Zarząd Dróg Miejskich przygotował projekt regulaminu określającego warunki wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Regulamin dotyczy całego miasta. Jednak dziś jego zapisy nabierają szczególnego znaczenia dla mieszkańców i przedsiębiorców ze Starego Miasta w związku z wprowadzaniem strefy uspokojonego ruchu. Wokół Starego Rynku już pod koniec lipca będą obowiązywać znaki zakazu ruchu na wybranych ulicach (m.in. na Paderewskiego, Zamkowej czy Szkolnej). Zgodnie z zapisami regulaminu w ulicę oznakowaną znakiem B-1 mogą wjeżdżać pojazdy służbowe: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, a także taksówki (w czasie wykonywania zarobkowego przewozu osób w rejonie Starego Rynku), pojazdy dojeżdżające do kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej oraz do parkingu przy ul. Wrocławskiej 25. Zmotoryzowani mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wjeżdżać w ulicę oznakowaną znakiem B-1 po otrzymaniu warunków wjazdu wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Warunki są wydawane na długi (min. 1 rok) lub krótki okres czasu, w zależności od potrzeb wnioskodawcy. Wniosek o uzyskanie warunków będą mogli złożyć: - mieszkańcy, właściciele i najemcy lokali mających możliwość postoju pojazdów poza drogą (np. na terenie posesji), - mieszkańcy mający możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszkańców ulic Paderewskiego, Szkolnej, Jaskółczej, Koziej, Gołębiej, Wrocławskiej objętych znakiem B-1), - instytucje z siedzibą znajdującą się w obszarze objętym znakiem B-1, których pojazdy mają możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji), - służby komunalne i firmy wykonujące usługi komunalne, - redakcje mediów (wyłącznie dla samochodów służbowych), - inne podmioty, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany (np. kurierzy dowożący przesyłki dla mieszkańców z wyłączeniem dostaw towarów dla firm i instytucji, hotele - dla przejazdu gości z potwierdzoną rezerwacją). Opracowany przez ZDM Regulamin wydawania warunków wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 zacznie obowiązywać pod koniec czerwca. Będzie można wówczas składać wnioski o uzyskanie warunków wjazdu. Zakaz ruchu zacznie obowiązywać dopiero pod koniec lipca, tak aby wszyscy zainteresowani zdążyli złożyć wniosek o wydanie warunków wjazdu i nie mieli problemu z dojazdem do posesji. Znakiem B-1 objęte zostaną następujące ulice: Paderewskiego, Franciszkańska, Szkolna, Zamkowa, Ludgardy, Sieroca, Kozia, Murna, Góra Przemysła, Wrocławska, Jaskółcza, Gołębia, Klasztorna, Świętosławska, część ulic: Wodnej, Woźnej, Wielkiej i Żydowskiej oraz Stary Rynek. Projekt: REGULAMIN WYDAWANIA WARUNKÓW WJAZDU W OBSZAR OBJĘTY ZNAKIEM B-1 ZAKAZ RUCHU NA TERENIE MIASTA POZNANIA Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania "WARUNKÓW WJAZDU". 2. "Warunki wjazdu" wydaje się jedynie w przypadku konieczności wjazdu za znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tabliczką o treści "NIE DOTYCZY POJAZDÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU". 3. Za upoważnionych uważa się: a. pojazdy posiadające ważne "Warunki wjazdu" wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, b. pojazdy służbowe Policji, c. karetki Pogotowia Ratunkowego, d. pojazdy Straży Pożarnej, e. pojazdy Straży Miejskiej Miasta Poznania, f. pojazdy TAXI (taksówki*) w czasie wykonywania zarobkowego przewozu osób w rejonie Starego Rynku w Poznaniu (z wyłączeniem płyty Starego Rynku) bez prawa postoju, g. pojazdy dojeżdżające do kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej w Poznaniu oraz do parkingu przy ul. Wrocławskiej 25 w Poznaniu. 4. "Warunki wjazdu" uprawniają do wjazdu pojazd, w określonym w nich czasie, terminie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem. 5. "Warunki wjazdu" wydaje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, zwany dalej organem wydającym. Do wydawania "Warunków wjazdu" dyrektor może upoważnić pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 6. "Warunki wjazdu" wydawane są dla pojazdów: a. mieszkańców mających możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji), b. mieszkańców mających możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszkańców ulic Paderewskiego, Szkolnej, Jaskółczej, Koziej, Gołębiej objętych znakiem B-1), c. właścicieli lokali mających możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji), d. najemców lokali mających możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji), e. instytucji mających swoją siedzibę na obszarze objętym znakiem B-1, a mających możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji), f. służb komunalnych, g. firm wykonujących usługi komunalne, h. prasy, radia i telewizji (wyłącznie samochody służbowe). i. innych podmiotów dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany (np. dowóz paczek i przesyłek dla mieszkańców z wył. dostaw towarów dla firm i instytucji, hotele - pojazd z potwierdzoną rezerwacją). "Warunki wjazdu" dla wyżej wymienionych podmiotów wydawane są na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z zastrzeżeniem pkt 7. 7. W przypadku pojazdów służb komunalnych, wykonujących usługi komunalne oraz przewożących ładunki specjalne lub niepodzielne, dopuszcza się wydanie "Warunków wjazdu" dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. (wymagana opinia Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu). 8. "Warunki wjazdu" należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w taki sposób aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nim zawartych. Brak wyłożenia "Warunków wjazdu" w miejscu widocznym, jak również zakrycie znajdujących się na nim danych traktowane będzie jak ich brak. 9. "Warunki wjazdu" nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o drogach publicznych. 10. "Warunki wjazdu" nie zwalniają z obowiązku uiszczania opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. 11. Za wydanie "Warunków wjazdu" nie pobiera się opłaty. 12. "Warunki wjazdu" wydawane są na podstawie odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku sporządzonego na druku dostępnym w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu lub na pod adresem www.zdm.poznan.pl w zakładce Załatw sprawę. Wniosek należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, listownie lub mailowo (zdm@zdm.poznan.pl). 