*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys €

drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa znaków drogowych w 2017 roku"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych średnich, małych i mini oraz tablic i tabliczek II generacji, podkładów pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków.

Klasyfikacja wg CPV:
34992200-9 - Znaki drogowe.

Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.EL.341.05.2017
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34992000-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 29/12/2017
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 100%
Opis kryteriów oraz sposób jego obliczenia zawarto w pkt. 18 SIWZ
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.EL.341.05.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 23/02/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-02-23, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 23/02/2017r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 15/02/2017
drukuj
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony pn.: Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku – uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.
2. Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
− usługi sprzątania ulic – kod 90.61.10.00-3;
− usługi zamiatania ulic – kod 90.61.20.00-0;
− usługi transportu odpadów – kod 90.51.20.00-9;
− usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane – kod 90600000-3.
4. Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących siedem Rejonów (części zamówienia):
− CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
− CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
− CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
− CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe;
− CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald;
− CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce;
− CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. III SIWZ o numerze DZ.TI.341.03.2017


Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90611000-3
1. przedmiot dodatkowy: 90612000-0
2. przedmiot dodatkowy: 90512000-9
3. przedmiot dodatkowy: 90600000-3
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 16 kwietnia 2017 do 15 października 2017
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadiów w następującej wysokości:
− CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 15.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
− CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
− CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 7.500,00 zł;
− CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald – 10.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce – 12.000,00 zł;
− CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda – 7.500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
-warunki udziału w postępowaniu
-podstawy wykluczenia z postępowania
-wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajądzych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
- posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
- posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;
- posiada decyzję starosty bądź marszałka właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów zwalającą na przetwarzanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność:
− do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – wymagany jest zespół zamiatarek chodnikowych gwarantujących oczyszczanie z wydajnością minimum: 90 tys. m2 oczyszczonej powierzchni na dobę w Rejonie I – Stare Miasto-Centrum, 110 tys. m2 w Rejonie VI – Jeżyce, po 70 tys. m2 w każdym z pozostałych Rejonów;
− do mechanicznego oczyszczania jezdni – wymagany jest zespół zamiatarek ulicznych, gwarantujących oczyszczanie z minimalną wydajnością 8 km na dobę dla każdego z Rejonów;
− do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych – wymagany jest specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;
− do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek – wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów;
− do opróżniania koszy ulicznych – wymagany jest samochód specjalistyczny (przystosowany) o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg - minimum jeden na każdym Rejonie.
Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w załączniku Nr 10 do SIWZ - standardami, technologią i minimalną wydajnością.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IX.1.2 a) i b) SIWZ wykazują łącznie z zastrzeżeniem, że część zamówienia dotyczącą odbioru oraz transportu odpadów będzie realizowana wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia określone w pkt IX.1.2 a) SIWZ, a czasowe magazynowanie odpadów (zbieranie) odbywać się będzie wyłącznie na terenie bazy, której adres wskazano w stosownej decyzji.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IX.1.2 b) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. IX. 3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 8.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
h) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
i) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
j) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;
k) decyzji starosty bądź marszałka właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów zezwalającej na przetwarzanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01;
l) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt IX.1.2. lit. b) przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ).
W wykazie należy wskazać:
− nazwę, typ (markę), model urządzenia (maszyny, pojazdu);
− dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów);
− numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany;
− wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę;
− podstawę dysponowania danym urządzeniem.
Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. IX, pkt 1.2. lit. b) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.:
− dla zamiatarek chodnikowych – m2/średni czas pracy w ciągu doby;
− dla zamiatarek ulicznych – km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby;
− samochody do opróżniania koszy ulicznych – ilość sztuk;
− odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – ilość sztuk;
− specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych – ilość sztuk.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w pkt. X.4. lit. od a) do c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
- o którym mowa w pkt. X.4. lit. d) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena 100%
1. Opis kryteriów i sposób oceny zawarto w pkt. XVIII SIWZ
2. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.03.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 27/03/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-03-27, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 27/03/2017r., godz. 10:00, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 15/02/2017


Dowiedz się więcej