*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa ul. Golęcińskiej w Poznaniu w zakresie utwardzenia nawierzchni chodnika oraz gospodarki drzewostanem na odcinku od parkingu przy Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu do ul. Koszalińskiej"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Golęcińskiej w Poznaniu w zakresie utwardzenia nawierzchni chodnika oraz gospodarki drzewostanem na odcinku od parkingu przy Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu do ul. Koszalińskiej, opisane wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):
- 45233252 -0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,

oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.TBU.341.106.2015.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 348.661,89 zł, co stanowi równowartość 82.525,48 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 116.220,63 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233252-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 29/05/2016
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 3.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości netto co najmniej 200 000 PLN (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie).
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b specyfikacji), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości netto co najmniej 200 000 PLN, każda z robót.
Wykaz musi obejmować minimum jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach, którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) SIWZ.
Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2. lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.3.1 lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.3.1 lit. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 9.2.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres rękojmi za wady 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Okres rękojmi za wady:

Kryterium „Okres rękojmi za wady” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady. Minimalny okres rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące miesięczne okresy rękojmi za wady: okres 48 miesięcy, okres 60 miesięcy lub okres 72 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady, według następujących zasad:
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 48 miesięcy – 0 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 60 miesięcy – 5 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 72 miesiące – 10 pkt.

W kryterium okres rękojmi za wady Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres rękojmi za wady krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca niezadeklaruje okresu rękojmi za wady Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt).
Deklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi za wady nie dotyczy robót związanych z:
a) oznakowaniem poziomym grubowarstwowym, na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 lit. a) (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 36 miesięczny okres rękojmi za wady, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego.
b) humusowaniem wraz z obsianiem trawą, na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 lit. b) (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 12 miesięczny okres rękojmi za wady, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TBU.341.106.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 14/12/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-12-14, godz 08:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 14/12/2015 r., godz. 09:00, Sala Konferencyjna Zarzadu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 27/11/2015
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. " Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej w Poznaniu"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej w Poznaniu na odcinku od Literackiej do ul. Biskupińskiej, opisane wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):
- 45233252 -0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,

oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 2.406.167,80 zł, co stanowi równowartość 569.520,65 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 802.055,94 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233252 -0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 29 maja 2016
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 16.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie).
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b niniejszego ogłoszenia), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN, każda z robót. Wykaz musi obejmować minimum jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach, którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b).
Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1 lit. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 2.3.2 stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Najniższa cena 90%
2. Okres rękojmi za wady 10%
1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Okres rękojmi za wady:

Kryterium „Okres rękojmi za wady” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady. Minimalny okres rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące miesięczne okresy rękojmi za wady: okres 48 miesięcy, okres 60 miesięcy lub okres 72 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady, według następujących zasad:
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 48 miesięcy – 0 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 60 miesięcy – 5 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 72 miesiące – 10 pkt.

W kryterium okres rękojmi za wady Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres rękojmi za wady krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca niezadeklaruje okresu rękojmi za wady Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt).
Deklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi za wady nie dotyczy robót związanych z wykonaniem:
- oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 36 miesięczny okres rękojmi za wady,
- humusowania z obsianiem na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 12 miesięczny okres rękojmi za wady.
Okres rękojmi liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TBU.341.107.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 14/12/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-12-14, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 14/12/2015, godz, 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 27/11/2015
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na stałej konserwacji instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni.

Przedmiot zamówienia opisany jest wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV – 50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne
CPV – 45232431-2 – przepompownie wody opadowej

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 145.530,00 zł, co stanowi równowartość 34.445,79 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 13.230,00 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 5000000-5
1. przedmiot dodatkowy: 45232431-2
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 01/01/2016 do 31/12/2016
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 2.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji oświetlenia obiektów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym konserwacji urządzeń hydrotechnicznych (pompownie wód), o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b specyfikacji), usługi polegające na konserwacji oświetlenia obiektów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym konserwacji urządzeń hydrotechnicznych (pompownie wód) o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto (wykaz musi obejmować min. jedną taką usługę). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt b): Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do specyfikacji.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2. lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.3.1) lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.3.1) lit. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 9.2.3.2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów ich dotyczące są poświadczane za zgodność z oryginałem przez każdego z nich z osobna.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Czas wykonania naprawy awaryjnej 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa cena brutto (zł) spośród ofert podlegających ocenie / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Czas wykonania naprawy awaryjnej:

Kryterium „Czas wykonania naprawy awaryjnej” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym czasu wykonania naprawy awaryjnej w zakresie wskazanym w pkt 3.2 lit. b) SIWZ, wyrażonego
w pełnych godzinach. Czas naprawy awaryjne liczony jest od chwili otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego do jej wykonania. Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania naprawy awaryjnej nie może być dłuższy niż 12 godzin od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas wykonania naprawy awaryjnej dłuższy niż 12 godzin, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca niezadeklaruje czas wykonania naprawy awaryjnej Zamawiający uzna, że został zaproponowany najdłuższy czas jej wykonania wymagany przez Zamawiającego, tj. 12 godzin.

