazu osób zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN dla zadania nr 1, 200.000,00 dla zadania nr 2, 200.000,00 dla zadania nr 3 (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). W przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż suma kwot ubezpieczenia wskazanych dla poszczególnych zadań na które składa ofertę;

f) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b), c) i d) SIWZ. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów zawiera Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt b): Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

Uwagi dotyczące dokumentu wymienionego w ppkt. e):
- wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada opłaconą polisę OC (a w przypadku jej braku inny dokument). Poprzez opłacenie dokumentu należy rozumieć przedłożenie przez Wykonawcę poza polisą OC – jeżeli z jej treści to nie wynika, również innego dokumentu potwierdzającego fakt uiszczenia wymaganych składek.

- zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2. lit. d), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu o którym mowa w ppkt e), dotyczącego tych podmiotów.


2.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w podpunkcie a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w podpunktach b) – g) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 2.2. lit. b) - d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 2.2. lit. e) i lit. g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci, oraz dokumenty, o których mowa
w pkt 2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 2.3.1) lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

2.4. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a)dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

2.5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia własnego wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), przy czym w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający może odstąpić od wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
a) wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty,
b) wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego.
3. Zamawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self-cleaning („samooczyszczenia”), polegającą na dopuszczeniu, w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym: naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, podjął współpracę z organami ścigania, podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane powyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4 -11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców. Przedmiotowe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
5. JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.
6. JEDZ podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga, składa wykonawca. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

W przypadku skorzystania z uprawnienia do złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ, wykonawca składa go w formie pisemnej, wypełniając go odpowiednio w zakresie i formie zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia, a także zgodnie z ww. Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE). Dokument JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
a) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
d) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r.).
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) znajduje się instrukcja wypełnienia dokumentu JEDZ.

2.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1. i 9.2.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. %
1. Dla każdego z zadań - części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
2.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:


1.Cena 80% = 80 pkt
2.Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM 10% = 10 pkt
3. Okres gwarancji jakości 10% = 10 pkt
Razem 100% = 100 pkt

19.2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium cena „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punkty (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 80 pkt

Kryterium nr 2

Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego:

Kryterium „Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego (czas liczony w godzinach od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu). Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 6 godzin. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 6 godzin Zamawiający uzna, że został zaproponowany maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego (tj. 6 godzin). Czas należy podać w pełnych godzinach.

Zamawiający ofercie o najkrótszym czasie usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego = najkrótszy czas spośród złożonych ofert / czas z badanej oferty x 10 pkt

Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS:

Kryterium „Czas usunięcia awarii urządzeń VMS” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii urządzeń VMS (czas liczony w godzinach od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu). Czas awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu usunięcia awarii urządzeń VMS oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 48 godzin Zamawiający uzna, że został zaproponowany maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego czas usunięcia awarii urządzeń VMS (tj. 48 godzin). Czas należy podać w pełnych godzinach.

Zamawiający ofercie o najkrótszym czasie usunięcia awarii urządzeń VMS przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Czas usunięcia awarii urządzeń VMS = najkrótszy czas spośród złożonych ofert / czas z badanej oferty x 10 pkt

Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM:

Kryterium „Czas usunięcia awarii urządzeń WIM” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii urządzeń WIM (czas liczony w godzinach od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu). Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu usunięcia awarii urządzeń WIM oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje czas dłuższy niż 48 godzin Zamawiający uzna, że został zaproponowany maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego czas usunięcia awarii urządzeń WIM (tj. 48 godzin). Czas należy podać w pełnych godzinach.

Zamawiający ofercie o najkrótszym czasie usunięcia awarii urządzeń WIM przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Czas usunięcia awarii urządzeń WIM = najkrótszy czas spośród złożonych ofert / czas z badanej oferty x 10 pkt

Kryterium nr 3 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi 30 miesięcy, najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 42 miesiące.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach miesięcznych: 30 miesięcy lub 36 miesięcy lub 42 miesiące.

Wartość punktowa dla przedmiotowego kryterium (w kryterium okres gwarancji jakości można uzyskać maksymalnie 10 punktów) zostanie obliczona w następujący sposób:
- okres gwarancji jakości 30 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji jakości 36 miesięcy: 5 pkt;
- okres gwarancji jakości 42 miesiące: 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji jakości dłuższy niż 42 miesiące otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium okres gwarancji jakości, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji jakości krótszy niż 30 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji jakości Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego, tj. 30 miesięcy (Wykonawca w tym kryterium uzyska 0 pkt).

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
5.Dla każdego z Zadań (części zamówienia) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
6.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7.Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RS.341.38.2016
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 15/09/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-09-15, godz 09:00 ZMIANA TEMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 15/09/2016r. godz. 09:30, Sala Konerencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 07/07/2016r.


Dowiedz się więcej