*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn:."Wykonanie i montaż informacji ulicowej dla wybranych jednostek obszarowych miasta Poznania"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Arkadiusz Turała, tel. 61 6477222, faks 61 6477268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostarczenie i montaż) informacji ulicowej dla wybranych jednostek obszarowych miasta Poznania.
Informację ulicową należy wykonać dla następujących jednostek obszarowych miasta Poznania:
1. Dębiec.
2. os. Kwiatowe.
3. Wola.
4. Smochowice.
5. Krzyżowniki.
6. Strzeszynek.
7. Wielkie.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
- 34922100-7 - Oznakowanie drogowe;
- 34992200-9 - Znaki drogowe;
- 34992300-0 - Znaki uliczne;
- 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.RB.341.17.2015
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34922100-7
1. przedmiot dodatkowy: 34992200-9
2. przedmiot dodatkowy: 34992300-0
3. przedmiot dodatkowy: 45223100-7
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31/12/2016
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 15.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuję), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną dostawę (wraz z montażem) elementów systemu informacji miejskiej, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 PLN netto.
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość dostawy należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 250.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy).
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub wykonywanie (główne dostawy) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b SIWZ), dostawy (wraz z montażem) elementów systemu informacji miejskiej, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 PLN netto (każda z dostaw).
Wykaz musi obejmować min. jedną taką dostawę. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości minimum 250.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) i lit. d) SIWZ. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy) wymienionego
w ppkt b): Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3) cyt. Rozporządzenia jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej zobowiązany jest przedłożyć własne oświadczenie treścią odpowiadającą wskazanemu powyżej poświadczeniu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.
Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. c): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. dokumentu, o którym mowa w ppkt. c) (w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2. lit. d) SIWZ).
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w podpunkcie a) składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w podpunktach b) – g) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. b) - d) i lit. f) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) o których mowa w pkt 9.2.2. lit. e) i lit. g) SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci SIWZ, oraz dokumenty, o których mowa
w pkt 9.2.3.1) lit. b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 9.2.3.1) lit. a) tiret drugi SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 9.2.3.2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2. SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości:
Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji jakości (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 7 lat licząc od dnia dokonania odbioru (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) danego etapu prac składających się na wykonanie informacji ulicowej dla danej jednostki obszarowej miasta Poznania. Maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 10 lat. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 10 letni okres gwarancji jakości, ocenie będzie podlegał okres 10 letni. Natomiast w przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości lub zadeklarowania krótszego okresu niż 7 letni, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Okres gwarancji jakości należy podawać w pełnych latach (np.: 7, 8, 9 lub 10 lat).
Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji jakości przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert x 10 pkt
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.RB.341.17.2015
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 22/05/2015
Termin składania ofert lub wniosków: 2015-05-22, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 22/05/2015 r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarzadu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 09/04/2015


Dowiedz się więcej