*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabrycznej w Poznaniu”
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Fabrycznej w Poznaniu na odcinku od ul. Prądzyńskiego do ul. Roboczej; strona zachodnia oraz na odcinku po stronie zachodniej na końcu budynku przed wjazdem na parking sklepu spożywczego oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i opisane wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 3 SIWZ nr ref. DZ.TBU.341.31.2016.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233252-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 02 września 2016r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 3.500,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z płytek betonowych lub z kostki brukowej betonowej o wartości netto co najmniej 100.000,00 PLN (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie).
W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b niniejszego ogłoszenia), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z płytek betonowych lub z kostki brukowej betonowej o wartości netto co najmniej 100.000,00 PLN, każda z robót. Wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt.2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
1)dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3)dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4)dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres rękojmi za wady 10%
1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 - Cena
Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punkt?w (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 - Okres rękojmi za wady:
Kryterium "Okres rękojmi za wady" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady. Minimalny okres rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące miesięczne okresy rękojmi za wady: okres 48 miesięcy, okres 60 miesięcy lub okres 72 miesięcy.

Zamawiaj?cy przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady, wed?ug następujących zasad:
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 48 miesięcy - 0 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 60 miesięcy - 5 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 72 miesiące - 10 pkt;

W kryterium okres rękojmi za wady Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące otrzyma maksymalną liczbą punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres rękojmi za wady krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca niezadeklaruje okresu rękojmi za wady Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt).

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TBU.341.31.2016
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 10/06/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-06-10, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 10/06/2016r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 24/05/2016r.
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina na odcinku od Kościoła do ul. Polskiej w Poznaniu”.
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Anna Ruks, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Nowina na odcinku od Kościoła do ul. Polskiej w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i opisane wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 45233252-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Do dnia 02 września 2016r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 10.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia
z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b)posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 PLN netto (robota budowlana na jednym obiekcie). W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze względu na rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie – złożone przez wykonawcę zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b niniejszej specyfikacji), roboty budowlane wykonane na jednym obiekcie (dotyczy tylko obiektów zakończonych), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej 350.000,00 PLN netto.
Wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną. Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
c) pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) niniejszego ogószenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z §1 ust. 3 cyt. Rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – d) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 9.2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
1)dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3)dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4)dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 90%
2. Okres rekojmi za wady 10%
1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt

Kryterium nr 2 – Okres rękojmi za wady:
Kryterium „Okres rękojmi za wady” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady. Minimalny okres rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące miesięczne okresy rękojmi za wady: okres 48 miesięcy, okres 60 miesięcy lub okres 72 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady, według następujących zasad:
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 48 miesięcy – 0 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 60 miesięcy – 5 pkt;
- za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady 72 miesiące – 10 pkt;