Zamawiający ofercie o najkrótszym czasie wykonania naprawy awaryjnej przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Czas wykonania naprawy awaryjnej = najkrótszy czas wykonania naprawy awaryjnej spośród ofert podlegających ocenie / czas wykonania naprawy awaryjnej badanej oferty x 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TO.341.101.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30/11/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-11-30, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 30/11/2015 r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarzadu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 19/11/2015
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania".
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń poboru opłat (parkomaty) typu „Siemens-Sity5” w ilości 192 szt., „Siemens Sicuro 7” i Sity 7P w ilości łącznej 232 szt. w stałej sprawności technicznej umożliwiającej obsługę parkujących kierowców (rozmieszczenie urządzeń obrazuje mapka stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.RP.341.93.2015.

Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 4.146.341,46 zł, co stanowi równowartość 981.405,82 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 1.382.113,82 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 5000000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31/12/2016
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 20.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu systemu składającego się minimum z 200 automatów parkingowych współpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS, obsługujących monety i karty elektroniczne.
Uwaga: w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (delikt i kontrakt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
IV. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b specyfikacji), usługi polegające na serwisowaniu systemu składającego się minimum z 200 automatów parkingowych, współpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS, obsługujących monety i karty elektroniczne. Każda z usług musi dotyczyć serwisu systemu składającego się minimum z 200 automatów parkingowych (wykaz musi obejmować min. jedną taką usługę). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
d) pisemne zobowiązanie podmiotów, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) oraz lit. d) specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt b): Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. c): wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada opłaconą polisę OC (a w przypadku jej braku inny dokument). Poprzez opłacenie dokumentu należy rozumieć przedłożenie przez Wykonawcę poza polisą OC – jeżeli z jej treści to nie wynika, również innego dokumentu potwierdzającego fakt uiszczenia wymaganych składek.
Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. c): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich, lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty określone w ppkt b) – g) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. b) - d) i lit. f) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. e) i lit. g) SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci SIWZ, oraz dokumenty, o których mowa
w pkt 9.2.3.1) lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 9.2.3.1) lit. a) tiret drugi SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 9.2.3.2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty,
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji na zamontowane w trakcie realizacji zamówienia elementy (części) wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, maksymalny 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące miesięczne okresy gwarancji: okres 12 miesięcy, okres 24 miesięcy lub okres 36 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji, według następujących zasad:
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt;
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 24 miesięcy – 5 pkt;
- za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt.

W kryterium okres gwarancji jakości Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca niezadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji za wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 12 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt).

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RP.341.93.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 17/12/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-12-17, godz 09:00
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 17/12/2015r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 06/11/2015
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. "Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania".
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.
Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 90.47.00.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych,
- 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej,
- 90.64.10.00-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych,
- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdz. III SIWZ nr ref. DZ.UI.341.91.2015.

II. Z uwagi na różnorodność prac, objętych postępowaniem przetargowym, wymagających zróżnicowanego udziału potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jak również z uwagi na rozległy obszar działania, Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
a) zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:
zadanie A1 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Stare Miasto;
zadanie A2 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Nowe Miasto;
zadanie A3 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Grunwald;
zadanie A4 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Jeżyce;
zadanie A5 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Wilda;
b) zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;
c) zadanie C – awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów oraz uzupełnianie bądź wymiana rusztów na wpustach i pokryw na włazach studni kanalizacji deszczowej, na terenie Miasta Poznania;
d) zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie – wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej – zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania.

III. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań (części). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań - części zamówienia. Dla każdego zadania będzie prowadzone odrębne postępowanie przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90.47.00.00-2
1. przedmiot dodatkowy: 90.48.00.00-5
2. przedmiot dodatkowy: 90.64.10.00-2
3. przedmiot dodatkowy: 45.23.24.10-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 31 grudnia 2016r.
Wymagane wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne Zadania, na które składa ofertę.
2. Wysokość wadium wynosi:
- dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5 - 3.500,00 zł;
- dla Zadania B - 8.000,00 zł;
- dla Zadania C - 20.000,00 zł;
- dla Zadania D - 2.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1.1. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich;
1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada:

dla realizacji zadań A1÷A5:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
dla realizacji zadania B:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
dla realizacji zadania C:
- aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla realizacji zadań A1÷A5 co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 130.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających na: czyszczeniu kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe, kolektory), czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami;

dla realizacji zadania B co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie: utrzymanie, konserwację i czyszczenie obejmujące urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników;

dla realizacji zadania C co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi Zamawiający rozumie: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów, rusztów na wpustach.

