Borąc pod uwagę przyjęty podział odbiorców na grupy, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ustalił następujące ceny (w złotych) za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

 

Wyszczególnienie składowych ceny Grupa I cena zł/m3 netto Grupa II cena zł/m3 netto Grupa III cena zł/m3 netto Grupa IV cena zł/m3 netto
Cena techniczna dachy - - 2,69 2,69
Cena techniczna nawierzchnie 3,34 3,34 -

-

 

Opłata stała za usługi wodne 0,20 0,20 0,20 0,20
Opłata zmienna za usługi wodne 0,75 0,75 0,75 0,75
- - - - -
Łączna cena jednostkowa netto 4,29 4,29 3,64 3,64
Łączna cena jednostkowa brutto 4,63 4,63 3,93 3,93

 

W przypadku zastosowania urządzeń do retencjonowania wody, stawki ulegają obniżeniu ze względu na stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody deszczowej do rocznego odpływu wód deszczowych z terenów uszczelnionych w wysokości:

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wód opadowych do rocznego odpływu wód opadowych z terenów uszczelnionych Grupa I i II Cena zł/m3 netto Grupa I i II Cena zł/m3 brutto Grupa III i IV Cena zł/m3 netto Grupa III i IV Cena zł/m3 brutto
0% 4,29 4,63 3,64 3,93
Od 0% do 10% 4,16 4,50 3,51 3,79
Od 10% do 20% 4,04 4,36 3,39 3,66
Od 20% do 30% 3,91 4,23 3,26 3,52
Powyżej 30% 3,61 3,90 2,96 3,20

 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wprowadził dodatkowe parametry wpływające na obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych. Uwzględniliśmy oczekiwania odbiorców usługi i wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. W obliczeniu ilości odprowadzanych wód opadowych uwzględniono umniejszenie ilości wód opadowych trafiających do kanalizacji w porównaniu do zmierzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ilości opadów atmosferycznych. Powyższy fakt znajduje odzwierciedlenie w obliczeniu ilości wód opadowych będącej iloczynem: powierzchni spływu w m kw., wysokości opadów atmosferycznych dla miasta Poznania w danym okresie obrachunkowym oraz wartości współczynnika spływu uwzględniającego charakter i szczelność powierzchni spływu.W

Wartości współczynników wyznaczone przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej charakteryzujące poszczególne powierzchnie o trwałej nawierzchni zostały przedstawione w drugostronnie zamieszczonej tabeli. Opracowane stawki taryfowe zostały obliczone z uwzględnieniem współczynnika spływu 0,8, będącego uśrednioną wartością charakteryzującą powierzchnie o trwałej nawierzchni ujęte w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania. Jeżeli jednak uśredniony współczynnik spływu dla powierzchni będącej w Państwa władaniu i wymienionej w zawartej umowie różni się znacząco od naszego oszacowania prosimy o pisemną informację w tej sprawie. Na podstawie Państwa wniosku szczegółowe współczynniki spływu wprowadzimy w formie aneksu do zawartej umowy i uwzględnimy je przy naliczaniu opłat.


Współczynniki spływu dla powierzchni o nawierzchni trwałej

Lp. Symbol Nazwa Współczynnik spływu
1. MB - nawierzchnia bitumiczna 0,90
2. BT - nawierzchnia betonowa 0,90
3. BT - nawierzchnia z kostki

prefabrykowanej (z Eko-kostki)

0,80

(0,50)

4. KK - nawierzchnia z kostki kamiennej 0,80
5. KL - nawierzchnia klinkierowa 0,75
6. PB - nawierzchnia z prefabrykatów

betonowych (z prefabrykatów ażurowych)

0,75

(0,40)

7. BR - nawierzchnia brukowcowa 0,70
 
Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług określony w odrębnych przepisach.