13. Do wniosku o wydanie "Warunków wjazdu", należy dołączyć: a. dokument uzasadniający potrzebę, celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku, b. dokument potwierdzający możliwość postoju poza drogą (np. umowa najmu miejsca parkingowego) c. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu. d. w przypadku wnioskowania o "warunki wjazdu" dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń. 14. Dokumentem, o którym mowa w pkt. 13a i 13b, może być w szczególności: a. tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do urzędu skarbowego, itp.), b. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/KRS, c. zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług, d. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 15. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Okres ten jednak może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii lub konieczności uzupełnienia dokumentacji. 16. Odbiór "Warunków wjazdu" możliwy jest jedynie osobiście w siedzibie ZDM w Poznaniu przy ulicy Wilczak 17, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu / nr tel.61 64 77 217/. 17. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wskazanie na jednych "Warunkach wjazdu" kilku numerów rejestracyjnych pojazdów jednego podmiotu. W takim przypadku w tym samym czasie możliwy jest wjazd wyłącznie jednego pojazdu wskazanego na wydanym dokumencie. 18. Organ wydający, niezależnie od wniosku, może sam określić na "Warunkach wjazdu" okres jego ważności w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie tych "Warunków wjazdu". 19. W przypadku zmiany pojazdu (marka i numer rejestracyjny), na który wydano "Warunki wjazdu" na wniosek Wnioskodawcy, organ wydający wyda nowe "Warunki wjazdu", po uprzednim zwrocie dokumentów wystawionych na poprzedni pojazd. 20. Dostawy towarów i zaopatrzenia w obszarze objętym znakiem B-1 na ulicach Starego Rynku w Poznaniu łącznie z płytą rynku odbywają się w godzinach od 6.00 do 11.00 bez konieczności posiadania "Warunków wjazdu". 21. Znak B-1 w obszarze Starego Rynku w Poznaniu łącznie z płytą rynku nie dotyczy rowerów. 22. Na pozostałych ulicach w mieście Poznaniu czas dostaw i zaopatrzenia oraz dopuszczenie rowerów pod zakaz ruchu określony jest tabliczką do znaku B-1. Postanowienia końcowe 23. Właściwy organ ma prawo odmówić wydania "Warunków wjazdu" w szczególności w następujących wypadkach: a. korzystania z uprzednio wydanych "Warunków wjazdu" niezgodnie z jego przeznaczeniem i ustaleniami, b. stwierdzenia braku istnienia podstawy do wydania "Warunków wjazdu", c. uznania przez organ wydający, że podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu i postoju jest nieprawdziwy bądź nieaktualny, d. negatywnej opinii organów kontrolnych (Policji, Straży Miejskiej) dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych "Warunków wjazdu", e. jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich danych. 24. Od odmowy wydania "Warunków wjazdu" przysługuje odwołanie do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w Terminie 14 dni od odebrania. 25. Organy kontrolujące (Policja, Straż Miejska) w przypadku stwierdzenia łamania zasad i warunków ujętych w niniejszym regulaminie lub określonych w "Warunkach wjazdu", mogą te "Warunki wjazdu" zatrzymać. Zatrzymane "Warunki wjazdu" mogą zostać unieważnione przez organ wydający. 26. Na potrzeby związane z organizacją ruchu na obszarze objętym znakiem B-1 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prowadzi rejestr wydanych "Warunków wjazdu". Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu *Taksówka - przedsiębiorcy wykonujący działalność taksówkową muszą posiadać licencje na transport osób, którą otrzymują po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o transporcie drogowym. Jednym z tych warunków jest przystosowanie pojazdu do wykonywania działalności objętej licencją - art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym definiuje pojęcie taksówki jako - pojazdu samochodowego, odpowiednio wyposażonego i oznaczonego, przeznaczonego do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego ( określenie bagażu podręcznego, zawarte jest w prawie przewozowym i ma także odzwierciedlenie w przepisach porządkowych), za ustaloną na podstawie taksometru opłatą, natomiast zakres oznaczenia i wyposażenia zawarty jest w rozdziale 7 § 24 rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych pojazdów. Zgodnie z § 24. pkt.1 cytowanego rozporządzenia taksówkę wyposaża się w: 1) taksometr z ważnym dowodem legalizacji; 2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, 3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; 4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej; 5) gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; 6) apteczkę doraźnej pomocy; 7) ogumione koło zapasowe; 8) dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom: a) rozmieszczenie: na dachu, b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w taksówce bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu, c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła, d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 2. Dopuszcza się uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa. 3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom: 1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem "TAXI"; 2) barwa: biała lub żółta samochodowa; 3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu "TAXI". 4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego. Zakres dopuszczonego dodatkowego oznaczenia w mieście Poznaniu wynika z rozdziału 2 (§§ od 8 do14) Uchwały Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r.(tekst jednolity załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r.) Uprawnione taksówki do korzystania ze stref zamkniętych dla normalnego ruchu w mieście Poznaniu to pojazdy posiadające aktywne licencje (weryfikacja jest możliwa przy pomocy naklejki z QR-Kodem - § 8 cytowanej wyżej Uchwały) - wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.