Rozliczanie należności odbywa się w okresie kwartalnym lub rocznym na podstawie ilości metów sześciennych wód opadowych określonej wielkością powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz wysokości opadu w okresie obrachunkowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto ZDM w Poznaniu podane na fakturze VAT albo gotówką w kasie ZDM w Poznaniu na ul. Wilczak 17 w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, będący stroną umowy jest obowiązany do rozliczenia kosztów odprowadzenia wód opadowych z osobami korzystającymi z lokali w budynku.