*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2016 i 2017
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2016-2017 wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – kod 77310000-6.

Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących 13 Rejonów (części zamówienia):

- CZĘŚĆ 1 – Rejon 1 A ( Stare Miasto centrum)
- CZĘŚĆ 2 – Rejon 2 A (Stare Miasto północ)
- CZĘŚĆ 3 – Rejon 2 B (Stare Miasto północ)
- CZĘŚĆ 4 – Rejon 2 C (Stare Miasto północ)
- CZĘŚĆ 5 – Rejon 3 A (Jeżyce)
- CZĘŚĆ 6 – Rejon 3 B (Jeżyce)
- CZĘŚĆ 7 – Rejon 3 C (Jeżyce)
- CZĘŚĆ 8 – Rejon 4 A (Grunwald)
- CZĘŚĆ 9 – Rejon 4 B (Grunwald)
- CZĘŚĆ 10 – Rejon 4C (Grunwald)
- CZĘŚĆ 11 – 5 A (Wilda)
- CZĘŚĆ 12 – Rejon 6 C (Nowe Miasto)
- CZĘŚĆ 13 – Rejon 6 E (Nowe Miasto)

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Rejonów (części zamówienia). Dla każdego Rejonu prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt.3 SIWZ nr ref. DZ.TZ.341.117.2015
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 77310000-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 15 kwietnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku.
Wymagane wadium: Kwota wadium dla każdej z części zamówienia wynosi 2.500,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części zamówienia, na które składana jest oferta.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej dwie usługi polegające na koszeniu terenów zieleni lub pielęgnacji terenów zieleni łącznie z koszeniem i o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda z usług.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W złożonym przez Wykonawcę zobowiązaniu innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia koniecznym (ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie) jest określenie sposobu uczestnictwa tego podmiotu w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Uwaga: w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b niniejszego ogłoszenia), co najmniej dwie usługi polegające na koszeniu terenów zieleni lub pielęgnacji terenów zieleni łącznie z koszeniem i o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda z usług. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt b): Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w punkcie a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty określone w punktach b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 2.2. lit. b) - d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 2.2. lit. e) i lit. g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 2.3.1) lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1.2. SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 95%
2. Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 95 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 95 pkt

Kryterium nr 2 – Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):

Kryterium społeczne będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących jak najwyższy udział osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, tj. maksimum punktów (5 pkt) w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje najwyższą liczbę pracowników zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, zgodnie ze wzorem:

Kryterium społeczne = liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z badanej oferty / najwyższa liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę spośród złożonych ofert x 5 pkt

Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników jw. otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zamówienia. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia (danej jego części), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą.

Wartość punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Dla każdego z Zadań (części zamówienia) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TZ.341.117.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 22/02/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-02-22, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 22/02/2016 godz. 10:00 Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 12/01/2016


Dowiedz się więcej