9 lutego br. ZDM wystąpił do firmy Strabag – generalnego wykonawcy przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej o wykonanie napraw w tunelu (wykonane prace objęte są 48 miesięczną rękojmią). 1 marca br. firma Strabag wykonała badania georadarem. W marcu br. ZDM ponownie wezwał firmę Strabag do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Dodatkowo ZDM zlecił wykonanie analiz niezależnemu ekspertowi profesorowi Arkadiuszowi Madajowi z Politechniki Poznańskiej.

Ekspert zwrócił się, poprzez ZDM, do firmy Strabag o dokonanie odkrywek i odwiertów w celu precyzyjnej diagnozy przyczyny powstania usterek oraz - co obecnie najważniejsze – w celu opracowania planu i projektu naprawy. Niestety wykonawca odmówił. Firma stwierdziła ponadto, że widoczne w tunelu wady nie powstały z jej winy. Wykonawca nie przedstawił jednak miarodajnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. W tej sytuacji Miasto zostało zmuszone (obecnie na własny koszt) podjąć działania, aby zapobiec dalszym deformacjom nawierzchni.

W najbliższym czasie zostaną wykonane badania uzupełniające, które pozwolą ustalić  przyczynę usterek oraz wstępnie określić odpowiedzialnego za wadę. Następnym krokiem będzie opracowanie projektu naprawy.

W przypadku ustalenia, że wady obiektu wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostanie on obciążony kosztami wykonanych badań oraz prac naprawczych. Jeżeli to projekt zostanie wskazany za przyczynę wad – stroną sporu będzie prawdopodobnie projektant. Miasto podejmie kroki prawne w tym zakresie. Obecnie zaistniał spór z wykonawcą co do wykonania odwiertów.

Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z grupą ekspertów na bieżąco monitoruje sytuację w tunelu. Uszkodzone miejsca zostały oznakowane, aby nie powodowały ewentualnego zagrożenia
w ruchu drogowym.