• uzgodniony przez Aquanet SA projekt i obliczenia zastosowania urządzeń ograniczających przepływ,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapa i szkic w 2 egz.) z załączonym w formie tabelarycznej wykazem rzędnych i współrzędnych, z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku,
  • dane opisowe sposobu włączenia przyłącza do kanału, średnica przyłącza, jego materiał i długość,
  • pisemne potwierdzenie, że wszystkie wymogi, dotyczące odprowadzania wód opadowych , zawarte w warunkach technicznych Aquanet SA zostały spełnione,
  • kserokopia złożonego wniosku o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych (informacje na ten temat zostały zawarte na stronie internetowej ZDM, www.zdm.poznan.pl,
  • pisemne potwierdzenie, że instalacja jest kompletna i gotowa do eksploatacji,
  • w przypadku gdy inwestor nie uczestniczy w odbiorze osobiście – pisemne upoważnienie dla osoby, która reprezentuje inwestora podczas odbioru,