§ 1

 

1. Ustala się cenę za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej będącej we władaniu jednostki budżetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w podziale na:

1) grupę I – obejmującą wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni uszczelnionej portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z zastrzeżeniem powierzchni wskazanych w pkt 2 poniżej oraz z wyłączeniem powierzchni dachów w kwocie 4,63 zł/m3 brutto;

2) grupę II – obejmującą wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni uszczelnionej dróg wewnętrznych oraz parkingów położonych na terenie osiedli mieszkaniowych w kwocie 4,63 zł/m3 brutto;

3) grupę III – obejmującą wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz pozostałych powierzchni niewskazanych w pozostałych grupach w kwocie: 3,93 zł/m3 brutto;

4) grupę IV – obejmującą wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznań w kwocie 3,93 zł/m3 brutto.

~

~

2. Cena określona w ust. 1 zawiera należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wysokość ceny podyktowana jest wyłącznie kosztami, jakie ponoszone są przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w związku z bieżącą eksploatacją kanalizacji deszczowej. W konsekwencji wszystkie koszty składające się na świadczenie usługi zostały ujęte w kwocie ceny.

3. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1, naliczana jest opłata za odprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych.

4. Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowane na terenie nieruchomości i nie zostają wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej.

5. W przypadku zastosowania urządzeń do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych cena, określona w ust. 1, ulega umniejszeniu ze względu na stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych, w wysokości określonej w tabeli.

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych

Grupa I

Cena zł/m3  brutto

Grupa II

Cena zł/m3  brutto

Grupa III

Cena zł/m3  brutto

Grupa IV

Cena zł/m3 brutto

0%

4,63

4,63

3,93

3,93

od 1% do 10%

4,50

4,50

3,79

3,79

od 11% do 20%

4,36

4,36

3,66

3,66

od 21% do 30%

4,23

4,23

3,52

3,52

powyżej 30%

3,90

3,90

3,20

3,20

 

 

§ 2

 

Cena określona w § 1 ma zastosowanie do usług świadczonych przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, który wykonuje zadanie własne Miasta Poznania w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie miasta Poznania.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA