*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - wybór oferenta

drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.14.2017

Przebudowa ul. Morszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z: ceną brutto 355.271,97 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki,
62-090 Rokietnica
434.517,18 72 Kryterium I – 49,06
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,06
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
467.968,14 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 45,55
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,55
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7,
64-020 Czempiń
410.486,92 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 51,93
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,93
6 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych
i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska
479.696,81 72 Kryterium I – 44,44
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,44
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
426.871,40 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 49,94
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,94
8 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
355.271,97 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
9 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 388.457,89 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 54,87
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,87
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.19.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona po terminie składania ofert, który upłynął w dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:30. Przedmiotowa oferta została złożona w Biurze Podawczym – pok. 08 dnia 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:32 (na co wskazuje pieczęć Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej na opakowaniu oferty), a zatem po terminie przewidzianym na jej złożenie.


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  „Mosty Poznań” sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20% oraz dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-20 pkt – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
Ilość uzyskanych punktów
1 „Mosty Poznań” sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E,
61-362 Poznań
419.146,51 48 jedna dodatkowa robota budowlana na obiekcie inżynierskim będącym zabytkiem lub znajdującym się na obszarze objętym ochroną konserwatorską Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 70,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania - w zakresie części I zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał dla części I zamówienia wyboru jedynej złożonej oferty przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z: ceną brutto 252.843,23 zł oraz 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 252.843,23 12  miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 60,00
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.13.2017

Przebudowa ul. Strzegomskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z: ceną brutto 186.365,15 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń i Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 199.212,47 72 Kryterium I – 56,13
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,13
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
223.164,05 72 Kryterium I – 50,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 90,11
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
247.035,64 72 Kryterium I – 45,26
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,26
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 186.365,15 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
199.301,48 72 Kryterium I – 56,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,11
6 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 199.315,18 72 Kryterium I – 56,10
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,10
 
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.06.2017

Przebudowa ul. Błażeja w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiającyw przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych „DROGMEL”, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z: ceną brutto 405.336,06 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz czasokresem realizacji robót budowlanych 30 dni kalendarzowych.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30% oraz czasokres realizacji robót budowlanych 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-10 pkt - czasokres realizacji robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji robót budowlanych (dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 480.101,45 72 45 Kryterium I – 50,66
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 6,67
Łącznie – 87,33
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
409.275,85 (cena po poprawkach) 72 30 Kryterium I – 59,42
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,42
4 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
405.336,06 72 30 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na: 
- część I zamówienia (Rejon 5B – południowa część dzielnicy Wilda) –  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 105.092,10 zł;
- część II zamówienia (Rejon 6B – centralna część dzielnicy Nowe Miasto) – przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz,  z ceną brutto: 166.991,76 zł;
- część III zamówienia (Rejon 6C – północna część dzielnicy Nowe Miasto) - przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 198.023,94 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno III 208.339,56 95,05
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5,
62-020 Swarzędz
II 166.991,76 (cena po poprawkach) 100
III 198.023,94 100
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
II 169.388,26 98,59
III 220.306,56 89,89
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
I 105.092,10 100
II 288.516,06 57,88
III 215.822,34 91,75
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania
w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części V zamówienia:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla V Części zamówienia – Rejon V – Grunwald uznana została oferta złożona przez Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań z ceną brutto: 1.284.215,04 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część V 1.456.056,00 88,20
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część V 1.284.215,04 100
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

?Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania?- dot. części II zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części II zamówienia zostały złożone dwie oferty, które podlegają odrzucenina podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie części II zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III, IV, VI, VII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla Części I – Rejon I – Stare Miasto-Centrum oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 2.008.810,80 zł;
 • dla Części II – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 911.234,88 zł;
 • dla Części III – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placówi Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum),
  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 1.027.166,40 zł;
 • dla Części IV – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 852.527,16 zł;
 • dla Części VI – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
  z ceną brutto: 1.570.838,40 zł;
 • dla Części VII – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 1.095.118,92 zł.
Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19,
64-600 Oborniki
Część IV 852.527,16 100
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
oraz KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 2.008.810,80 100
Część II 911.234,88 100
Część IV 1.003.687,20 84,94
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych „SAN-EKO”, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część IV 972.047,52 87,70
Część VII 1.095.118,92 100
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część II 1.105.833,60 82,40
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część III 1.027.166,40 100
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część VI 1.570.838,40 100
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część VII 1.193.880,60 91,73
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.09.2017

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – Grunwald oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 256.578,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 2    zamówienia – Jeżyce oferta złożona złożonej przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 253.945,80 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 3 zamówienia – Nowe Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 268.902,60 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 4 zamówienia – Stare Miasto oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 297.168,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 5 zamówienia –  Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 339.406,20 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 6 zamówienia - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic  o dużym natężeniu ruchu oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, – z ceną brutto: 284.991,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 7 zamówienia – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm
  w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 359.775,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
  – 1 dzień;
 • na część 8 zamówienia trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulicach miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 357.561,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 90%, termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zadanie na które złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym (dni) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo i Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 7 359.775,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 8
 
357.561,00
 
1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Marcin Kot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drogmax,
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew
Zadanie nr 6 277.119,00 2 dni Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
3 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,
ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
Zadanie nr 3 268.902,60 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 5 339.406,20 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134,
54-062 Wrocław
Zadanie nr 7 477.240,00 1 dzień Kryterium I – 67,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,85
Zadanie nr 8 462.480,00 1 dzień Kryterium I – 69,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,58
5 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 2 253.945,80 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 6 284.991,00 1 dzień Kryterium I – 87,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,51
6 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie nr 1 256.578,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 4 297.168,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej
w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która podlegała odrzuceniu, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.10.2017

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 204.225,89 72 Kryterium I – 34,74
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 74,74
2 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 136.515,81 72 Kryterium I – 51,98
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,98
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 118.261,38 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
119.890,56  
72

 
Kryterium I – 59,18
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,18
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 132.398,50 72 Kryterium I – 53,59
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 93,59
6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 140.706,45 72 Kryterium I – 50,43
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 90,43
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Poznaniu- Etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław,  z ceną brutto: 858.619,30 zł, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej wynoszącym 48 miesięcy, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego wynoszącym 15 lat.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej 20%, okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 20%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5 Kryterium I – 58,65
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,65
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15 Kryterium I – 43,63
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 83,63
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15 Kryterium I – 54,70
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 94,70
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, z ceną brutto:
- dla części 1 zamówienia (Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych): 150.269,10 zł,
- dla części 2 zamówienia (Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych): 182.236,80 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS,
ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50 98,81
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań
Część 1 150.269,10 100
Część 2 182.236,80 100
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60 83,21
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00 71,99
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Część 2 197.107,50 92,46
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50 35,58
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E,
87-148 Łysomice
Część 1 190.256,40 78,98
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 2.387.430,00 zł dla I części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny oraz ceną brutto: 425.580,00 zł dla II części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny oferty w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy 10%.
Ocenę oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – czas przystąpienia do naprawy.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy
(w godzinach)
Liczba uzyskanych punktów
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II 661.440,00 1 godz. Kryterium I – 57,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,91
2 SIEMENS Sp. z.o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I 2.387.430,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
II 425.580,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, z ceną brutto: 286.172,42 zł
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18,
66-200 Świebodzin
286.172,42 100
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów
319.288,94 89,63
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55 79,19
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45,
05-220 Zielonka
373.185,08 76,68
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
329.806,05 86,77
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45 79,02
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20 87,29
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części XVI zamówienia - Rejon 5B, części XVIII zamówienia - Rejon 6B, części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie:
- części XVIII zamówienia - Rejon 6B, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- części XVI zamówienia- Rejon 5B oraz części XIX zamówienia– Rejon 6C, ponieważ dla każdej z części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVIII zamówienia - Rejon 6B:
 
Zgodnie z dyspozycją 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części XVIII zamówienia - Rejon 6B została złożona tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie danej części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVI zamówienia - Rejon 5B oraz części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
O realizację każdej z ww. części zamówienia ubiegał się tylko jeden Wykonawca, tj. konsorcjum firm w składzie KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, składając oferty odpowiednio na część XVI zamówienia – Rejon 5B  z ceną brutto: 596.273,40 zł i na część XIX zamówienia – Rejon 6 C z ceną brutto: 1.096.011,00 zł.
Cena ofert złożonych na realizację ww. części zamówienia znacząco odbiega od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ich realizację (tj. dla części XVI zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 369.357,42 zł brutto, dla części XIX zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 576.257,97 zł brutto).
Uwzględniając powyższe, przedmiotowe postępowanie w zakresie części XVI - Rejon 5B oraz części XIX – Rejon 6C zostaje unieważnione, ponieważ dla każdej z nich oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I-XV, XVII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • konsorcjum firm w składzie: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13b/10, 61-064 Poznań oraz Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gordon Garden Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno, na:
 • część IV zamówienia - Rejon 2A, z ceną brutto: 329.191,77 zł;
 • część V zamówienia – Rejon 2 B, z ceną brutto: 337.721,40 zł;
 • część VI zamówienia – Rejon 2C, z ceną brutto: 279.680,04 zł;
 • część VIII zamówienia – Rejon 3B, z ceną brutto: 329.835,24 zł.
 
 • Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, na:
 • część II zamówienia – Rejon 1 B, z ceną brutto: 720.579,18 zł;
 • część III zamówienia – Rejon 1C, z ceną brutto: 526.058,97 zł;
 • część VII zamówienia – Rejon 3A, z ceną brutto:  927.578,25 zł;
 • część XVII zamówienia – Rejon 6A, z ceną brutto:  622.627,83 zł.
 
 • Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, na:
 • część I zamówienia - Rejon 1A, z ceną brutto: 617.189,22 zł;
 • część X zamówienia – Rejon 4A, z ceną brutto:  650.405,04 zł;
 • część XI zamówienia – Rejon 4B, z ceną brutto:  483.405,72 zł;
 • część XII zamówienia – Rejon 4C, z ceną brutto:  723.357,66 zł;
 • część XIII zamówienia – Rejon 4D, z ceną brutto:  614.846,28 zł;
 • część XIV zamówienia – Rejon 4E, z ceną brutto:  762.216,81 zł.
 
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na część XV zamówienia - Rejon 5A, z ceną brutto: 576.794,52 zł.
 
 • GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, na część IX zamówienia – Rejon 3C, z ceną brutto: 709.678.26 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29 44,12
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72 40,44
VI – Rejon 2C 1.398.076,20 20,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno IV – Rejon 2A 329.191,77 100
V – Rejon 2B 337.721,40 100
VI – Rejon 2C 279.680,04 100
VIII – Rejon 3B 329.835,24 100
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67 89,76
II – Rejon 1B 720.579,18 100
III – Rejon 1C 526.058,97 100
VII – Rejon 3A 927.578,25 100
IX – Rejon 3C 805.013,64 88,16
XII – Rejon 4C 799.099,50 90,52
XIII – Rejon 4D 729.533,46 84,28
XIV – Rejon 4E 874.308,63 87,18
XVII – Rejon 6A 622.627,83 100
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22 100
VII – Rejon 3A 1.359.282,39 68,24
IX – Rejon 3C 715.502,16 99,19
X – Rejon 4A 650.405,04 100
XI – Rejon 4B 483.405,72 100
XII – Rejon 4C 723.357,66 100
XIII-  Rejon 4D 614.846,28 100
XIV – Rejon 4E 762.216,81 100
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52 100
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 543.885,84 (cena po poprawce) 62,09
IX – Rejon 3C 709.678,26 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.02.2017

Ochrona obiektu Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury  19A, 62-200 Gniezno oraz Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 565.213,54 zł.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 600.270,01 94,16
2 Hunters sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 626.650,56 90,20
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 675.403,46 83,69
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
565.213,54 (cena po poprawkach) 100
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus
sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź i MM Service Security sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź
565.652,40 (cena po poprawkach) 99,92
6 Grzegorz Jerzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 790.152,00 71,53
8 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 613.770,00 92,09
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.04.2017

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 446.495,00 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów blokujących ruch tramwajowy) – 10%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego) – 5%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów
blokujących ruch tramwajowy)
Kryterium III  Czas dojazdu na miejsce wezwania
(dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum).
220.414,00 Obszar I
30 minut        Obszar II             45 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)
 
 
 
Obszar I
45 minut        Obszar II             60 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)      
Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 85,00
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru oferty złożonej przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 123.360,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00 99,46
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule ?zaprojektuj i wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48 Kryterium I – 51,51
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,51
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.96.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn,z ceną brutto: 524.964,00 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO
Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48 Kryterium I – 60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 532.368,40 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,17
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule ?zaprojektuji wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 20%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0 -20 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 53,30
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 93,30
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 42,47
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 82,47
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu ? Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasookres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt - czasookres realizacji przedmiotu umowy.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasookres realizacji przedmiotu umowy
(ilość dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
471.626,12 72 120 Kryterium I – 52,37
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,25
Łącznie – 83,62
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
451.033,85 72 50 Kryterium I – 54,76
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,76
3 Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
532.951,53 72 90 Kryterium I – 46,34
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 8,33
Łącznie – 79,67
4 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
411.651,92  
72

 
110 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,82
Łącznie – 91,82
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.108.2017

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Witolda Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto:
- na I część zamówienia (Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie) – 154.980,00 zł brutto;
- na II część zamówienia (Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera) – 185.976,00 zł brutto.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny,
ul. Piotrowska 30, Kamionki,
62-023 Gądki
Część I 154.980,00 100
Część II 185.976,00 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.102.2016

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 385.075,00 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium   cena        (zł) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum). 385.075,00 100,00

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – zadanie A1 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 158.436,00 zł;
 • na część 2 zamówienia – zadanie A2 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 172.368,00 zł;
 • część 3 zamówienia – zadanie A3 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 183.708,00 zł;
 • na część 4 zamówienia – zadanie A4 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 176.580,00 zł;
 • na część 5 zamówienia – zadanie A5 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 167.616,00zł;
 • na część 6 zamówienia – zadanie B – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 557.140,80 zł;
 • na część 7 zamówienia – zadanie C – oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.214.625,00 zł;
 • na część 8 zamówienia – zadanie D – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena -100%. Ocena dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
część 1 zamówienia – zadanie A1
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 158.436,00 100
 
część 2 zamówienia – zadanie A2
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 172.368,00
 
100
część 3 zamówienia – zadanie A3
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 183.708,00 100
część 4 zamówienia – zadanie A4
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 176.580,00 100
część 5 zamówienia – zadanie A5
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 167.616,00 100
część 6 zamówienia – zadanie B
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 557.140,80 100
część 7 zamówienia – zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1.214.625,00 100
część 8 zamówienia – zadanie D
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99.360,00 100
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty złożonej przez Agencję Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 1.033.716,60 zł. oraz zadeklarowanym czasem dojazdu grupy interwencyjnej wynoszącym 10 minut.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 90%, czas dojazdu grupy interwencyjnej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt - czas dojazdu grupy interwencyjnej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Ilość uzyskanych punktów
1 Agencja Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno 1.033.716,60 10 minut Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Słowackiego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69
 
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,73
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,73
2 konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 390.945,91 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 50,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,17
3 BRUKPOL
sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
326.928,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C8/10 (parametry betonu przypisane przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 18.2 SIWZ).
 
Kryterium I – 55,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 85,47
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 48,86
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,86
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,28
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,28
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska 368.990,23 (cena po poprawce) 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,16
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,16
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości, w skali 0 -10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.735,67 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.529,28 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 49,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,26
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1, 3 i 4.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla części 1,3 i 4 zamówienia (tj. Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież – rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 17.11.2016r. nr DZ.3412.264.2016), za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 
- 1 część zamówienia przez GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 12.182,40 zł;
- 3 część zamówienia przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 33.048,00 zł;
- 4 część zamówienia przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 33.214,32 zł.
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • I część zamówienia – cięcie 432 szt. drzew na terenie Starego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 175.435,20 zł;
 • II cześć zamówienia – cięcie 234 szt. drzew na terenie Nowego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 99.705,60 zł;
 • III część zamówienia - cięcie 294 szt. drzew na terenie Grunwaldu – KERRIA Piórkowski sp.j.,
  ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 105.391,80 zł;
 • IV cześć zamówienia - cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy – oferta złożona przez KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 77.905,80 zł;
 • V część zamówienia – cięcie 541 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce – przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II,
  ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto 180.900,00 zł;
 • VI część zamówienia - cięcie 445 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce - Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 181.170,00 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
 
II część zamówienia 101.541,60 98,19
III część zamówienia 105.391,80 100,00
IV część zamówienia 77.905,80 100,00
VI część zamówienia 182.336,40 99,36
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
 
I część zamówienia 211.140,00 83,09
II część zamówienia 120.744,00 82,58
III część zamówienia 133.974,00 78,67
IV część zamówienia 99.576,00 78,24
V część zamówienia 231.498,00 78,14
VI część zamówienia 181.170,00 100,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola I część zamówienia 175.435,20 100,00
II część zamówienia 99.705,60 100,00
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7,
62-095 Murowana Goślina
I część zamówienia 223.689,60 78,43
II część zamówienia 101.206,80 98,52
IV część zamówienia 112.125,60 69,48
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów I część zamówienia 184.248,00 95,22
V część zamówienia 180.900,00 100,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH,
ul. Bielawy 12/4, 62-066 Granowo
III część zamówienia 161.859,60 65,11
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima
i w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima) przez Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek;
 
 • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania
  w ul. Przybyszewskiego) przez Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,65
Część II 136.699,94 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,17
Część II 117.552,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,70
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,70
Część II 138.239,90 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,02
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,02
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,01
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,01
Część II 128.341,35 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,96
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,96
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 41,62
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 81,62
Część II 176.532,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 39,95
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 79,95
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,65
Część II 124.831,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,50
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,90
Część II 141.349,48 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,90
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Prusa
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
252.517,28
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,19
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,19
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
244.116,75
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,12
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,12
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
298.834,61
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,48
4 Konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner konsorcjum)
274.957,09
(po poprawkach)
 
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
5 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
247.554,14 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k.,
Rabowice, ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
236.480,06 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II, III i IV części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: części II zamówienia (Siedziska); części III zamówienia (Meble tapicerowane) oraz części IV zamówienia (Stoły konferencyjne i stoły do biur) oferta złożona przez Adama Ślęzakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla II, III i IV części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w II, III i IV części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Adam Ślęzakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12,
63-600 Kępno
Część II 88.834,52 84 Kryterium I – 44,70
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,70
Część III 16.022,31 84 Kryterium I – 59,09
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,09
Część IV 24.600,03 84 Kryterium I – 45,80
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,80
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część II 66.186,07 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część III 15.780,12 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część IV 18.779,88 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2016

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia tj.: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowani przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. 631.071,53  
72

 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.76.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne
na 5 wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert
i wynosi 55.163,78 zł brutto. Dla wskazanej części zamówienia złożono ofertę z najniższą ceną brutto wynoszącą 79.329,22 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,3,4,5 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • dla części 1 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Estkowskiego – Garbary – Małe Garbary – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo; 
 • dla części 3 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Rondo Solidarności – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca;
 • dla części 4 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Szwajcarska – Kurlandzka – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo;
 • dla części 5 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Solidarności – Połabska – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%,  ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości w skali 0-10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
Część I 263.700,93 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część III 133.974,06 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 100
Część IV 307.684,41 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część V 187.123,22 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl Część III 134.469,26 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,78
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,78
Część IV 337.184,30 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 54,35
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,35
Część V 197.841,98 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 56,75
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,75
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 261.769,08 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 140.235,66 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
Część IV 305.448,02 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część V 192.035,67 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,47
4 Ductus sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część I 353.030,98  
48

 
Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 44,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,49
Część III 282.166,53 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 28,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 68,49
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.81.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej, Harcerskiej i Rynek Wschodni w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości, w skali 0 -10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
236.160,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 253.060,48 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 55,99
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,99
3 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5,
63-020 Zaniemyśl
246.765,99 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 57,42
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,42
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.73.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej i ul. Zgoda w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Częstochowskiej) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum);
 • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Zgoda) przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). Część I 345.044,77 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 399.098,65 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C 8/10 Kryterium I – 54,88
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 84,88
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część II 392.514,75 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,80
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,80
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Część II 365.049,50 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 438.090,33 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,26
Część II 486.978,70 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 44,98
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,98
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla I części zamówienia („Meble „z płyty” – gabinetowe”) uznana została oferta złożona przez Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa.
Zamawiający w ramach I części zamówienia nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla I części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
Część I 70.748,37 48 Kryterium I – 34,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 44,24
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Długosza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:  Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto 389.670,36 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach betonu C12/15.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM
sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner)
422.073,13 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,39
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,39
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,50
3 BRUKPOL
sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski
474.556,29 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,27
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,27
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,47
5 Konsorcjum firm w składzie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,81
6 Krystyna Michałkowska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
395.376,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,13
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,13
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.84.2016

Wynajem elementów iluminacji okolicznościowej przeznaczonych do montażu na wybranych ulicach miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena za wynajem - 75%, cena za odtworzenie zniszczonych elementów – 25%. Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-75 pkt – cena za wynajem, w skali 0-25 pkt – cena za odtworzenie.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena za wynajem (zł)
Kryterium II
Cena za odtworzenie (zł)
Ilość uzyskanych punktów
2 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34,
71-080 Szczecin
243.199,29 (cena po poprawkach) 7.749,00 Kryterium I – 75,00
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100,00
 
                                                                                                             
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.82.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Góreckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
128.106,05  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,11
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,11
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 119.810,45 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
129.368,02 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,57
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,57
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
    
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  „Arbor”, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież, na:
- 1 część zamówienia – z ceną brutto: 9.871,20 zł;
- 2 część zamówienia – z ceną brutto: 19.538,28 zł;
- 3 część zamówienia – z ceną brutto: 22.810,68 zł;
- 4 część zamówienia – z ceną brutto: 16.487,28 zł;
- 5 część zamówienia – z ceną brutto: 18.165,60 zł.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
1 część zamówienia 15.368,40 64,23
2 część zamówienia 35.834,40 54,52
3 część zamówienia 33.048,00 69,02
4 część zamówienia 34.560,00 47,71
5 część zamówienia 31.212,00 58,20
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
1 część zamówienia 19.267,20 51,23
2 część zamówienia 32.524,20 60,07
3 część zamówienia 33.868,80 67,35
4 część zamówienia 36.097,38 45,67
5 część zamówienia 24.348,60 74,61
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
1 część zamówienia 27.799,20 35,51
2 część zamówienia 47.800,80 40,87
3 część zamówienia 58.989,60 38,67
4 część zamówienia 58.069,44 28,39
5 część zamówienia 44.550,00 40,78
6 Wojciech Dźwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,
ul. Czechowskiego 2D/4,
64-800 Chodzież
1 część zamówienia 9.871,20 100
2 część zamówienia 19.538,28 100
3 część zamówienia 22.810,68 100
4 część zamówienia 16.487,28 100
5 część zamówienia 18.165,60 100
7 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
1 część zamówienia 21.589,20 45,72
2 część zamówienia 45.478,80 42,96
3 część zamówienia 57.142,80 39,92
4 część zamówienia 59.658,66 27,64
5 część zamówienia 40.986,00 44,32
8 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
1 część zamówienia 12.182,40 81,03
2 część zamówienia 26.978,40 72,42
4 część zamówienia 36.331,20 45,38
5 część zamówienia 25.639,20 70,85
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
2 część zamówienia 29.111,40 67,12
4 część zamówienia 33.214,32 49,64
5 część zamówienia 20.071,80 90,50
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - III część zamówienia - dzielnice: Grunwald, Jeżyce i Wilda

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla III części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w III części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część III 139.827,82 80,18
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część III 225.934,96 49,62
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 197.586,91 56,74
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część III 149.662,24 74,91
 
                                                                                             

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - II część zamówienia - ul. Sowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla II części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Sowice wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w II części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część II 60.091,20 (po poprawkach) 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część II 88.560,00 67,85
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 63.790,20 94,20
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część II 63.720,00 94,31
5 Przemysław Felski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, ul. Borówkowa 19b, 62-081 Przeźmierowo Część II 85.644,00 70,16
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.74.2016

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
w ul. Sianowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto 449.716,66 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 90 dni.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt – okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt- czasokres realizacji przedmiotu umowy. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jakub Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agro-Aqua, Bługowo 39, 77-400 Złotów 477.856,99 72 90 Kryterium I – 56,47
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 96,47
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo
449.716,66 72 90 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100
3 Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7,
62-020 Swarzędz
497.619,24 72 90 Kryterium I – 54,22
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,22
4 Danuta Pyssa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dankar Usługi Budowlane, Wod.- Kan. i C.O., ul. Nienawiszcz 23,
64-610 Rogoźno
887.163,51 (cena po poprawkach) 72 90 Kryterium I – 30,41
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 70,41

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - I część zamówienia - ul. Brzechwy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla I części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Brzechwy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 110.156,03 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część I 158.534,31 62,54
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część I 150.050,67 66,07
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część I 123.285,13 80,42
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.80.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto 301.014,16 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 75%, okres rękojmi za wady – 25%,
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 301.014,16 72 Kryterium I – 75
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.69.2016

Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-15 pkt – czasokres realizacji przedmiotu umowy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c.,
ul. Folwarczna 31,
Witobel, 62-060 Stęszew
223.984,92 72 65 Kryterium I – 45,38
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 84,23
2 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
192.725,99 72 60 Kryterium I – 52,74
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 92,74
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
169.406,26 (cena po poprawkach) 72 65 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 98,85
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2016

Remont nawierzchni chodnika, wjazdów, miejsc postojowych oraz pasa ruchu w ul. Rakoniewickiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
272.454,27  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań 370.243,10 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 44,15
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,15
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.75.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego
w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 206.909,49 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 516.486,67 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.68.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule ?zaprojektuj i wybuduj??

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 200.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 393.600,00 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kopernika i w ul. Racławickiej oraz remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej – obustronnie, przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
 
 • II część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od nr 64 do ul. Grunwaldzkiej - strona wschodnia oraz III część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej, przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 
-  dla części 1 i 2 zamówienia: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
- dla części 3 zamówienia: cena - 70%, okres rękojmi za wady – 30%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-70 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 206.326,05 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 156.731,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,94
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 97,94
Część III 168.161,14 72 Nie dotyczy Kryterium I – 56,91
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 86,91
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część III 163.292,54 72 Nie dotyczy Kryterium I – 58,61
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 88,61
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część II 151.354,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 136.722,52 72 Nie dotyczy Kryterium I – 70,00
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 100
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań Część II 164.188,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,31
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.70.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej oraz roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U.
z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej na odcinku od ul. Chotomińskiej do ul. Ługańskiej; strona zachodnia przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
 • II część zamówienia obejmującą wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Śniadeckich; strona południowa przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań
Część I 141.040,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,06
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,06
2 DROBUD sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Część I 140.996,94 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,08
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,08
Część II 106.759,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 152.628,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,81
Część II 113.406,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,48
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 131.787,33 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 115.599,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,41
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,41
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.62.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacjach świetlnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej – 30%, okres gwarancji jakości – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin wykonania robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
489.814,73 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.65.2016

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu - Etap 1
od ul. Bogusława do ul. Bratumiły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, skrócenie terminu realizacji – 15%.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Skrócenie terminu realizacji
(o liczbę dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań
152.200,47 72 15 Kryterium I – 57,77
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,77
2 Budownictwo Drogowe Vigen
Sp. z o.o.,
ul. Aleje Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
146.539,74 72 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100,00
3 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
154.250,79 72 15 Kryterium I – 57,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,00
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
185.520,65 72 15 Kryterium I – 47,39
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 87,39
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.67.2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
  

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 74%, czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 10%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 10%, liczba pracowników młodocianych – 6%.

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium IV  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
998.452,50 3 godziny Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami SIWZ 1 pracownik Kryterium I – 74
Kryterium II – 10
Kryterium III – 10
Kryterium IV- 2
Łącznie – 96,00
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.38.2016

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone:
 
- na zadanie nr 1 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanychz systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta - przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,z ceną brutto: 2.545.074,67 zł, czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego 6 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 2 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi - przez Siemens Sp. z o.o.,ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 173.061,25 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 3 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego - przez Neurosoft Sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z ceną brutto: 137.194,20 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM – 45 godzin oraz okresem gwarancji jakości 36 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
 
Cena 80%
Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
10%
Okres gwarancji jakości 10%
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadań w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
2.545.074,67 6 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 2
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
173.061,25 48 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 3
1 Neurosoft Sp. z o.o.,
ul. Życzliwa 8,
53-030 Wrocław
137.194,20 45 godzin
 
36 miesięcy Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 95,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.57.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Solnej i Małe Garbary
(na odc. od ul. Młyńskiej do ul. Wronieckiej) wraz z wdrożeniem zmian na 4 sygnalizacjach świetlnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin wykonania zamówienia – 20%, okres gwarancji jakości – 10%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin
wykonania zamówienia
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Kryterium IV  Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
387.357,65 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Kryterium IV – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.66.2016

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń komunikacyjnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, pracownicy posiadający zaświadczenie
o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 9%, liczba pracowników młodocianych – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I 
Cena        (zł)
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium III  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
469.552,50 Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie
z wymaganiami SIWZ
1 pracownik Kryterium I – 85
Kryterium II – 9
Kryterium III – 2
Łącznie – 96,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) z powodu nieprawidłowego sposobu wniesienia wadium została odrzucona. Ze względu na zapis art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych koniecznym było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.60.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Grunwald
w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Zadanie nr 1 przez Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-LAS Serwis, ul. Staffa 10, 60-194 Poznań, z ceną brutto: 75.834,62 zł;
 • Zadanie nr 2 przez GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 108.672,27 zł;
 • Zadanie nr 3 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 75.800,42 zł;
 • Zadanie nr 4 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 104.983,82 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Zadanie nr 1 104.964,90 72,25
2 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań
Zadanie nr 1 90.269,92 84,01
Zadanie nr 2 108.672,27
(cena po poprawkach)
100
Zadanie nr 3 76.655,22
(cena po poprawkach)
98,88
Zadanie nr 4 110.198,39
(cena po poprawkach)
95,27
3 Garte sp. z o.o., sp. k.,
ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz
Zadanie nr 1 115.347,50 65,74
Zadanie nr 2 115.869,29
(cena po poprawkach)
93,79
Zadanie nr 3 75.800,42 100
Zadanie nr 4 104.983,82 100
4 Park – M  POLAND sp. z o.o.,
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz
Zadanie nr 1 119.682,11 63,36
Zadanie nr 2 167.415,49
(cena po poprawkach)
64,91
Zadanie nr 3 142.235,79 53,29
Zadanie nr 4 209.974,14 50,00
5 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 104.671,25 72,45
Zadanie nr 2 111.850,89
(cena po poprawkach)
97,16
Zadanie nr 3 81.470,13 93,04
Zadanie nr 4 155.452,29 67,53
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO – LAS Serwis,
ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań
Zadanie nr 1 75.834,62 100
Zadanie nr 2 118.023,99
(cena po poprawkach)
92,08
Zadanie nr 4 144.568,83 72,62
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.63.2016

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers,
ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 220.414,00 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów blokujących ruch tramwajowy) – 10%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego) – 5%.
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów
blokujących ruch tramwajowy)
Kryterium III  Czas dojazdu na miejsce wezwania
(dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum).
220.414,00 Obszar I
30 minut        Obszar II             45 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)
 
 
 
Obszar I
45 minut        Obszar II             60 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)      
Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 85,00
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.58.2016

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z pasów drogowych w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Część I - teren dzielnicy Stare Miasto – przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 28.069,20 zł;
 • Część II - teren dzielnicy Nowe Miasto - przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 25.957,80 zł;
 • Część III - teren dzielnicy Grunwald - przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, z ceną brutto: 35.640,00 zł;
 • Część IV - teren dzielnicy Jeżyce - przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska,
  J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 36.450,00 zł;
 • Część V - teren dzielnicy Wilda - przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 37.422,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Ilość uzyskanych punktów
1 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1,
61-502 Poznań
Część III 100
2 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Część IV 100
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Część II  
95,01
 
Część III  
91,74
 
4 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część V 100
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Część I 100
Część II 100  
 
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.18.2016

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum, oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.359.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A. (lider konsorcjum), ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (partner konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 3.159.956,88  zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 30;
na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.154.969,44 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.168.240,81 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.949.668,91 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.459.985,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 2.499.728,47 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu II
3.159.956,88
Dla Rejonu II
30
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 98
2 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
4.359.696,48
 
Dla Rejonu I
50
 
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
4.459.985,28
 Dla Rejonu VI
50
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław  oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
4.564.257,31
Dla Rejonu III
50
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
5 Wykonawcy występujący wspólnie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-60-476 Poznań  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu IV
3.168.240,81
Dla Rejonu IV
50
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
3.949.668,91
Dla Rejonu V
50
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
2.499.728,47
Dla Rejonu VII
50
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 .
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.54.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Fabianowo oraz w ul. Obrzyca w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
- zadania nr 1 (I części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabianowo na odcinku od ul. Kowalewickiej do ul. Cedzyńskiej; strona południowa) przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 122.664,05 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
- zadania nr 2 (II części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Obrzyca na odcinku równoległym do bloku 56-62 pomiędzy wyremontowanymi chodnikami; strona wschodnia) przez DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 136.250,64 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 171.523,93 72 Kryterium I – 64,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,36
Zadanie nr 2 150.587,42 72 Kryterium I – 81,43
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,43
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 135.877,31 72 Kryterium I – 81,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,25
Zadanie nr 2 175.866,37 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 69,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,73
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 122.664,05 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 147.616,24 72 Kryterium I – 83,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,07
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 150.884,42  
72

 
Kryterium I – 73,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,17
Zadanie nr 2 153.463,11 72 Kryterium I – 79,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,91
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 146.505,23 72 Kryterium I – 75,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,35
Zadanie nr 2 136.250,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.55.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Łomżyńskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 297.947,89 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 297.947,89 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
305.450,21 72 Kryterium I – 87,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,79
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
309.353,49 72 Kryterium I – 86,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,68
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 326.636,06 72 Kryterium I – 82,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,10
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 329.826,96 72 Kryterium I – 81,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,30
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.53.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Suchej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 80.154,55 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 80.154,55 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 85.809,24 72 Kryterium I – 84,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,07
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
101.718,37 72 Kryterium I – 70,92
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,92
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Czereśniowej i w ul. Szubińskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
- dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Czereśniowej na odcinku od ul. Góreckiej do ul. Modrzewiowej, strona północna;  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) z ceną brutto: 70.023,90 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
-dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników po obu stronach jezdni w ul. Szubińskiej na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Kępińskiej; strona północna i południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 111.716,47 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 72.516,32 72 Kryterium I – 86,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,91
Zadanie nr 2 111.716,47 72 Kryterium I – 87,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,16
2 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 127.034,22 72 Kryterium I – 76,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,65
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zadanie nr 1 78.596,58 72 Kryterium I – 80,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,73
Zadanie nr 2 133.804,32 72 Kryterium I – 72,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,77
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 2 126.648,66  
72

 
Kryterium I – 76,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,88
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 70.992,44 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
Zadanie nr 2 118.160,01 72 Kryterium I – 82,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,40
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 72.253,71 72 Kryterium I – 87,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,22
Zadanie nr 2 108.479,24 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 77.293,86 72 Kryterium I – 81,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,53
Zadanie nr 2 120.563,44 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 80,76
Kryterium II – 0
Łącznie – 80,76
8 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:  Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 70.023,90 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 115.056,66 72 Kryterium I – 84,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,63
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2016

Remont nawierzchni parkingu w ul. Piaskowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 118.971,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 153.638,30 72 Kryterium I – 69,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,69
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL”
A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
 
126.048,47
 
72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo
118.971,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp.j., ul. Rolna 8 – 10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 135.528,19 72 Kryterium I – 79,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,01
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
133.442,56 72 Kryterium I – 80,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,24
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.45.2016

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
 
1. Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, na:
 • Część I (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg krajowych i wojewódzkich wskazanych w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 63.468,00 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 10 listopada 2016r.;
 • Część II (wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 1-43 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 46.543,20 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.;
 • Część III (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 44-84 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 47.807,64 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław (członek konsorcjum), na Część IV (Wykonanie pomiarów hałasu tramwajowego według tabeli nr 3 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 54.156,90 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania pomiarów 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania pomiarów.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania pomiarów
Ilość uzyskanych punktów
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX
Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska
Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40,
51-162 Wrocław (członek konsorcjum).
Część I 92.557,50 04 listopada 2016 Kryterium I – 64,46
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 70,46
Część II 78.806,10 04 listopada 2016 Kryterium I – 55,52
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 61,52
Część III 75.140,70 04 listopada 2016 Kryterium I – 59,81
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 65,81
Część IV 54.156,90 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów.
Część I 63.468,00 10 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Część II 46.543,20 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część III 47.807,64 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część IV 68.265,00 15 listopada 2016 Kryterium I – 74,57
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 74,57
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Chwaliszewo oraz w ul. Lubowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Chwaliszewo na odcinku przed Mostem Bolesława Chrobrego przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 49.817,31 zł (cena po poprawce) oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Lubowskiej na odcinku od Tczewskiej do ul. Braniewskiej; strona północna oraz Tczewska-Elbląska; strona południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 88.243,52 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 70.356,87  
72

 
Kryterium I – 63,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,73
Zadanie nr 2 116.363,77 72 Kryterium I – 68,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,25
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 57.639,21 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 77,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,79
Zadanie nr 2 108.479,24 72 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,21
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 58.167,59 72 Kryterium I – 77,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,08
Zadanie nr 2 88.243,52 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp .j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 104.483,90 72 Kryterium I – 76,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,01
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 49.817,31 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 108.522,75 72 Kryterium I – 73,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,18
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.52.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1  ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 11 sierpnia 2016r, do godz. 09:00). Zgodnie
z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.47.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto: 473.993,34 (cena po poprawkach – przed poprawką 529.304,37 zł) oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel,
ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska
473.993,34 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
 
695.533,87
 
72 Kryterium I – 61,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,33
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
509.634,94 72 Kryterium I – 83,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,71
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
652.729,54 72 Kryterium I – 65,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). 687.228,80 72 Kryterium I – 62,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,07
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 655.782,00 72 Kryterium I – 65,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,05
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.56.2016

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 131.760,00 zł oraz z terminem podjęcia działań do 2 godzin od chwili przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin podjęcia działań 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin podjęcia działań (godz.) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12,
61-022 Poznań
131.760,00 do 2 godzin Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
UZASADNIENIE:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 200.000 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 649.547,91 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.46.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. 28 Czerwca 1956r i w ul. Bonin w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca na odcinku od ul. Racjonalizatorów do ul. Czechosłowackiej; strona wschodnia – z ceną brutto: 177.929,09 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Bonin na odcinku od ul. Kowalskiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - z ceną brutto: 51.667,63 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 233.996,80 72 Kryterium I – 68,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,44
Zadanie nr 2 63.937,71 72 Kryterium I – 72,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,73
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 234.370,09 72 Kryterium I – 68,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,33
Zadanie nr 2 74.956,72 72 Kryterium I – 62,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,04
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 197.741,12 72 Kryterium I – 80,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,98
Zadanie nr 2 56.821,62 72 Kryterium I – 81,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,84
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 210.970,89  
72

 
Kryterium I – 75,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,90
Zadanie nr 2 67.082,11 72 Kryterium I – 69,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,32
5 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 177.929,09 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 51.667,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Ławica oraz w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ławica na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Perzyckiej; strona północna – z ceną brutto: 71.602,30 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ścinawskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Srebrnej; strona zachodnia oraz na odcinku 100 mb od ul. Grunwaldzkiej; strona wschodnia - z ceną brutto: 217.754,93 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
  Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
  Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
   
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy
  Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
  Cena brutto (zł)
  Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
  1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 71.602,30 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  Zadanie nr 2 217.754,93 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  2 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
  Zadanie nr 1 77.618,10 72 Kryterium I – 73,64
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,64
  Zadanie nr 2 246.390,50 72 Kryterium I – 79,54
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 89,54
  3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 2 230.290,66 72 Kryterium I – 85,10
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 95,10
  4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 87.409,03 72 Kryterium I – 73,72
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,72
  Zadanie nr 2 273.392,59 72 Kryterium I – 71,68
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,68
  5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
  ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
  Zadanie nr 1 97.649,84  
  72

   
  Kryterium I – 65,99
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 75,99
  Zadanie nr 2 274.575,94 72 Kryterium I – 71,38
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,38
  6 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 82.588,78 72 Kryterium I – 78,03
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 88,03
  Zadanie nr 2 218.223,65 72 Kryterium I – 89,81
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 99,81
  7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 78.189,98 72 Kryterium I – 82,42
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,42
  Zadanie nr 2 238.931,82 72 Kryterium I – 82,02
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,02
   
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew z ceną brutto: 57.256,32 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
65.611,52 72 Kryterium I – 78,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,54
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 59.163,55 72 Kryterium I – 87,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,10
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 71.307,11
 
72 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
4 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 57.256,32 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.39.2016

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w Al. Solidarności
w Poznaniu - przystanek osiedle Powstańców Warszawy w kierunku Księcia Mieszka w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 117.566,70 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 125.580,95 72 Kryterium I – 84,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,26
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 140.736,03 72 Kryterium I – 75,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,18
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
117.566,70 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.40.2016

Remont nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego
w Poznaniu - przystanek Pilotów oraz przystanek Przelot

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Pilotów w kierunku miasta, z ceną brutto: 43.244,14 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Przelot w kierunku miasta, z ceną brutto: 69.162,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 43.244,14 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 69.162,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 45.487,68 72 Kryterium I – 85,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,56
Zadanie nr 2 71.836,80 72 Kryterium I – 86,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,65
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.34.2016

Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości TEMPO 30 w centrum Poznania - ul. Św. Marcin oraz ul. 27 Grudnia- Plac Wolności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną brutto: 870.321,47 zł, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia 54 dni od dnia podpisania umowy (w tym wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – w ciągu 25 dni od podpisania umowy, budowa przejścia dla pieszych – w ciągu 40 dni od podpisania umowy, modernizacja sygnalizacji świetlnej – w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy) oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 5.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 %, termin wykonania przedmiotu zamówienia 5%, liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-5 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz w skali 0-5 pkt liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin wykonania przedmiotu zamówienia (dni) Kryterium II
społeczne (ilość osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 961.691,12 54 5 Kryterium I – 81,45
Kryterium II – 5,00
Kryterium III - 5,00
Łącznie – 91,45
2 „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
870.321,47
 
54 5 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.33.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Owsianej oraz w ul. Pasieka
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Owsianej na odcinku od ul. Winogrady do ul. Dożynkowej; strona zachodnia; przed budynkiem 22-24) przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 51.282,69 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
 • zadania 2 (II część zamówienia – remont nawierzchni chodników w ul. Pasieka na odcinku od ul. Winogrady do ul. Słowiańskiej; obustronnie) przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 156.777,33 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 51.282,69 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 180.622,99 72 Kryterium I – 78,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,12
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 53.289,29 72 Kryterium I – 86,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,61
Zadanie nr 2 177.204,92 72 Kryterium I – 79,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,63
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 55.360,02  
72

 
Kryterium I – 83,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,37
Zadanie nr 2 156.777,33 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 52.129,61 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
Zadanie nr 2 195.645,34 72 Kryterium I – 72,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,12
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.36.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki i w ul. Strzeleckiej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Solnej do ul. Libelta; obustronnie) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 209.019,16 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Długiej; strona południowo-wschodnia) przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 140.837,66 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:
Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10,
62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 244.818,83 72 Kryterium I – 76,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,84
Zadanie nr 2 184.770,97 72 Kryterium I – 68,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,60
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 209.019,16 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 216.311,24  
72

 
Kryterium I – 86,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,97
Zadanie nr 2 142.793,41 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 231.200,98 72 Kryterium I – 81,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,37
Zadanie nr 2 140.837,66 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 289.791,33 72 Kryterium I – 64,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,91
Zadanie nr 2 153.494,90 72 Kryterium I – 82,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,58
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.30.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Brzask oraz w ul. Trybunalskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew na:
 • zadanie 1 wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Brzask na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Szamotulskiej, strona południowa – z ceną brutto: 66.775,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie 2 wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Miecznikowskiej, strona zachodnia – z ceną brutto: 86.520,39 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 88.618,31 72 Kryterium I – 67,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,82
Zadanie nr 2 104.086,15 72 Kryterium I – 74,80
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,80
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 86.887,74  
72

 
Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
Zadanie nr 2 106.534,35 72 Kryterium I – 73,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,08
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 82.784,58 72 Kryterium I – 72,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,60
Zadanie nr 2 99.467,14 72 Kryterium I – 78,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,27
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 69.222,59 72 Kryterium I – 86,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,82
Zadanie nr 2 94.230,57 72 Kryterium I – 82,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,62
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 2 94.972,85 72 Kryterium I – 81,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,97
6 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
 
Zadanie nr 1 66.775,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 86.520,39 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.223,57 72 Kryterium I – 73,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,09
Zadanie nr 2 87.586,32 72 Kryterium I – 88,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,89
 


 

 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Kasprzaka w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 371.615,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
394.852,16 72 Kryterium I – 84,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,70
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
 
390.125,37
 
72 Kryterium I – 85,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,73
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
371.615,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 402.442,10 72 Kryterium I – 83,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,11
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
430.038,63 72 Kryterium I – 77,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,77
6 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
374.869,73 72 Kryterium I – 89,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,22
 

 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.29.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego oraz w ul. Marszałkowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego na odcinku od Grunwaldzkiej do ul. Kasztelańskiej) przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 82.638,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
 • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej - strona wschodnia) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
  62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 47.535,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 90.121,74 72 Kryterium I – 82,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,53
Zadanie nr 2 63.185,01 72 Kryterium I – 67,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,71
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 87.505,89 72 Kryterium I – 84,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,99
Zadanie nr 2 56.600,32 72 Kryterium I – 75,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,59
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 91.298,28  
72

 
Kryterium I – 81,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,46
Zadanie nr 2 60.755,22 72 Kryterium I – 70,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,42
4 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 91.620,76 72 Kryterium I – 81,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,18
Zadanie nr 2 57.593,91 72 Kryterium I – 74,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,28
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 83.348,17 72 Kryterium I – 89,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,23
Zadanie nr 2 47.535,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 84.937,40 72 Kryterium I – 87,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,56
Zadanie nr 2 52.717,92 72 Kryterium I – 81,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,15
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 95.483,35 72 Kryterium I – 77,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,89
Zadanie nr 2 71.892,39 72 Kryterium I – 59,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,51
8 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.638,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 53.106,70 72 Kryterium I – 80,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,56
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.23.2016

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS
Sp. z o.o.
, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 288.496,62 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.  

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
 288.496,62 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 GLOBAL TRAFFIC SYSTEM Sp. z o.o.,
ul. Szamotulska 67, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
302.776,80 60 Kryterium I – 85,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,76
           


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.31.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabrycznej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 114.551,31 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
128.355,62 72 Kryterium I – 80,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,32
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
 
121.080,57
 
72 Kryterium I – 85,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,15
3 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
114.551,31 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
122.215,14 72 Kryterium I – 84,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 125.825,68 72 Kryterium I – 81,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,94
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
117.289,50 72 Kryterium I – 87,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,90
7 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 116.985,05 72 Kryterium I – 88,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,13
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
149.180,93 72 Kryterium I – 69,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,11
9 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 130.974,21 72 Kryterium I – 78,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,71
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.26.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina na odcinku od Kościoła do ul. Polskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum),
z ceną brutto: 257.625,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
319.322,50 72 Kryterium I – 72,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,61
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
296.490,84
 
72 Kryterium I – 78,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,20
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 337.809,78 72 Kryterium I – 68,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,64
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
289.761,94 72 Kryterium I – 80,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,02
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
257.625,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
284.366,12 72 Kryterium I – 81,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,54
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
299.983,74 72 Kryterium I – 77,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,29
8 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 335.213,99 72 Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
9 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
292.322,34 72 Kryterium I – 79,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,32
10 Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j.,
ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo
306.357,16 60 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,68
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.24.2016

Remont chodników i wjazdów w pasie drogowym w ul. Rolnej w Poznaniu na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Traugutta wraz z rewaloryzacją zieleni.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 117.898,86 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
125.800,56 72 Kryterium I – 84,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,35
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 139.273,93 72 Kryterium I – 76,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,19
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
117.898,86
 
72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
140.287,82 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 75,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,64
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 120.028,82 72 Kryterium I – 88,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,40
6 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 121.424,10 72 Kryterium I – 87,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,39
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
137.887,56 72 Kryterium I – 76,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,95
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.11.2016

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC MIASTA POZNANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • Zadanie nr 1 -  Grunwald – oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 253.011,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 2 - Jeżyce – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 262.334,40 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 3 - Nowe Miasto – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 277.967,70 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 4 - Stare Miasto - oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 293.601,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 5 - Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 364.135,35 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 6 - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 284.622,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 7 - trwałe oznakowanie grubowarstwowe ulic miasta Poznania - oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 285.163,20 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
Ilość uzyskanych punktów
1 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
 
 
Zadanie 5 364.135,35 Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 6
284.622,00
 
Zadanie 6
1 dzień
 
Zadanie 6
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j.,
ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo
Zadanie 7
285.163,20
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Południowa 17/19,
97-300 Piotrków Trybunalski
Zadanie 3
296.054,85
Zadanie 3
6 dni
Zadanie 3
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
Zadanie 2
279.394,50
Zadanie 2
6 dni
Zadanie 2
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
4 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie 1
253.011,00
Zadanie 1
1 dzień
Zadanie 1
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 4
293.601,00
Zadanie 4
1 dzień
Zadanie 4
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
5 Vobema Polska sp. z o.o., ul. Polna 10,64-920 Piła Zadanie 1
382.837,50
Zadanie 1
6 dni
Zadanie 1
Kryterium I – 59,48
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 61,15
6 Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy,
ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań
Zadanie 3
299.295,90
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 89,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,03
7 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 2
262.334,40
Zadanie 2
1 dzień
Zadanie 2
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 3
277.967,70
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
8 Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 5
664.507,50
Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 49,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 59,32
Zadanie 7
307.746,00
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 83,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,40
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.17.2016

Remont nawierzchni jezdni w al. Armii Poznań i w ul. Murawa w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni al. Armii Poznań na odcinku od
  Al. Niepodległości do ul. Winogrady) przez EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie,
  55-040 Kobierzyce z ceną brutto: 414.390,68 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni ul. Murawa na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Słowiańskiej; strona wschodnia) oferty złożonej przez COLAS Polska S.A., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto: 342.318,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan
Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
490.449,31 72 Kryterium I – 76,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,04
412.661,14 72 Kryterium I – 74,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,66
2 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 414.390,68 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
362.685,19 72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie
420.945,88 72 Kryterium I – 88,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,60
342.318,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań 644.793,88 72 Kryterium I – 57,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,84
526.909,49 72 Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,47
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
480.436,72 72 Kryterium I – 77,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,63
388.026,41 72 Kryterium I – 79,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,40
6 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
437.748,07 72 Kryterium I – 85,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,20
366.597,18 72 Kryterium I – 84,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,04
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.19.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Wilda wraz z pielęgnacją założonej zieleni

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
 • Części I przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 123.572,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
 • Części II przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 72.939,75 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
 • Części III przez GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 99.509,22 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 20.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
 Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
Ilość uzyskanych punktów
1 GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część I 158.271,33 20 Kryterium I – 70,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,27
Część II 99.023,52 20 Kryterium I – 66,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,29
Część III 99.509,22 20 Kryterium I – 88,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,07
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
Część I 169.099,92 14 Kryterium I – 65,77
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 72,77
Część II 99.149,28 14 Kryterium I – 66,21
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 73,21
Część III 118.553,28 14 Kryterium I – 73,92
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 80,92
 
3 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 123.572,28 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część II 72.939,75 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część III 97.370,01 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.20.2016

Mycie ciśnieniowe chodników śródmieścia miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 186.806,25 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 UTECH CLEAN Sp. z o., ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań 222.968,25 3 Kryterium I – 79,59
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 80,84
2 DIO Sp. z o.o., ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław 254.972,85 8 Kryterium I – 69,60
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 72,94
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi”
Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań
186.806,25 12 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
           
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.06.2016

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Erplast Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, z ceną brutto: 291.510,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 84 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Sebastian Podolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHBUD,
ul. Jaśkowicka 25/3 lok. 1, 43-100 Tychy
471.243,75 84 Kryterium I – 55,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 65,67
2 Elżbieta Gleńska-Terlecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELLE PROMOTION, ul. Erudyki 7/5, 80-299 Gdańsk 305.015,40 84 Kryterium I – 86,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,02
3 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.,
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
323.911,28 84 Kryterium I – 81,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,00
4 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
306266,93 84 Kryterium I – 85,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,66
5 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k,
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomnice
371.091,00 84 Kryterium I – 70,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,70
6 Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu,
ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka
363.028,35 84 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
7 Erplast Sp. z o.o.,
ul. Witebska 27,
85-778 Bydgoszcz
291.510,00 84 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
8 „LIRF” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Fornalczyk, Alfreda Fornalczyk, Emilia Antczak S.C., ul. Ks. S. Wyszyńskiego 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie 316.448,25 120 Kryterium I – 82,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,91
9 Restal Sp. z o.o. Sp. k,
ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole
358.668,00 84 Kryterium I – 73,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,15
10 GZD Sp. z o.o.,
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
344.277,00 84 Kryterium I – 76,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,21
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.15.2016

Dostawa słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla zadania A oferta złożona przez WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 129.642,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 1 dzień od chwili zgłoszenia;
 • dla zdania B oferta złożona przez Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto 181.179,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 12 dni od chwili zgłoszenia.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin dostawy 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin dostawy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Termin dostawy (w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów Zadanie A
129.642,00
 Zadanie A
1
Zadanie A
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Zadanie A
144.020,70

 
Zadanie A
4
Zadanie A
Kryterium I – 81,01
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 83,51
3 Metal - Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań Zadanie B
185.545,50
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 87,88
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 96,45
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka Zadanie A
206.307,90
Zadanie A
8
Zadanie A
Kryterium I – 56,56
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 57,81
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Zadanie B
188.878,80 (po poprawkach)
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 86,33
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 94,90
6 Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin Zadanie B
181.179,00
Zadanie B
12
Zadanie B
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.09.2016

Remont schodów wiaduktu Dworcowego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 649.513,80 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j.,
ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań
649.513,80 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 „Mosty Poznań” Sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań
668.728,44 72 Kryterium I – 87,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,41
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.07.2016

Budowa chodnika w ul. Górniczej w Poznaniu na odcinku od ul. Węglowej do posesji nr 2/215 przy ul. Górniczej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 76.200,06 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 109.750,80 72 Kryterium I – 62,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,49
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
76.200,06 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
83.644,76
 
72 Kryterium I – 81,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,99
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
84.286,72 72 Kryterium I – 80,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,85
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
92.238,93 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 74,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,35
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 87.347,21 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 78,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,51
8 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 88.660,02 72 Kryterium I – 77,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,35
9 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 92.908,91 72 Kryterium I – 73,81
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,81
10 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 87.595,43 72 Kryterium I – 78,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,29
 
           


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2016

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 3, 4, 5, 6, 7 ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 888.688,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
 • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 852.437,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 3;
 • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.265.209,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 34;
 • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.512.803,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
 • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.034.872,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 22.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu IV
852.437,52 
Dla Rejonu IV
3
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
888.688,80
Dla Rejonu III
54
 
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VI
1.512.803,52
Dla Rejonu VI
54
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu V
1.265.209,20
 Dla Rejonu V
34
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
1.034.872,20
Dla Rejonu VII
22
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 i 2 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania dla części 1- rejon I – Stare Miasto Centrum oraz dla części 2 - rejon II - Stare Miasto-Północ na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dla każdej z ww. części zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi odpowiednio dla części 1 zamówienia 1.999.750,00 zł brutto, a dla części 2 zamówienia 935.040,00 zł brutto.
Na realizację każdej z  ww. części zamówienia została złożona tylko jedna oferta, tj. oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, w tym na:
 • część 1 – rejon I – z ceną brutto: 2.319.875,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
 • część 2 – rejon II – z ceną brutto: 1.071.406,38 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 24;
Powyższe oznacza, iż zarówno dla części 1 i części 2 zamówienia oferta z najniższą ceną brutto (oferta nr 2) przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanych części przedmiotowego zamówienia i których nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie we wskazanym zakresie podlega unieważnieniu.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.14.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA 1,3,4:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, dla:
 • zadania nr 1 (części I zamówienia) pn. Dostawa 330 przycisków sterowniczych dla pieszych
  z sygnalizatorem akustycznym (230V) – z ceną brutto: 426.195,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
 • zadania nr 3 (części III zamówienia) pn. Dostawa 20 przycisków sterowniczych dla pieszych
  z sygnalizatorem akustycznym (40V) – z ceną brutto: 25.830,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
 • zadania nr 4 (części IV zamówienia) pn. Dostawa 120 sygnalizatorów akustycznych – z ceną brutto: 64.944,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 96% oraz okres gwarancji jakości 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przeglądu.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole Zadanie nr 1 426.195,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II –2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 3 25.830,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 4 64.944,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
 
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia - zadania nr 2 pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części 2 zamówienia pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1 ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 31  marca 2016r., do godz. 09:30). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania dla części 2 zamówienia.
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.117.2015

Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2016-2017.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • Kamila Lenarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań, na:
 • Część 3 – Rejon 2B – z ceną brutto: 174.722,40 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 4 – Rejon 2C – z ceną brutto: 120.835,16 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 6 – Rejon 3 B – z ceną brutto: 138.883,68 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 7 – Rejon 3 C – 287.642,88 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Piotra Bajora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, na Część 12 – Rejon 6C – 134.593,92 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, na:
 • Część 1 – Rejon 1A – z ceną brutto: 257.679,36 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Część 2 – Rejon 2A – z ceną brutto: 147.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
  ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań, na Część 9 – Rejon 4 B – z ceną brutto: 210.240,14 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • SITA ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, na Część 13 – Rejon 6E – 396.141,84 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 7;
 • Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, na:
 • Część 8 – Rejon 4A – z ceną brutto: 135.571,54 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Część 10 – Rejon 4C – z ceną brutto: 213.310,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, na Część 5 – Rejon 3A – z ceną brutto: 158.930,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 5;
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na Część 11 – Rejon 5A – 207.975,60 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 24.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 95% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10,
61-064 Poznań
 
Część 3 – Rejon 2B 174.722,40 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 4 – Rejon 2C 120.835,16 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 6 – Rejon 3 B 138.883,68 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 7 – Rejon 3 C 287.642,88 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 9 – Rejon 4 B 243.427,04 1 Kryterium I – 82,05
Kryterium II – 0,56
Łącznie – 82,61
4 Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34,
63-100 Śrem
Część 12 – Rejon 6C 134.593,92 4 Kryterium I –  95,00
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 97,50
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
 
Część 1 – Rejon 1A 257.679,36 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 2 – Rejon 2A 147.696,48 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 3 – Rejon 2 B 237.690,72 8 Kryterium I – 69,83
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 74,83
Część 4 – Rejon 2 C 162.596,16 8 Kryterium I – 70,60
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,60
Część 12 – Rejon 6 C 307.558,08 8 Kryterium I – 41,57
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 46,57
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
 
Część 6 – Rejon 3B 156.448,80 4 Kryterium I – 84,33
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 88,33
Część 7 – Rejon 3C 345.150,72 4 Kryterium I – 79,17
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 83,17
Część 9 – Rejon 4 B 210.240,14 4 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 2,22
Łącznie – 97,22
7 SITA ZACHÓD Sp. z o.o.,
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
 
Część 13 – Rejon 6E 396.141,84  
7
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
8 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych,
ul. M.Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań
 
Część 8 – Rejon 4A 135.571,54 9 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 9 – Rejon 4B 271.671,62  
9
 
Kryterium I – 73,52
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 78,52
Część 10 – Rejon 4C 213.310,80  
9
 
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai
W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
Część 5 – Rejon 3A 158.930,64 5 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 6 – Rejon 3B 168.670,08 5 Kryterium I – 78,22
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,22
Część 7 – Rejon 3C 354.179,52 5 Kryterium I – 77,15
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 82,15
10 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 11 – Rejon 5A 207.975,60 24 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania? ? dot. części VI zamówienia - cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA VI CZĘŚCI:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 14 marca 2016r., sygn. DZ.3412.31.2016), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dla VI części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto: 160.956,72 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.34110.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

 
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 r., poz. 2164.), zamawiający zawiadamia wykonawców, ubiegających się o zamówienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na naruszenie art. 86 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
 
Zamawiający informuje, że w dniu 18 marca 2016r. o godz. 08:45, tj. przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (tj. 24 marca 2016r o godz. 10:00), pracownik Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji dokonał otwarcia oferty przesłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Oferta została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja, ponieważ Wykonawca wbrew zaleceniom Zamawiającego zawartym w pkt. 15.9 oraz pkt. 15.12 SIWZ numer referencyjny DZ.EL.341.10.2016 nie oznakował prawidłowo opakowania oferty.
 
Wykonawca nie dokonał następujących czynności wymaganych przez Zamawiającego:
 1. nie opisano opakowania  oferty poprzez umieszczenie napisu:
NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
UL. WILCZAK 16, 61–623 POZNAŃ
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych – Zadanie nr …….”
NIE OTWIERAĆ PRZED …………………... GODZ …………………..
 1. oferty wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej nie została włożona w drugą kopertę.
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Możliwość zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania ofert skutkuje nie tylko naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ale wpływa również na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.            
 
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.04.2016

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 330.870,00 zł oraz z przedłużonym o 12 miesięcy okresem gwarancji jakości.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz przedłużony okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – przedłużony okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II przedłużony okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO SP. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 330.870,00 12 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10
Łącznie – 100
 
               

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.05.2016

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
- dla zadania nr 1 dotyczącego wykonania prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic oferta złożona przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 253.626,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy;
- dla zadania nr 2 dotyczącego wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems oferta złożona przez Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 261.030,60 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 253.626,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 2
2 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 261.030,60 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
 • Części I (cięcie 452 szt. drzew na terenie Starego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 182.311,56 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 50 dni.
 • Części II (cięcie 264 szt. drzew na terenie Nowego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 106.010,64 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części III (cięcie 326 szt. drzew na terenie Grunwaldu) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 93.505,32 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 38 dni;
 • Części IV (cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy i śródmiejskiej części dzielnicy Jeżyce) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 92.415,60 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części V (cięcie 301 szt. drzew na terenie południowej części dzielnicy Jeżyce) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 90.667,08 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części VI (cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce) złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 162.618,84 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 96 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
(w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 115.739,28 40 Kryterium I – 87,93
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 87,93
Część VI 160.956,72 40 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
 
Część I 200.097,00 44 Kryterium I – 87,47
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,15
Część II 113.097,60 35 Kryterium I – 89,98
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część III 144.957,60 35 Kryterium I – 61,93
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część IV 92.415,60 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
Część V 146.615,40 35 Kryterium I – 59,37
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,37
Część VI 162.618,84 35 Kryterium I – 95,02
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 99,02
3 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część II 139.015,44 40 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,21
Część IV 160.667,28 40 Kryterium I – 55,22
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 55,22
Część V 210.040,56 40 Kryterium I – 41,44
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 41,44
Część VI 210.276,00 40 Kryterium I – 73,48
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,48
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
Część I 182.311,56 50 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
Część II 106.010,64 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
5 Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część III 93.505,32 38 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 98,00
Część V 90.667,08 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
6 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 388.951,20 50 Kryterium I – 45,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 45,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.01.2016

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto: 188.190,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24 czerwca 2016r.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 %.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II termin wykonania zamówienia Ilość uzyskanych punktów
1 VIA VISTULA Franek i Struska sp.j., ul. Armii Krajowej 88/55, 30-150 Kraków 208.718,70 10.06.2016 Kryterium I – 84,75
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,75
2 Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań 188.190,00 24.06.2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 94,00
3 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 369.208,48 10.06.2016 Kryterium I – 47,91
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 53,91
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.107.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROMOST PLUS
Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica,
z ceną brutto: 957.754,08 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROMOST PLUS Sp. z o.o., Żabno 2A,
63-112 Brodnica
957.754,08 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 1.069.242,12 72 Kryterium I – 80,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,62
3 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
983.531,69 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 87,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,64
4 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Poznań
1.086.489,14 72 Kryterium I – 79,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,34
5 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie
991.506,21 72 Kryterium I – 86,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,94
6 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 990.854,69 60 Kryterium I – 86,99
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 91,99
7 Paweł Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport,
ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno
1.092.381,70 72 Kryterium I – 78,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,91
8 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL,
ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las
1.139.188,92 60 Kryterium I – 75,67
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,67
9 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.225.555,38 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 70,32
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,32
10 ROTOMAT Sp. z o.o.,
ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
1.618.590,58 72 Kryterium I – 53,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 63,25

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.112.2015

Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Daszewickiej na odcinku od ul. Głuszyna do granicy Miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz  Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 360.100,02 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz  Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 360.100,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 505.178,64 72 Kryterium I – 64,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,15
3 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, Rogalinek, 62-022 Mosina 424.378,89 60 Kryterium I – 76,37
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 81,37
4 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las 423.416,69 72 Kryterium I – 76,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,54
5 TAR-DROG sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne 524.052,08 60 Kryterium I – 61,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 66,84
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 547.681,66 72 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,17
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 374.830,36 72 Kryterium I – 86,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,46
9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 450.711,72 72 Kryterium I – 71,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,90
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Piątkowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 798.041,34 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 875.760,00 72 Kryterium I – 82,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,01
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 798.041,34 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 808.106,68
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 88,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,88
4 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 860.977,50
 
72 Kryterium I – 83,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,42
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 881.053,96 72 Kryterium I – 81,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,52
7 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las 820.338,48 72 Kryterium I – 87,55
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,55
8 Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz 943.333,25 72 Kryterium I – 76,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,14
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.113.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2 i NR 3.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo, od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 23 grudnia 2015r., sygn. DZ.3412.276.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej:
 • na zadanie nr 2 złożonej przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 45.446,40 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 28 dni
 • na zadanie nr 3 złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 41.860,80 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 16 dni.
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.113.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo, dla następujących zadań:
 • zadanie nr 1 – z ceną brutto: 49.761,54 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 18 dni.
 • zadanie nr 2 – z ceną brutto: 29.979,72 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 26 dni
 • zadanie nr 3 – z ceną brutto: 26.997,84 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 18 dni.
 • zadanie nr 4 – z ceną brutto: 52.957,80 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 26 dni.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 94% oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania przedmiotu zamówienia
Ilość uzyskanych punktów
1 Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni Kerria Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Zadanie nr 1 64.408,50 20 dni Kryterium I – 72,62
Kryterium II – 0
Łącznie – 72,60
Zadanie nr 4 67.548,60 30 dni Kryterium I – 73,70
Kryterium II – 0
Łącznie – 73,70
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Zadanie nr 1 49.761,54 18 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Zadanie nr 2 29.979,72 26 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 26.997,84 18 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Zadanie nr 4 52.957,80 26 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Zadanie nr 2 47.811,60 26 dni Kryterium I – 58,94
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 64,94
Zadanie nr 3 38.512,80 20 dni Kryterium I – 65,89
Kryterium II – 0
Łącznie – 65,89
4 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 63.406,80 16 dni Kryterium I – 73,77
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 79,77
Zadanie nr 2 58.131,00 26 dni Kryterium I – 48,48
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 54,48
Zadanie nr 3 41.860,80 16 dni Kryterium I – 60,62
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 66,62
Zadanie nr 4 65.631,60 26 dni Kryterium I – 75,85
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 81,85
5 Garte sp. z o.o., sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Zadanie nr 1 117.574,71 20 dni Kryterium I – 39,78
Kryterium II – 0
Łącznie – 39,78
Zadanie nr 4 159.252,11 30 dni Kryterium I – 31,26
Kryterium II – 0
Łącznie – 31,26
6 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Zadanie nr 2 45.446,40 28 dni Kryterium I – 62,01
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 65,01
Zadanie nr 3 44.138,52 20 dni Kryterium I – 57,50
Kryterium II – 0
Łącznie – 57,50
7 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis - Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500Tuchola Zadanie nr 1 57.553,20 16 dni Kryterium I – 81,27
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 84,27
Zadanie nr 2 51.696,36 26 dni Kryterium I – 54,51
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 60,51
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.93.2015

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 3.248.676,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny oferty w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocenę oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 3.248.676,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.91.2015

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – zadanie A1 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 147.960,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 2 zamówienia – zadanie A2 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 159.840,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 3 zamówienia – zadanie A3 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 173.502,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 4 zamówienia – zadanie A4 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 167.076,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 5 zamówienia – zadanie A5 – oferta złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15,
  61-244 Poznań, z ceną brutto 157.680,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 6 zamówienia – zadanie B – oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 461.865,00 zł i liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 
 • na część 7 zamówienia – zadanie C – oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.120.530,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę;
 
 • na część 8 zamówienia – zadanie D – oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł i skróceniem czasu przystąpienia do realizacji zadania o 1 godzinę.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
- dla zadań A(A1 – A5), C i D: cena 94% i skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania 6%,
- dla zadania B: cena 94% i liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
o pracę (kryterium społeczne) 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów:
- dla zadań A(A1 – A5), C i D: w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania,
- dla zadania B: w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadań A(A1 – A5), C i D w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zadania
Ilość uzyskanych punktów
1 Część zamówienia – Zadanie A 1
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 147.960,00 1 godzina
 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
2 Część zamówienia – Zadanie A 2
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 159.840,00
 
1 godzina
 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 Część zamówienia – Zadanie A 3
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 173.502,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
4 Część zamówienia – Zadanie A 4
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 167.076,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
5 Część zamówienia – Zadanie A 5
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 157.680,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
7 Część zamówienia – Zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1.120.530,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
8 Część zamówienia – Zadanie D
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99.360,00 1 godzina Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadania B w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
6 Część zamówienia – Zadanie B
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 461.865,00 9 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.103.2015

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony „JOKER” Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 124.112,40 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 12.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 90% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne). Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowyo pracę (kryterium społeczne): 10,00).


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.106.2015

Przebudowa ul. Golęcińskiej w Poznaniu w zakresie utwardzenia nawierzchni chodnika oraz gospodarki drzewostanem na odcinku od parkingu przy Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu do ul. Koszalińskiej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 225.751,24 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 273.656,62 60 Kryterium I – 74,24
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,24
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 225.751,24 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 303.379,97 72 Kryterium I – 66,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,97
4 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 293.337,66 60 Kryterium I – 69,26
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 74,26
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum) 323.053,38 72 Kryterium I – 62,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,89
6 COLAS Polska S.A., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 297.080,10 72 Kryterium I – 68,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,39
 
           
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.105.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na naruszenie art. 86 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
Uzasadnienie:
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
Zamawiający ustalił, iż w dniu 08 grudnia 2015r. o godz. 08:20, tj. przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (tj. 08 grudnia 2015r o godz. 10:00), pracownik Wydziału Wspomagania Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji dokonał omyłkowego otwarcia oferty złożonej w siedzibie Zamawiającego. Oferta omyłkowo została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja.
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do rażącego naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, który skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Możliwość zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania ofert skutkuje nie tylko naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ale wpływa również na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.95.2015

Budowa chodników w ul. Hezjoda w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 342.415,89 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 383.391,79 72 Kryterium I – 80,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,38
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań 436.252,77 72 Kryterium I – 70,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,64
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 483.786,12 72 Kryterium I – 63,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,70
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 384.104,65
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 80,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,23
6 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 342.415,89 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 352.760,74 72 Kryterium I – 87,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,36
8 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 401.709,88 72 Kryterium I – 76,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,72
9 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 414.596,16 72 Kryterium I – 74,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,33
10 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 503.163,06 60 Kryterium I – 61,25
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 66,25
11 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 443.697,16 72 Kryterium I – 69,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,46
 
           
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.94.2015

Budowa przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 486.166,87 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 713.084,25 72 Kryterium I – 61,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,36
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6,
62-051 Łęczyca
486.166,87 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.92.2015

Budowa chodnika w ul. Roślinnej w Poznaniu na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Sierpowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392; 61-441 Poznań, z ceną brutto: 127.658,64 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 134.706,75 72 Kryterium I – 85,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,29
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392; 61-441 Poznań, 127.658,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 141.294,92 72 Kryterium I – 81,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,31
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 148.542,97 72 Kryterium I – 77,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,35
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 139.606,82 72 Kryterium I – 82,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,30
6 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 159.707,97 72 Kryterium I – 71,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,94
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Zakład Robót Drogowych, Rogalinek, ul. Północna 16, 62-022 Mosina 134.259,94 72 Kryterium I – 85,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,57
8 Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 131.539,52 72 Kryterium I – 87,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,34
9 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 150.151,92 72 Kryterium I – 76,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,52
10 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 156.135,99 72 Kryterium I – 73,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,59
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.87.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej, w ul. Wyzwolenia oraz w ul. Średniej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
- dla zadania nr 1 - remont chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od ul. Gwiaździstej do końca posesji nr 64; strona wschodnia oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 123.780,58 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące;
- dla zadania nr 2- remont chodnika w ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Łabędziej oraz od ul. Jastrzębiej do wjazdu do budynku nr 44; strona zachodnia, oferta złożona przez Sebastiana Zwierzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, z ceną brutto: 103.818,19 zł oraz z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy;
- dla zadania nr 3 - remont chodnika w ul. Średniej na odcinku od nr 1a do nr 4, oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak,  z ceną brutto: 22.652,86 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 174.211,30 72 Kryterium I – 87,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,50
Zadanie nr 2 128.458,68 72 Kryterium I – 72,74
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,74
Zadanie nr 3 35.859,91 72 Kryterium I – 56,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 66,41
2 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań Zadanie nr 1 111.294,31 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 2 103.818,19 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 3 22.475,05 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 123.780,58 72 Kryterium I – 80,92
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,92
Zadanie nr 2 131.155,99 72 Kryterium I – 71,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,24
Zadanie nr 3 22.652,86 72 Kryterium I – 89,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,29
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 162.143,89 72 Kryterium I – 61,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,78
Zadanie nr 2 144.674,20 72 Kryterium I – 64,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,58
Zadanie nr 3 30.899,57 72 Kryterium I – 65,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,46
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 129.246,56 72 Kryterium I – 77,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,50
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.84.2015

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Promienistej
i w ul. Warszawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla Zadania nr 1 oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 60.477,32 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla Zadania nr 2 oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z ceną brutto: 92.957,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Zadanie nr 1 76.155,22 72 Kryterium I – 71,47
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,47
Zadanie nr 2 92.957,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
 
Zadanie nr 1 60.477,32 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 94.983,66 72 Kryterium I – 88,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,08
3 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne Zadanie nr 1 122.055,67 48 Kryterium I – 44,59
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 44,59
Zadanie nr 2 139.687,47 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 59,89
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 59,89
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 81.043,65 72 Kryterium I – 67,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,16
Zadanie nr 2 115.286,67 72 Kryterium I – 72,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,57
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 64.659,56 72 Kryterium I – 84,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,18
Zadanie nr 2 94.315,29 72 Kryterium I – 88,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,70
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10,
62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1  
 
72.872,15
 
 
 
72
 
Kryterium I – 74,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,69
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.80.2015

Budowa miejsc parkingowych na ul. Za Cytadelą w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD
Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 345.900,37 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 345.900,37 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
408.173,83 72 Kryterium I – 76,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,27
3 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 388.016,86 60 Kryterium I – 80,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,23
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 489,066,18 72 Kryterium I – 63,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,65
5 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-022 Mosina 347.867,68 72 Kryterium I – 89,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,49
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 477.801,79 72 Kryterium I – 65,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,15
 
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UTZ.341.81.2015

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania? dot. zadania nr 2 (II część zamówienia) - Jeżyce A ? 311 drzew do przycinki

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2.

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy „KERRIA” Piórkowski Sp. j.,ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 15 października 2015r., sygn. DZ.3412.209.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2 w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 157.248,00 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 41 dni.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UTZ.341.76.2015

Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego na terenie pasów drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla zadania nr 1 - terenu dzielnicy Jeżyce oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 4.608,58 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 14 dni;
 • dla zadania nr 2 - terenu dzielnicy Nowe Miasto oferta złożona przez Aleksandrę Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARTPLAN, ul. Spławie 5a, 61-312 Poznań, z ceną brutto: 6.237,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 15 dni;
 • dla zadania nr 3 - terenu dzielnicy Stare Miasto oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 3.249,72 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przeglądu 14 dni.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 94% oraz termin wykonania przeglądu 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przeglądu.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania przeglądu (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 4.608,58 14 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00 Zgodnie z zapisami pkt. 19.2 SIWZ Zamawiający przyznał maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, Wykonawcy, który zadeklarował krótszy termin wykonania przeglądu niż 15 dni.
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 3.249,72 14 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00 Zgodnie z zapisami pkt. 19.2 SIWZ Zamawiający przyznał maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, Wykonawcy, który zadeklarował krótszy termin wykonania przeglądu niż 15 dni.
Łącznie – 100
2 Aleksandra Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTPLAN, ul. Spławie 5a, 61-312 Poznań Zadanie nr 2 6.237,00 15 Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA-ZADANIA NR 4 - TEREN DZIELNICY WILDA:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, postępowania w części dotyczącej zadania nr 4 – teren dzielnicy Wilda ze względu na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Konieczność unieważnienia postępowania w części dotyczącej zadania nr 4, wynika z okoliczności wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynego Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowej części zamówienia, tj. Hanny Klawiter prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „CEDRUS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań i uznaniem złożonej przez Wykonawcę oferty za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UTZ.341.81.2015

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Stare Miasto – 308 drzew do przycinki) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 71.841,60 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 41 dni.
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia Jeżyce A – 311 drzew do przycinki) przez „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło z ceną brutto: 111.688,20 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni;
 • Zadanie nr 3 (III część zamówienia Jeżyce B – 363 drzewa do przycinki) „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło z ceną brutto: 117.439,20 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
(w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
Zadanie nr 1 71.841,60 41 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
2 „KERRIA” Piórkowski Sp. j.,
ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło
Zadanie nr 1 106.941,60 45 Kryterium I – 63,15
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 63,15
Zadanie nr 2 111.688,20 45 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 94,00
Zadanie nr 3 117.439,20 45 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 94,00
 
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
Zadanie nr 1 150.522,00 41 Kryterium I – 44,86
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 50,86
Zadanie nr 2 157.248,00 41 Kryterium I – 66,77
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 72,77
Zadanie nr 3 179.874,00 41 Kryterium I – 61,37
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 67,37
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.CSR.341.77.2015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nad Wierzbakiem ? Kościelna, w formule ?zaprojektuj i wybuduj?

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „DUCTUS” Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną brutto: 342.200,00 zł oraz z okresem rękojmi za wady 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 430.500,00 60 Kryterium I – 71,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,54
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 450.000,00 60 Kryterium I – 68,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,44
3 „DUCTUS” Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 342.200,00   60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.78.2015

Rozbudowa ul. Morasko w Poznaniu polegająca na budowie chodnika ? Etap 3 od przystanku przy ul. Szklarniowej do zjazdu na posesję nr 44

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 332.473,54 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Oceny oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium okres rękojmi za wady: 10,00).
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.67.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ożarowskiej oraz
w ul. Starołęckiej w Poznaniu

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń na:
 • zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Ożarowskiej na odcinku od
  ul. Chęcińskiej do ul. Kozienickiej) z ceną brutto: 25.462,87 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej na odcinku od nr 13 do pętli MPK Stomil) z ceną brutto: 44.382,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 31.292,00 72 Kryterium I – 73,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,23
Zadanie nr 2 59.051,38 72 Kryterium I – 67,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,64
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 39.958,15 72 Kryterium I – 57,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,35
Zadanie nr 2 66.901,93 72 Kryterium I – 59,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,71
3 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 31.676,19  
72

 
Kryterium I – 72,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,35
Zadanie nr 2 47.982,00 72 Kryterium I – 83,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,25
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 1 25.462,87 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 44.382,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 35.474,75 72 Kryterium I – 64,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,60
Zadanie nr 2 65.742,50 72 Kryterium I – 60,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,76
6 TAR-DROG Sp. z o.o., Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne Zadanie nr 1 53.503,60 60 Kryterium I – 42,83
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 47,83
Zadanie nr 2 86.960,45 60 Kryterium I – 45,93
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 50,93
 
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.68.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biskupińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 286.206,95 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
306.328,61 72 Kryterium I – 81,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,58
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 286.206,95 72 Kryterium I – 87,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,31
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski 303.031,52 72 Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,46
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 277.660,68 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Łukasz Mielcarek, ul. Sokolnicza 1A, 64-020 Czempiń 296.729,09 72 Kryterium I – 84,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,22
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań
376.584,75 72 Kryterium I – 66,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,36
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.75.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ?Wartostrada? na odcinku od rzeki Głównej do rzeki Cybiny w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 1.843.063,56 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 2.530.615,53 72 Kryterium I – 65,55
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,55
2 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 1.843.063,56 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           


 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.69.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Siemiradzkiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 125.879,43 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

 PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 139.037,91 72 Kryterium I – 81,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,48
2 TAR-DROG Sp. z o.o., Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 196.660,42 60 Kryterium I – 57,61
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 62,61
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 125.879,43   72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
164.111,95 72 Kryterium I – 69,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,03
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.35.2015

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum, oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.395.743,26 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 80;
 • na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 3.161.522,88 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 303;
 • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.289.795,34 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
 • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 2.941.595,90 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 28;
 • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 3.854.279,42 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 32;
 • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.412.452,37 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 48.
 • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 2.443.927,10 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 22.
 PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Dla Rejonu II
3.161.522,88
Dla Rejonu II
303
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
2 konsorcjum firm w składzie: SITA Zachód Sp.
z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław  oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Dla Rejonu III
3.289.795,34
 
Dla Rejonu III
54
 
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
4.412.452,37
 Dla Rejonu VI
48
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu V
4.564.257,31
Dla Rejonu V
48
Dla Rejonu V
Kryterium I – 80,22
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,22
5 konsorcjum firm w składzie Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
4.395.743,26
Dla Rejonu I
80
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
6 konsorcjum firm w składzie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu IV
2.941.595,90
Dla Rejonu IV
28
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
3.854.279,42
Dla Rejonu V
32
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 98,33
Dla Rejonu VI
5.083.771,14
Dla Rejonu VI
32
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 85,79
Dla Rejonu VII
2.443.927,10
Dla Rejonu VII
22
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.66.2015

Przebudowa schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu ulic Chwaliszewo i Estkowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „Mosty Poznań” Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto: 468.365,97 zł oraz z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Oceny oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 90,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium okres rękojmi za wady: 0,00).


 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.64.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i w ul. Goplańskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Jana Henryka Dąbrowskiego – lokalna na odcinku od ul. Polskiej do końca posesji nr 184) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) z ceną brutto: 93.554,05 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Goplańskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czekalskie) przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo z ceną brutto: 95.946,45 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 105.170,58 72 Kryterium I – 80,06
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,06
Zadanie nr 2 131.385,87 72 Kryterium I – 65,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,72
2 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 2 122.801,60 72 Kryterium I – 70,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,32
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 126.491,97 72 Kryterium I – 66,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,56
Zadanie nr 2 142.918,13 72 Kryterium I – 60,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,42
4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 93.554,05 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 103.305,19  
72

 
Kryterium I – 81,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,50
Zadanie nr 2 126.082,54 72 Kryterium I – 68,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,49
6 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 103.191,98 72 Kryterium I – 81,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,59
Zadanie nr 2 95.946,45 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 2 103.714,88 72 Kryterium I – 83,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,26
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 147.051,38 72 Kryterium I – 57,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,26
Zadanie nr 2 147.342,73 72 Kryterium I – 58,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,61
 


 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.65.2015

Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul. Głuszyna w Poznaniu na odc. od ul. Babickiej do nr 127 (nr parzyste)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 366.963,64 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 394.249,27 72 Kryterium I – 77,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,45
2 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
382.831,78 72 Kryterium I – 79,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,76
3 Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1a, 64-020 Czempiń 339.258,81 48 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 393.660,49 72 Kryterium I – 77,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,56
5 TAR-DROG Sp. z o.o., Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 483.921,42 60 Kryterium I – 63,10
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 68,10
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 366.963,64 72 Kryterium I – 83,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,21
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 375.105,15 72 Kryterium I – 81,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,40
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.63.2015

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z pasów drogowych w 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta:
 • dla Zadania nr 1 – (1 część zamówienia - teren dzielnicy Stare Miasto), złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 35.100,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
 • dla Zadania nr 2 – (2 część zamówienia - teren dzielnicy Nowe Miasto), złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 35.100,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
 • dla Zadania nr 3 – (3 część zamówienia - teren dzielnicy Grunwald), złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, z ceną brutto: 42.768,00 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście;
 • dla Zadania nr 4 – (4 część zamówienia - teren dzielnicy Jeżyce), złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 40.824,00 zł oraz okresem 3 dni roboczych na rozprowadzenie pustych worków na liście;
 • dla Zadania nr 5 – (5 część zamówienia - teren dzielnicy Wilda), złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 44.906,40 zł oraz okresem 1 dnia roboczego na rozprowadzenie pustych worków na liście.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz czas rozprowadzenia pustych worków na liście 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - czas rozprowadzenia pustych worków na liście.
 Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Czas rozprowadzenia pustych worków na liście (dni robocze) Ilość uzyskanych punktów
2 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Zadanie nr 1 35.100,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 35.100,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Zadanie nr 3 45.672,34 3 Kryterium I – 88,02
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 91,02
Zadanie nr 5 47.421,94 3 Kryterium I –  89,01
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 92,01
4 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań Zadanie nr 3 42.768,00 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
5 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Zadanie nr 5 44.906,40 1 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
6 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Zadanie nr 4 40.824,00  
3

 
Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.55.2015

Remont nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy i naprawa jezdni w ul. Staffa oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Ławica i w ul. Szeherezady
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertą uznana została oferta złożona na
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy na odcinku od ul. Wieczorynki do ul. Tuwima; strona północna i naprawę nawierzchni jezdni w ul. Staffa przy ul. Gałczyńskiego) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 130.114,82 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont chodnika w ul. Ławica przy szkole podstawowej; strona południowa) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 28.572,94 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont chodnika w ul. Szeherezady na odcinku od  nr  22 do nr 66; strona zachodnia) przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 73.749,63 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 160.438,37 72 Kryterium I – 72,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,99
Zadanie nr 2 38.957,91 72 Kryterium I – 66,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,01
Zadanie nr 3 73.749,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 135.660,33 72 Kryterium I – 86,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,32
Zadanie nr 2 34.914,60 72 Kryterium I –  73,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,65
Zadanie nr 3 80.055,53 72 Kryterium I –  82,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,91
3 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 143.535,47 72 Kryterium I – 81,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,58
Zadanie nr 2 34.472,72 72 Kryterium I – 74,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,60
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 130.114,82 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 28.572,94 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
5 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Poznańska 62a,
62-080 Tarnowo Podgórne
Zadanie nr 1 188.665,08 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I – 62,07
Kryterium II –0,00
Łącznie – 62,07
Zadanie nr 2 38.233,57  
48
 
Kryterium I – 67,26
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 67,26
Zadanie nr 3 105.527,46  
48
 
Kryterium I – 62,90
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 62,90
6 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F.Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
Zadanie nr 1 140.712,17 72 Kryterium I – 83,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,22
Zadanie nr 2 33.466,28 72 Kryterium I –  76,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,84
Zadanie nr 3 92.854,67 72 Kryterium I –  71,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,48
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.62.2015

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 995.685,00 zł oraz czasem usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia 12 godzin.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium czas usunięcia szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia: 10,00).

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.60.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Franowo i w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Zadanie 1 (remont nawierzchni chodnika w ul. Franowo na odcinku od ul. Ternickiej do ul. Kłońskiej) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 25.511,06 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie 2 (remont nawierzchni chodnika w ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Galla Anonima do ul. Dąbrowskiego) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 40.827,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 25.511,06 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 40.827,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 31.998,93 72 Kryterium I – 79,72
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,72
Zadanie nr 2 56.809,27 72 Kryterium I – 71,87
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,87
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.58.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jastrzębiej, w ul. Wioślarskiej
i ul. Obrzyca oraz w ul. Klonowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 •  na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Jastrzębiej wzdłuż przedszkola nr 113) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 57.515,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Wioślarskiej
  i w ul. Obrzyca wzdłuż pływalni)
  przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska z ceną brutto: 74.536,68 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Klonowej na odcinku od
  ul. Św. Szczepana do bloku 9-11; strona wschodnia)
  przez wykonawców wspólnie ubiegających się
  o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 43.703,54 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Zadanie nr 1 100.919,41 72 Kryterium I – 51,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 61,29
Zadanie nr 2 124.200,89 72 Kryterium I – 54,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 64,01
Zadanie nr 3 88.752,75 72 Kryterium I – 44,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 54,32
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 2 74.536,68 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 49.903,89 72 Kryterium I –  78,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,82
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 58.980,59 72 Kryterium I – 87,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,77
Zadanie nr 2 81.452,54 72 Kryterium I – 82,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,36
Zadanie nr 3 53.020,98 72 Kryterium I – 74,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,18
4
 
Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 57.515,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 81.438,56 72 Kryterium I – 82,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,37
Zadanie nr 3 51.547,23 72 Kryterium I – 76,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,31
5 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 59.882,72 72 Kryterium I – 86,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,44
Zadanie nr 2 83.920,58 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 79,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,94
Zadanie nr 3 48.720,99 72 Kryterium I – 80,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,73
6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M BUD TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)
oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 3 43.703,54 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UTZ.341.61.2015

Usługa polegająca na zagospodarowaniu zielenią i małą architekturą pasów drogowych miasta Poznania wraz z pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul. Ściegiennego/Głogowskiej oraz pobocza w pasie drogowym ul. Hetmańskiej) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska z ceną brutto: 161.461,23 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):14;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią ulic na terenie Osiedli: Stary Grunwald, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Stare Miasto, Ostrów Tumski-Zawady-Komandoria, Winogrady, Naramowice, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce) przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Abies”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto: 183.078,47 (cena po poprawkach – cena przed poprawką 183.078,79 zł) oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 2;
 • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy
  ul. Promienistej/Ściegiennego) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska z ceną brutto: 87.925,38 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne):14.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne)
Ilość uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. „Abies”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Zadanie nr 1 147.528,86 (cena po poprawkach) 2 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,43
Zadanie nr 2 183.078,47 (cena po poprawkach) 2 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,43
Zadanie nr 3 88.079,01 2 Kryterium I – 89,84
Kryterium II – 1,43
Łącznie – 91,27
2 GreenQL Sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
Zadanie nr 1 157.886,17 (cena po poprawkach) 7 Kryterium I – 84,10
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,10
Zadanie nr 3 93.211,96 7 Kryterium I –  84,90
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,90
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
Zadanie nr 1 161.461,23 14 Kryterium I – 82,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,23
Zadanie nr 2 218.540,61 14 Kryterium I – 75,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,40
Zadanie nr 3 87.925,38 14 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.57.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Galla Anonima, w ul. Pszczelnej oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Galla Anonima na odcinku od
  ul. Kadłubka do ul. Długosza) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną brutto: 68.627,91 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Pszczelnej na odcinku od
  ul. Winogrady do ul. Pasieka)
  przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 105.031,30 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej na odcinku od przejazdu PKP do ul. Św. Antoniego) przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną brutto: 110.490,29 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Zadanie nr 1 101.035,58 72 Kryterium I – 61,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,13
Zadanie nr 2 181.478,62 72 Kryterium I – 52,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,09
Zadanie nr 3 177.323,27 72 Kryterium I – 54,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 64,17
2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M BUD TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)
oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 2 111.595,99 60 Kryterium I – 84,71
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 89,71
Zadanie nr 3 106.736,20 60 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 82.615,41 72 Kryterium I – 74,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,76
Zadanie nr 2 106.761,27 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
Zadanie nr 3 140.151,42 72 Kryterium I – 68,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,54
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 2 106.015,58 72 Kryterium I – 89,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,16
Zadanie nr 3 139.362,16 72 Kryterium I – 68,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,93
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 70.918,28 72 Kryterium I – 87,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,09
Zadanie nr 2 105.031,30 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 116.497,57 72 Kryterium I – 82,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,46
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 68.627,91 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 106.497,89 72 Kryterium I – 88,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,76
Zadanie nr 3 110.490,29 72 Kryterium I – 86,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,94
7 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F.Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
Zadanie nr 1 80.720,53 72 Kryterium I – 76,52
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,52
Zadanie nr 2 115.930,62 72 Kryterium I – 81,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,54
Zadanie nr 3 119.741,82 72 Kryterium I – 80,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,22
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.52.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Studziennej i w ul. Blacharskiej, w ul. Smolnej oraz w ul. Wiejskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
 • Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak - dla Zadania nr 1 – (remont chodnika  w ul. Studziennej na odcinku od ul.  Blacharskiej do ul. Głównej oraz w ul. Blacharskiej na odcinku od ul. Głównej do nr 9), z ceną brutto: 96.118,53 zł (cena po poprawce) oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań - dla Zadania nr 2 (remont chodnika w ul. Smolnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Mariackiej), z ceną brutto: 94.732,44 zł 
  oraz  okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań - dla Zadania nr 3 (remont chodnika w ul. Wiejskiej na odcinku od  ul. Głównej do ul. Krańcowej), z ceną brutto: 33.632,74 zł
  oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 105.625,45 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 81,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,90
Zadanie nr 2 122.999,95 72 Kryterium I – 69,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,32
Zadanie nr 3 43.217,16 72 Kryterium I – 70,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,04
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 108.669,95 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 79,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,60
Zadanie nr 2 117.606,65 72 Kryterium I –  72,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,50
Zadanie nr 3 41.121,85 72 Kryterium I –  73,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,61
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 131.506,88 72 Kryterium I – 65,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,78
Zadanie nr 2 140.520,19 72 Kryterium I – 60,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,67
Zadanie nr 3 45.716,68 72 Kryterium I – 66,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,21
4 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 96.443,32 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 89,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,70
Zadanie nr 2 103.545,67 72 Kryterium I – 82,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,34
Zadanie nr 3 34.737,73 72 Kryterium I – 87,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,14
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 98.869,15 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 87,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,50
6 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 2 112.884,89 72 Kryterium I – 75,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,53
7 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 3 39.920,95 72 Kryterium I – 75,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,82
8 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 96.118,53 (cena po poprawce)  
72
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 111.398,43 72 Kryterium I – 76,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,54
Zadanie nr 3 35.594,45 72 Kryterium I – 85,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,04
9 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 97.932,80 72 Kryterium I – 88,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,33
Zadanie nr 2 94.732,44  
72
 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 33.632,74  
72
 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.59.2015

Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 426.072,00 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00 pkt, liczba uzyskanych punktów w kryterium okres rękojmi za wady: 10,00 pkt).

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.54.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Przełęcz w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 188.142,24 zł oraz z okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 230.118,73 72 Kryterium I – 73,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,58
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25 ,
60-462 Poznań
188.142,24 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
218.717,37 72 Kryterium I – 77,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,42
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.56.2015

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich oraz zdarzeń komunikacyjnych i innych zdarzeń wskazanych przez Zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Elektryczne i Dźwigowe”, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 451.225,50 zł oraz czasem wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy: 36 godzin.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy 6%.
Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy. Złożona przez Wykonawcę oferta uzyskała łącznie 97,00 pkt (liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 94,00, liczba uzyskanych punktów w kryterium czas wymiany elementów oświetlenia drogowego znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy: 3,00).

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.47.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Brzask oraz w ul. Gwiaździstej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, na:
 • zadanie 1 - remont nawierzchni chodnika w ul. Brzask na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Mgielnej– z ceną brutto: 103.876,22 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie 2 - remont nawierzchni chodnika w ul. Gwiaździstej na odcinku od ul. Palacza doul. Racławickiej  –  z ceną brutto: 282.224,77 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NORTEX”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Zadanie nr 2 436.986,43 72 Kryterium I – 58,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,13
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
 
Zadanie nr 1 117.203,29 72 Kryterium I – 79,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,77
Zadanie nr 2 317.595,05 72 Kryterium I – 79,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,98
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 143.275,27 72 Kryterium I – 65,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,25
Zadanie nr 2 338.321,98 72 Kryterium I – 75,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,08
4 INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zadanie nr 1 136.861,26 72 Kryterium I – 68,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,31
Zadanie nr 2 360.983,65 72 Kryterium I – 70,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,36
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 129.030,44 72 Kryterium I – 72,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,45
Zadanie nr 2 352.396,44 72 Kryterium I – 72,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,08
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), Zadanie nr 1  
 
111.027,76
 
 
 
48
(okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 84,20
Kryterium II – 0
Łącznie – 84,20
Zadanie nr 2 324.443,27 60 Kryterium I – 78,29
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,29
7 Skanska S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
Zadanie nr 1 153.949,60 72 Kryterium I – 60,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,73
Zadanie nr 2 398.237,38 72 Kryterium I – 63,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,78
8 Zakład Drogowo Budowlany
Kaszkowiak Sp. j.,
ul. Poznańska 86,
60-185 Skórzewo
Zadanie nr 1 103.876,22 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 282.224,77 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
9 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 119.807,73 72 Kryterium I – 78,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,03
Zadanie nr 2 324.871,61 72 Kryterium I – 78,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,19
10 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 126.649,61 72 Kryterium I – 73,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,79
Zadanie nr 2 345.773,73 72 Kryterium I – 73,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,46
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.50.2015

Remont nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w ul. Ściegiennego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 184.731,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 243.106,89
(po poprawkach) 
72 Kryterium I – 68,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,39
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 194.043,13 60 Kryterium I – 85,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 90,68
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 189.580,70  72 Kryterium I – 87,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,70
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 201.112,93   72 Kryterium I – 82,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,67
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 205.622,09 72 Kryterium I – 80,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,86
6 Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo 184.731,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.48.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO S.A.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 479.868,02 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan
500.619,63 72 Kryterium I – 86,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,27
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 537.622,79 72 Kryterium I – 80,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,33
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 604.233,00 72 Kryterium I – 71,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,48
4 Paweł Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „ŻAK” Roboty Drogowo Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno 621.068,09 72 Kryterium I – 69,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,54
5 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 479.868,02 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.53.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Augustowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 121.003,76 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
124.551,69 72 Kryterium I – 87,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,44
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
130.451,81 72 Kryterium I – 83,48
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,48
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 142.776,74 72 Kryterium I – 76,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,28
4 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 121.003,76 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.51.2015

Dostawa koszy na odpady w 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożone na:
 • Zadania nr 1 (część 1 – dostawa stalowych koszy montowanych na słupkach) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany z ceną brutto: 27.552,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 36 miesięcy;
 • Zadania nr 2 (część 2 – dostawa stalowych koszy wolnostojących) przez Kazimierza Dolecińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów z ceną brutto: 41.328,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 36 miesięcy;
 • Zadania nr 3 (część 3 – dostawa betonowych koszy wolnostojących) przez INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z ceną brutto: 36.531,00 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz okres rękojmi za wady 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „STYL-BET” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski Sp.j., ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie Zadanie nr 3 40.590,00 60 Kryterium I – 84,60
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,60
2 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów Zadanie nr 1 41.328,00 36 Kryterium I – 62,67
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 64,67
Zadanie nr 2 41.328,00 36 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 96,00
3 INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa Zadanie nr 3 36.531,00 60 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany Zadanie nr 1 27.552,00 36 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 96,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.40.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Psarskie, w ul. Świątniczki oraz
w ul. Agrestowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski
 • dla Zadania nr 1 (I część zamówienia - remont chodnika w ul. Psarskie na odcinku od posesji nr 3 do wjazdu przy posesji nr 8) z ceną brutto: 53.546,64 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla Zadania nr 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Świątniczki na odcinku od ul. Siewierskiej do ul. Zawiertowskiej) z ceną brutto: 66.106,84 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla Zadania nr 3 (III część zamówienia - remont chodnika w ul. Agrestowej na odcinku odul. Szczepankowo do ul. Michałowo) z ceną brutto: 135.431,88 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 68.028,78 72 Kryterium I – 70,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,84
Zadanie nr 2 92.378,58 72 Kryterium I – 64,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,40
Zadanie nr 3 172.588,64 72 Kryterium I – 70,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,62
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 53.546,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 66.106,84 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 3 135.431,88 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 1 72.313,52 72 Kryterium I – 66,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,64
Zadanie nr 2 80.649,54 72 Kryterium I – 73,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,77
Zadanie nr 3 163.342,31 72 Kryterium I – 74,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,62
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 3 139.112,14 72 Kryterium I – 87,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,62
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 59.042,51  
72
Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,62
Zadanie nr 2 72.304,17 72 Kryterium I – 82,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,29
Zadanie nr 3 148.198,12 72 Kryterium I – 82,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,25
6 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 57.837,39 72 Kryterium I – 83,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,32
Zadanie nr 2 75.098,33  
72
 
Kryterium I – 79,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,22
Zadanie nr 3 157.553,81  
72
 
Kryterium I – 77,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,36
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.45.2015

Remont nawierzchni chodnika i jezdni w ul. Wysokiej i w ul. Szymańskiego oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Garbary i w ul. Wielkiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski:
 • dla Zadania nr 1 (I część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika i jezdni w ul. Wysokiej na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Szymańskiego oraz w ul. Szymańskiego na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Krysiewicza),
  z ceną brutto: 165.454,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla Zadania nr 2 (II część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Garbary na odcinku od ul. Szyperskiej do ul. Estkowskiego; strona wschodnia), z ceną brutto: 76.921,92 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla Zadania nr 3 (III część zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Wielkiej na odcinku od ul. Garbary do Starego Rynku), z ceną brutto: 148.469,73 zł oraz okresem rękojmi za wady: 48 miesięcy (okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ).
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 245.502,12 72 Kryterium I – 60,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,66
Zadanie nr 2 107.847,78 72 Kryterium I – 64,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,19
Zadanie nr 3 216.691,10 72 Kryterium I – 61,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,67
2 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 1 188.165,52 72 Kryterium I – 79,14
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,14
3 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 2 96.933,72 72 Kryterium I – 71,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,42
4 INFRAKOM Sp. z o. o, ul.F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 3 172.729,15 72 Kryterium I – 77,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,36
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 165.454,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 76.921,92 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 148.469,73 48
(okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie
z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.42.2015

Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Jasna Rola w Poznaniu
na odc. od cmentarza do przejazdu PKP (Etap II)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 367.580,31 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 414.358,46 72 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,84
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań
496.345,28 72 Kryterium I – 66,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,65
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 524.657,73   72 Kryterium I – 63,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,05
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 441.256,50 60 Kryterium I – 74,97
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,97
5 Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BUDROMEL”, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 367.580,31 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 SKANSKA S.A., Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 412.209,75 72 Kryterium I – 80,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,26
 
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.41.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. oraz
w ul. Prądzyńskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak na:
 • zadanie 1(I część zamówienia - remont chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Langiewicza; strona wschodnia) – z ceną brutto: 35.586,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Prądzyńskiego na odcinku od  ul. Wybickiego do ul. Sikorskiego; strona wschodnia) – z ceną brutto: 84.811,01 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r.,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 54.372,99 72 Kryterium I – 58,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,90
Zadanie nr 2 110.850,37 72 Kryterium I – 68,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,86
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 43.900,30 72 Kryterium I – 72,96
Kryterium II – 10,00 Łącznie – 82,96
Zadanie nr 2 98.750,94 72 Kryterium I – 77,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,30
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 35.586,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 84.811,01 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 41.060,11 60 Kryterium I – 78,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,00
Zadanie nr 2 91.988,03 60 Kryterium I – 82,98
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 87,98
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 61.378,00 72 Kryterium I – 52,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,18
Zadanie nr 2 91.962,50 72 Kryterium I – 83,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.37.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Powstańczej oraz w ul. Św. Jerzego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 75.712,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
89.687,63 72 Kryterium I – 75,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,98
2 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
75.712,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
85.160,33   72 Kryterium I – 80,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,02
4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 85.350,13 60 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 84,84
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
85.527,67 72 Kryterium I – 79,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,67
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 84.289,66 60 Kryterium I – 80,84
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,84
 
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.39.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 171.310,35 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
198.181,34 72 Kryterium I – 77,80
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,80
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 187.499,67 72 Kryterium I – 82,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,23
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
171.310,35   72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Jach-Gum, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 217.456,21 72 Kryterium I – 70,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,90
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.30.2015

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia miasta Poznania w 2015 roku

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 25 czerwca 2015r., sygn. DZ.3412.90.2015), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 257.377,50 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 10.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.34.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jaskiniowej oraz w ul. Graniowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 66.574,38 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 71.587,16  72 Kryterium I – 89,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,28
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 70.966,72 72 Kryterium I – 84,43
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,43
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 68.614,63   60 Kryterium I – 87,32
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 92,32
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 76.176,86 72 Kryterium I – 78,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,66
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
73.592,61 60 Kryterium I – 81,42
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,42
6 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 66.574,38 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 66.698,07 72 Kryterium I – 89,83
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,83
 
           
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.29.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Kwiatkowskiego oraz nawierzchni chodników w ul. Rawickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Kwiatkowskiego, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Kołłątaja; strona północna) z ceną brutto: 35.056,23 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Rawickiej, na odcinku od ul. Ponieckiej do ul. Głazowej) z ceną brutto: 161.443,10  zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o. o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 40.333,20 72 Kryterium I – 78,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,22
Zadanie nr 2 186.444,06 72 Kryterium I – 77,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,93
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 45.139,89 72 Kryterium I – 69,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,90
Zadanie nr 2 181.190,01 72 Kryterium I – 80,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,19
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 64.914,17 72 Kryterium I – 48,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 58,60
Zadanie nr 2 172.214,96 72 Kryterium I – 84,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,37
4 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-00 Kościan Zadanie nr 1 38.999,67 72 Kryterium I – 80,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,90
Zadanie nr 2 174.261,70 72 Kryterium I – 83,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,38
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 42.282,30 60 Kryterium I – 74,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 79,62
Zadanie nr 3 206.591,33 60 Kryterium I –  70,33
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,33
6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
Zadanie nr 1 35.056,23 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
Zadanie nr 2 161.443,10 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 51.545,00 60 Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,62
Zadanie nr 2 179.079,57 60 Kryterium I – 78,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,23
8 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo Zadanie nr 1 38.926,81  
72
Kryterium I – 81,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,05
Zadanie nr 2 176.792,34 72 Kryterium I – 82,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,19
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.28.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Kłuszyńskiej, ul. Pogodnej, ul. Ostrobramskiej oraz na Placu Zbawiciela w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożone na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia - remont chodnika w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej; strona wschodnia oraz w ul. Pogodnej na odcinku od ul. Kłuszyńskiej do ul. Ściegiennego; strona zachodnia) przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 108.458,58 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia - remont chodnika w ul. Ostrobramskiej na odcinku od Placu Zbawiciela do ul. Węglowej oraz na Placu Zbawiciela na odcinku od ul. Zgoda do ul. Ostrobramskiej; strona zachodnia) przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
  60-688 Poznań, z ceną brutto: 313.087,14 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 110.236,98 72 Kryterium I – 88,55
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,55
Zadanie nr 2 313.087,14 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 2 316.995,07 60 Kryterium I – 88,89
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 93,89
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 134.608,95 60 Kryterium I – 72,52
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 77,52
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 140.030,76 72 Kryterium I – 69,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,71
Zadanie nr 2 407.949,18 72 Kryterium I – 69,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,07
5 INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Zadanie nr 1 129.089,47  
72

 
Kryterium I – 75,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,62
Zadanie nr 2 313.305,03 72 Kryterium I – 89,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,94
6 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo Zadanie nr 1 108.458,58 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 372.315,12 72 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,68
7 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 122.258,38 72 Kryterium I – 79,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,84
Zadanie nr 2 324.026,98 72 Kryterium I – 86,96
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,96
8 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 125.518,72 72 Kryterium I – 77,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,77
Zadanie nr 2 361.972,84 72 Kryterium I – 77,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,85
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.36.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Matejki oraz w ul. Winklera w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Matejki na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konopnickiej; strona wschodnia) – z ceną brutto: 138.329,98 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy;
 • zadanie 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Winklera na odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Kasprzaka; strona południowa) – z ceną brutto: 58.164,35 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 160.072,11 72 Kryterium I – 77,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,78
Zadanie nr 2 62.780,16 72 Kryterium I – 83,38
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,38
2 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 153.123,44 72 Kryterium I – 81,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,30
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 196.699,53 72 Kryterium I – 63,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,29
Zadanie nr 2 82.816,56 72 Kryterium I – 63,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,21
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 138.329,98 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
Zadanie nr 2 58.164,35 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.38.2015

Budowa chodnika w ul. Drużynowej i w ul. Dmowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 232.520,69 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 290.781,57 72 Kryterium I – 71,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,97
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 254.011,24 72 Kryterium I – 82,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,39
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
232.520,69 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.33.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Bonin, w ul. Chojnickiej oraz w ul. Włodarskiej w Poznaniu.

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont chodnika w ul. Bonin na odcinku od torów MPK do końca pawilonu handlowego) przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jach-Gum, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań z ceną brutto: 79.007,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont chodnika w ul. Chojnickiej na odcinku od sklepu Lewiatan do ul. Wilków Morskich) przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 45.541,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont chodnika w ul. Włodarskiej na odcinku od ul. Pasterskiej do ul. Naramowickiej) przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 25.828,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 88.024,00 72 Kryterium I – 80,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,78
Zadanie nr 2 45.541,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 25.828,99 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 87.373,60 60 Kryterium I – 81,38
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,38
Zadanie nr 3 26.568,09 60 Kryterium I –  86,08
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 91,08
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 84.417,78 72 Kryterium I – 84,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,23
Zadanie nr 2 67.344,95 72 Kryterium I – 60,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,86
Zadanie nr 3 37.030,04 72 Kryterium I – 61,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,76
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 87.123,64 60 Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,62
Zadanie nr 2 52.393,70 60 Kryterium I – 78,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,23
Zadanie nr 3 25.409,77 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 79.007,02  
72
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 51.0001,52 72 Kryterium I – 80,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,37
Zadanie nr 3 27.806,73 72 Kryterium I – 82,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,24
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.25.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Palacza oraz w ul. Legnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, na:
 • Zadanie nr 1 (cześć I zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Palacza na odcinku odul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego; strona południowa) – z ceną brutto: 97.624,66 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie nr 2 (część II zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Legnickiej na odcinku odul. Wołowskiej do nr 22; strona południowa) – z ceną brutto: 49.499,06 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 129.148,79 72 Kryterium I – 68,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,03
Zadanie nr 2 61.227,46 72 Kryterium I – 72,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,76
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 97.624,66 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 49.499,06 72 Kryterium I –  90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 102.673,45 72 Kryterium I – 85,57
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,57
Zadanie nr 2 54.789,55 72 Kryterium I – 81,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,31
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 123.157,65 72 Kryterium I – 71,34
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,34
Zadanie nr 2 61.298,35 72 Kryterium I – 72,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,68
6 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 109.270,25  
60

 
Kryterium I – 80,41
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 85,41
Zadanie nr 2 53.586,12 60 Kryterium I – 83,14
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 88,14
7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) Zadanie nr 1 137.535,89 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 63,88
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 68,88
8 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 106.098,82 72 Kryterium I – 82,81
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,81
Zadanie nr 2 58.038,09 72 Kryterium I – 76,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,76
9 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 124.777,47 72 Kryterium I – 70,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,42
Zadanie nr 2 84.841,34 72 Kryterium I – 52,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 62,51
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.24.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wojnowickiej oraz w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c. Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew:
 • dla 1 części zamówienia (zadania nr 1 polegającego na remoncie nawierzchni chodnika w ul. Wojnowickiej na odcinku od ul. Kowalewickiej do nr 22; strona zachodnia) z ceną brutto: 43.679,92 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące,
 • dla 2 części zamówienia (zadania nr 2 polegającego na remoncie nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej na odcinku od nr 6 do ul. Opalenickiej; strona wschodnia)  z ceną brutto: 41.027,09 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 47.606,36 72 Kryterium I – 82,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,58
Zadanie nr 2 49.121,11 72 Kryterium I – 75,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,17
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 51.485,32 60 Kryterium I – 76,36
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 81,36
Zadanie nr 2 53.727,31 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I –  68,73
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 73,73
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 47.031,76 48 Kryterium I – 83,59
Kryterium II – 0
Łącznie – 83,59
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 65.922,47 60 Kryterium I – 59,63
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 64,63
Zadanie nr 2 65.741,41 (cena po poprawkach) 60 Kryterium I – 56,19
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 61,19
6 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 54.391,14 48
(okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie
z zapisami pkt 19.2 SIWZ)
Kryterium I – 72,28
Kryterium II – 0
Łącznie – 72,28
Zadanie nr 2 61.611,68 72 Kryterium I – 59,93
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,93
7 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c. Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 43.679,92 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 1 41.027,09 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.32.2015

Remont nawierzchni chodników w ul. Roboczej i w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 154.560,21 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 154.560,21 72 Kryterium I – 89,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,69
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań 185.294,74 72 Kryterium I – 74,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,82
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 183.813,16   60 Kryterium I – 75,42
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,42
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 181.338,35 72 Kryterium I – 76,45
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,45
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 175.049,18 60 Kryterium I – 79,19
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 84,19
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 156.181,49 60 Kryterium I – 88,76
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 93,76
7 Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo 154.032,92 48
okres rękojmi za wady przypisany przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.30.2015

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia miasta Poznania w 2015 roku.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, z ceną brutto: 88.683,00 zł. Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklarował liczby osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, stąd też zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XIX pkt. 2 w przedmiotowym kryterium otrzymał 0,00 pkt.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 257.377,50 10 Kryterium I – 32,73
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 37,73
2 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości,
al. Poznańska 70, 64-920 Piła
88.683,00 - Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 95,00
3 Tomasz Andrzejewski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TOMAX-Q, ul. Głuszyna 209/1, 61-329 Poznań 234.905,40 2 Kryterium I – 35,87
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 36,87
 
           
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.27.2015

Remont nawierzchni ulicy Wrocławskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Koziej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 1.439.413,23 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INFRAKOM Sp. z o.o., ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 1.793.759,82      72 Kryterium I – 72,22
Kryterium II – 10
Łącznie – 82,22
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 1.439.413,23      72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.UD.341.26.2015

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w Gorajskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 94.985,63 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 95.756,82  72 Kryterium I – 89,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,28
2 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 111.946,85 72 Kryterium I – 76,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,36
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 116.295,27   72 Kryterium I – 73,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,51
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 94.985,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj.: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum 110.135,05 60 Kryterium I – 77,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 82,62
6 Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 119.150,64 72 Kryterium I – 71,75
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,75
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., 61-441 Poznań 133.367,67 72 Kryterium I – 64,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,10