UWAGA: Zarząd Dróg Miejskich wstrzymał rozpatrywanie wniosków o wyznaczenie zastrzeżonych miejsc postojowych poza obszarem Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz poza Strefą Płatnego Parkowania do odwołania.

 


Możliwość wykupienia kopert komercyjnych jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zasady korzystania z kopert reguluje zawarta umowa, na podstawie Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (§ 19):

  1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o zastrzeżenie miejsca postojowego, tzw. koperty na ulicach objętych obszarem SPP oraz ŚSPP.
  2. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz w ŚSPP.
  3. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez zastrzegającego zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu organizacji ruchu uwzględniającego zastrzeżone miejsce postojowe.
  4. Oznakowanie koperty oraz jej likwidację wykonuje zastrzegający.
  5. ZDM może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

1)      zastrzegający zalega z opłatami za dwa kolejne miesiące;

2)      zastrzegający odda kopertę w najem, dzierżawę lub użyczenie osobie trzeciej bez zgody ZDM;

3)      zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę na inny cel niż przewidziany w umowie;

4)      zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę niezgodnie z liczbą zastrzeżonych miejsc, których dotyczy umowa;

5)      zastrzegający zamontuje urządzenie blokujące bez zgody ZDM.

     6. Rozwiązanie umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia jest możliwe w przypadku:

1)      zmiany organizacji ruchu;

2)      konieczności przeprowadzenia remontów lub budowy infrastruktury na nieruchomości lub jej części stanowiącej przedmiot umowy;

3)      ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez zastrzegającego;

4)      zmiany stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

5)      zmiany adresu siedziby zastrzegającego.

7.  Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM.

8.  ZDM może wyrazić zgodę na wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego dla:

1)      oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej przy każdej siedzibie referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania i pojazdów policji przy każdej komendzie lub komisariacie policji;

2)      pojazdów służb mundurowych, po dwa przy obiektach sądowych lub prokuraturach.

9.  Stawki za zastrzeżone miejsca postojowe zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały.

 

Szczegółowe informacje na temat wykupu kopert komercyjnych można uzyskać w Wydziale Parkowania ZDM ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, pod numerem tel. +48 61 659 01 16 lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.

Informacje o zasadach korzystania z SPP są dostępne pod numerem telefonu +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Do pobrania: