*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Okres programowania 2007–2013

Narodowa Strategia Spójności (NSS)

Narodowa Strategia SpójnościW okresie programowania 2007-2013 dokumentem strategicznym wyznaczającym priorytety i obszary wykorzystania, a także system wdrażania funduszy unijnych jest Narodowa Strategia Spójności (inaczej: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia).

W związku z reformą polityki spójności zredukowano liczbę funduszy strukturalnych i obecnie można korzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostępne są także środki Funduszu Spójności, który jest wdrażany na poziomie krajowym.

Strategicznym celem NSS jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. W ramach celu strategicznego wyznaczono cele horyzontalne NSS, a wśród nich m.in. poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowanie mechanizmów partnerstwa, a także budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Przy budowaniu NSS uwzględniono zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 (KPR), który powstał w celu wdrożenia postanowień Strategii Lizbońskiej.

Realizacja NSS odbywa się za pomocą następujących Programów Operacyjnych:
 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS,
 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR,
 • Program Kapitał Ludzki – EFS,
 • 16 programów regionalnych – EFRR (w Wielkopolsce jest to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013),
 • Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,
 • Program Pomoc Techniczna – EFRR,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR.

Na realizację NSS w latach 2007-2013 szacunkowo zostanie przeznaczonych 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych i ok. 6,4 mld euro z budżetów podmiotów prywatnych.

Programy Operacyjne

W okresie programowania 2007-2013 wdrożenie Narodowej Strategii Spójności odbywa się m.in. poprzez następujące Programy Operacyjne:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyWielkopolskaW województwie wielkopolskim istnieje możliwość wnioskowania o tzw. środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program ten jest jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych w poszczególnych województwach naszego kraju.

Głównym celem WRPO jest „wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”. Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju województwa zawartą w dokumencie pt. „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020 roku”, w którym dla naszego regionu wyznaczono następujący cel generalny – „poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców."

Założenia WRPO są zgodne ze strategicznymi dokumentami UE. Realizacja działań ujętych w WRPO w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni województwa oraz poszczególnych dziedzin sfery gospodarczej i społecznej. Wśród celów szczegółowych WRPO wymienia się: poprawę warunków inwestowania, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.

Osiągnięcie wymienionych celów umożliwi podjęcie działań w ramach następujących Priorytetów:
1. Konkurencyjność przedsiębiorstw,
2. Infrastruktura o komunikacyjna,
3. Środowisko przyrodnicze,
4. Rewitalizacja obszarów problemowych,
5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

Na realizację WRPO przeznaczono ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 130 264 097 euro, co stanowi 7,07%środków przeznaczonych na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz 142 528 547 euro w ramach tzw. mechanizmu kompensacyjnego. W sumie na WRPO przypada z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 792 644 euro.

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie WRPO jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Zarząd Województwa Wielkopolskiego).

Więcej o WRPO na stronie; www.wrpo.wielkopolskie.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

Infrastruktura i ŚrodowiskoNa realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczono w latach 2007-2013 ok. 42% środków zarezerwowanych na wdrożenie polityki spójności w Polsce. W sumie wartość nakładów na PO IŚ wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny (EFRR i FS) wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.

Głównym celem PO IŚ jest „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Działania zawarte w Programie podzielono na następujące Osie Priorytetowe:
 1. Gospodarka wodno-ściekowa,
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
 7. Transport przyjazny środowisku,
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii,
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe,
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Więcej o PO IŚ na stronie: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka„Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa” jest głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Realizacja PO IG opiera się na udzielaniu wsparcia projektom innowacyjnym w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Środki finansowe przeznaczone na realizację PO IG to 9 711 629 742 euro, w tym 8 254 885 280 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej o PO IG na stronie: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),

Program Operacyjny Kapitał LudzkiW okresie programowania 2007-2013 projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich są wspierane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inwestycje w kapitał ludzki są niezwykle istotne dla wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Celem głównym Programu jest ”wzrost zatrudnienia i spójności społecznej”. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu to 11 420 207 059 euro, w tym 9 707 176 000 euro ze środków wspólnotowych oraz 1 713 031 059 euro ze środków krajowych.

Więcej o PO KL na stronie: www.efs.gov.pl.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Współpraca terytorialna jest jednym z głównych celów polityki spójności. W latach 2007-2013 rozwój współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowany jest w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łącznie na przedsięwzięcia podejmowane w tym obszarze we wspomnianym okresie programowania alokowano 7,75 mld euro, z czego 557,8 mln euro przeznaczono dla Polski. Realizacja projektów współpracy terytorialnej przyczyniać się ma do rozwoju współpracy między poszczególnymi regionami UE. Poprzez wymianę doświadczeń z różnych dziedzin współpraca ta wspierać będzie proces zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Wspólnoty.

Więcej o Programach EWT na stronie: www.interreg.gov.pl.


Dowiedz się więcej