Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest wielkość powierzchni płaszczyzn zakwalifikowanych do czterech grup odbiorców usług:

Grupa I - Odbiorcy usług odprowadzający wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w Grupie II;

Grupa II - Odbiorcy usług odprowadzający wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną.

Grupa III - Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych powierzchni niewymienionych w pozostałych grupach.

Grupa IV - Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest ilość odprowadzanych wód opadowych z powierzchni płaszczyzn zakwalifikowanych do jednej z grup odbiorców usług.

Zaznaczyć należy, że opłatami objęte są wyłącznie powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są odprowadzane kanałem otwartym lub zamkniętym miejskiej kanalizacji deszczowej.

Powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie podlegają opłacie.

Celem naszych działań powinno być zatrzymanie i przesiąkanie do gruntu jak największej części wód opadowych.