W kryterium okres rękojmi za wady Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Wykonawca, który zadeklaruje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 10 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres rękojmi za wady krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca niezadeklaruje okresu rękojmi za wady Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy (Wykonawca uzyska 0 pkt).
Deklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi za wady nie dotyczy robót związanych z odtworzeniem zieleni, na które zgodnie z zapisami wzoru umowy §11 pkt 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) obowiązuje 6 miesięczny okres rękojmi za wady, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TBU.341.26.2016
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 30/05/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-05-30, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 30/05/2016r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 11/05/2016
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2016 roku do 15 kwietnia 2017 roku
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2016 roku do 15 kwietnia 2017 roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi odśnieżania – kod 90.62.00.00-9;
- usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane – kod 90.60.00.00-3;
- usługi usuwania oblodzeń – kod 90.63.00.00-2;
- usługi sprzątania ulic – kod 90.61.10.00-3;
- usługi zamiatania ulic – kod 90.61.20.00-0;
- usługi transportu odpadów – kod 90.51.20.00-9.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ (nr referencyjny DZ. TI.341.18.2016).
5.Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących siedem Rejonów (części zamówienia):
− CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
− CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
− CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
− CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe;
− CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald;
− CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce;
− CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia (rejonów). Dla każdej z części zamówienia (rejonów) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90620000-9
1. przedmiot dodatkowy: 90600000-3
2. przedmiot dodatkowy: 90630000-2
3. przedmiot dodatkowy: 90611000-3
4. przedmiot dodatkowy: 90612000-0
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.).
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 16 października 2016r. do 15 kwietnia 2017r.
Wymagane wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części zamówienia (Rejony), na które składa ofertę.
Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:
− CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 28.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 21.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 21.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 21.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald – 25.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce – 30.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda – 17.000,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada:
a) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
b) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
c) aktualną na dzień składania ofert decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01 i 20 03 03 albo aktualną na dzień składania ofert decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01 i 20 03 03.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia zapewniające niżej określoną minimalną wydajność:
a) odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach – pługoposypywarki w minimalnej ilości: cztery pojazdy na Rejonie I, cztery pojazdy na Rejonie II, cztery pojazdy na Rejonie III, cztery pojazdy na Rejonie IV, pięć pojazdów na Rejonie V, pięć pojazdów na Rejonie VI oraz dwa pojazdy na Rejonie VII, o ładowności zasobnika do soli zraszanej min. 4,0 Mg (urządzenie posypujące musi posiadać możliwość regulacji szerokości posypywania jezdni, być przystosowane do posypywania asymetrycznego oraz posiadać możliwość regulacji posypywania środków chemicznych
z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m2 oraz materiałów uszorstniających z wydatkiem jednostkowym od 60 do 150 g/m2, natomiast pług czołowy musi posiadać funkcję regulacji kąta natarcia oraz przestawienia na odgarnianie prawostronne lub lewostronne);
b) odśnieżanie jezdni – samochody ciężarowe o dopuszczalnym ciężarze całkowitym min. 10 Mg, wyposażone w pług czołowy w minimalnej ilości: dwa pojazdy na Rejonie I, trzy pojazdy na Rejonie II, trzy pojazdy na Rejonie III, trzy pojazdy na Rejonie IV, cztery pojazdy na Rejonie V, cztery pojazdy na Rejonie VI oraz dwa pojazdy na Rejonie VII;
c) oczyszczanie jezdni – zespół zamiatarek ulicznych, gwarantujących oczyszczanie jezdni (zgrubne i wykończające) z minimalną wydajnością 8 km w ciągu doby na każdym z Rejonów;
d) mechaniczne odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych – zespół pojazdów wyposażonych w pług czołowy, każdy o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg, gwarantujący wydajność: w Rejonie I – min. 160 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin, w Rejonach II, III, IV oraz VII – min. 110 tys. m2 chodników
w ciągu trzech godzin; w Rejonie V – min. 130 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin oraz
w Rejonie VI – min. 195 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin;
e) mechaniczne posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych – zespół pojazdów wyposażonych w pług czołowy, każdy o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg, gwarantujący wydajność: w Rejonie I – min. 160 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin, w Rejonach II, III, IV oraz VII – min. 110 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin; w Rejonie V – min. 130 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin oraz w Rejonie VI – min. 195 tys. m2 chodników w ciągu trzech godzin;
f) mechaniczne oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – zespół zamiatarek chodnikowych gwarantujących wydajność: w Rejonie I - min. 55 tys. m2 oczyszczonej powierzchni chodnika na dobę, w Rejonie II, III, IV, V oraz VII - min. 45 tys. m2 oczyszczonej powierzchni chodnika na dobę; oraz w Rejonie VI - min. 65 tys. m2 oczyszczonej powierzchni chodnika na dobę;
g) sprzątanie i mycie przejść podziemnych, wind i kładek - specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych – minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów;
h) oczyszczanie wszystkich składników pasów drogowych - specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;
i) opróżnianie koszy ulicznych - minimum jeden samochód specjalistyczny przystosowany do transportu odpadów o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg na każdym Rejonie.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w Załączniku Nr 1 do umowy - standardami, technologią i minimalną wydajnością.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

UWAGA: zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Wzór zobowiązania innego podmiotu zawiera zał. nr 8 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca podejmie decyzję o zmianie lub rezygnacji z takiego podwykonawcy wówczas zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ;
b) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
c) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
d) aktualną na dzień składania ofert decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01 i 20 03 03 albo aktualną na dzień składania ofert decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01 i 20 03 03;
e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przedmiotowy wykaz powinien uwzględniać urządzenia w ilości i o wydajności określonej w pkt 1.2. lit. c) przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana. W wykazie należy wskazać:
− nazwę, typ (markę), model urządzenia (maszyny, pojazdu);
− dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów);
− numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany;
− wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę;
− typ urządzeń sypiących oraz pojemność zasobnika soli zraszanej (nawilżanej) bądź pojemność zasobnika do piasku lub soli drogowej, typ pługa czołowego – w przypadku pługo-posypywarek.
− podstawę dysponowania danym urządzeniem.
Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. IX, pkt 1.2. lit. c)) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.:
 dla pługów chodnikowych – m2/średni czas pracy w ciągu godziny;
 dla piaskarek chodnikowych – m2/średni czas pracy w ciągu godziny;
 dla zamiatarek chodnikowych – m2/średni czas pracy w ciągu doby;
 dla zamiatarek ulicznych – km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby;
 specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych – ilość sztuk;
 samochody do transportu odpadów – ilość sztuk;
 odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – ilość sztuk.
Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ.
f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
g) pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. c) i d) specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. f): wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedkłada opłaconą polisę OC (a w przypadku jej braku inny dokument). Poprzez opłacenie dokumentu należy rozumieć przedłożenie przez Wykonawcę poza polisą OC – jeżeli z jej treści to nie wynika, również innego dokumentu potwierdzającego fakt uiszczenia wymaganych składek.
Uwaga dotycząca dokumentu wymienionego w ppkt. f): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. dokumentu, o którym mowa w ppkt. f) (w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. IX, pkt 1.2. lit. d niniejszej specyfikacji).
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w podpunkcie a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu każdego z nich lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w podpunktach b) – g) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. ppkt. b), c), d), f) niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. ppkt. e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) tiret pierwszy i trzeci oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. a) tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ppkt. c) stosuje się odpowiednio.

2.4. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1.2., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena 95%
2. Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%
1. Zamawiający dla każdej z części zamówienia (Rejonu) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o powyższe kryteria.
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium cena (Cena MAX) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (danej jego części), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 95 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 95 pkt

Kryterium nr 2 – Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):

Kryterium społeczne będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia (danej jego części) w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie premiował Wykonawców deklarujących udział osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia (danej jego części). Za każdego zadeklarowanego pracownika spełniającego powyższe kryteria Wykonawca otrzyma 0,1 pkt.. Wykonawca może zadeklarować zatrudnienie maksymalnie 50 pracowników na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzyma wtedy maksimum punktów tj. 5 pkt. Ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę składającego ofertę zostanie obliczona w następujący sposób zgodnie ze wzorem:

Kryterium społeczne = liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z badanej oferty (dla danej części zamówienia) x 0,1 pkt(uwaga: maksymalnie w kryterium można uzyskać 5 pkt).
Wykonawca może zadeklarować zatrudnienie max 50 pracowników spełniających powyższe kryteria, jeżeli Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie wyższej liczby pracowników otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium społecznym tj. 5 pkt . Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników jw. otrzyma w tym kryterium 0 punktów. W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zamówienia (postanowień zawartej umowy). W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia (danej jego części), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia (danej jego części) i wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą. Wartość punktowa w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.18.2016
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 31/05/2016
Termin składania ofert lub wniosków: 2016-05-31, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 31/05/2016 godz. 10:00 Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 15/04/2016


Dowiedz się więcej