Uwaga: w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość usługi należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W złożonym przez Wykonawcę zobowiązaniu innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia koniecznym (ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie) jest określenie sposobu uczestnictwa tego podmiotu w realizacji przedmiotowego zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia:

- dla realizacji zadań A1 ÷ A5: dla każdego z zadań minimum jeden pojazd będący nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego).

- dla realizacji zadania B: minimum jeden pojazd będący nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 12 m3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeń podczyszczających w tym osadników i komór separatorów).

- dla realizacji zadania D: minimum trzy pojazdy będące nośnikiem sprzętu asenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego) o pojemności min 8 m 3.

Uwaga: Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W złożonym przez Wykonawcę zobowiązaniu innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia koniecznym jest określenie sposobu uczestnictwa tego podmiotu w realizacji przedmiotowego zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ;
b) dla realizacji zadań A1-A5 aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
c) dla realizacji zadania B aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;
d) dla realizacji zdania C aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06,
e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne usługi) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b niniejszego ogłoszenia):
- dla realizacji zadań A1÷A5: minimum jedną usługę, której przedmiotem było czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 130.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie wykonywanie czynności polegających na: czyszczeniu kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe, kolektory), czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
- dla realizacji zadania B: mininimum jedną usługę, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.
Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie: utrzymanie, konserwację i czyszczenie obejmujące urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
- dla realizacji zadania C: minimum jedną usługę, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi Zamawiający rozumie: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów, rusztów na wpustach (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
f) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przedmiotowy wykaz powinien uwzględniać urządzenia w ilości i o właściwościach określonych w pkt 1.2 lit c niniejszego ogloszenia). przy uwzględnieniu ilości zadań, na które oferta jest składana (wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ);
g) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) i lit. c) niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi) wymienionego w ppkt h): Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty określone w ppkt b) – g) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 2.2. lit. b) - d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 2.2. lit. e) i lit. g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci, oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1) lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

2.4. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

2.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. niniejszego ogloszenia na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/ dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera zał. nr 4 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. %

PO ZMIANIE Z DNIA 09/11/2015R.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

a) dla zadań A(A1 – A5), C i D kryteriami są:

1. Cena 94% = 94 pkt
2. Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania 6% = 6 pkt
Razem 100% = 100 pkt

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium cena (Cena MAX) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 94 punkty (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 94 pkt

Kryterium nr 2 - Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania:

Kryterium „Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym skrócenia czasu przystąpienia do realizacji zadania.

- w przypadku zadań A (A1 – A5) skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania dotyczy czasu przystąpienia do interwencyjnego czyszczenia kanałów deszczowych.

- w przypadku zadania C skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania dotyczy czasu przystąpienia do wykonania naprawy zarwanego (zaniżonego) wpustu ulicznego lub włazu kanalizacji deszczowej.

- w przypadku zadania D skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania dotyczy czasu przystąpienia do wypompowywania (przepompowywania) wody.

Wykonawca za skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania może otrzymać następującą ilość punktów:
- za skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania o pół godziny – 3 pkt;
- za skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę – 6 pkt.

W kryterium skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 6 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia czasu Zamawiający uzna, iż Wykonawca zadeklarował czas przystąpienia do realizacji zadania wymagany przez Zamawiającego (wymagany czas przystąpienia do realizacji poszczególnych zadań został określony w rozdz. III niniejszej SIWZ) – Wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania o więcej niż 1 godzinę - otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 6 pkt.

b) dla zadania B kryteriami są :

1. Cena 94% = 94 pkt
2. Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 6% = 6 pkt
Razem 100% = 100 pkt

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium cena (Cena MAX) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 94 punkty (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 94 pkt

Kryterium nr 2 dla zadania B – Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):
Kryterium społeczne będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących jak najwyższy udział osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, tj. maksimum punktów (6 pkt) w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje najwyższą liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, zgodnie ze wzorem:

Kryterium społeczne = liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z badanej oferty / najwyższa liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę spośród złożonych ofert x 6 pkt

Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników jw. otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zamówienia. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia (danej jego części), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą.

Wartość punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.UI.341.91.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 14/12/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-12-14, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 14/12/2015r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16,61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 02/11/2015


Dowiedz się więcej