ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na dostawę koszy na odpady w 2018 roku
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Mariola Kubicka, tel. 61 64 77 584, faks 61 64 77 584
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady:
 stalowych szarych montowanych na słupkach w ilości 90 sztuk;
 betonowych wolnostojących w ilości 365 sztuk;
 stalowych czarnych montowanych na słupkach w ilości 70 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Kosze muszą spełniać następujące wymagania techniczne i wizualne określone w Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Kosze oznaczono w Katalogu następującymi symbolami:
a) kosz stalowy szary montowany na słupku - KOS-02-CH-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3a);
Opis produktu:
- wysokość (od podłoża) 80 cm, średnica pojemnika 32 cm; pojemność: 37 l.;
- materiał: pojemnik i konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo
- grubość blachy pojemnika: min. - 1,5 ±0,1 mm
- kolor: konstrukcja grafitowy (RAL 7043), półmatowy; pojemnik jasny szary (RAL 9006)
- montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga – długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem).
b) kosz betonowy wolnostojący – KOS-05-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (załącznik nr 3b)
Opis produktu:
- wysokość 72 cm, średnica 53 cm, pojemność 70 l.;
- materiał: beton płukany, struktura kamyków frakcji 3-5 mm;
- wkład z blachy ocynkowanej (uwaga: wkład nie powinien wystawać ponad betonową część kosza);
c) kosz stalowy czarny montowany na słupku – KOS-01-S-UL/PL/SK (załącznik nr 3c)
Opis produktu:
- wys. 100 cm, wys. kosza: 50 cm, średnica: 34 cm.
- materiał: stal malowana proszkowo, kolor czarny półmatowy;
- montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (noga – długość minimum 40 cm, dodatkowo zakończona śmigiełkiem).

Oferowane kosze muszą spełniać wszystkie wymogi, w tym wymiary, określone w Katalogu oraz dodatkowo:
 muszą być przystosowane do wykładania workiem foliowym;
 muszą być przystosowane do łatwego opróżniania w przypadku uszkodzenia worka foliowego, a także
do sprawnego mycia i dezynfekcji środkami płynnymi;
 kosze nie mogą posiadać ostrych krawędzi (kantów) bądź wystających elementów niebezpiecznych
dla osób słabowidzących;
 kosze muszą posiadać nabity numer serii, umożliwiający jednoznaczne określenie roku i miesiąca produkcji.

Okres rękojmi, w zakresie powłoki antykorozyjnej oraz sprawności elementów ruchomych koszy, musi wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

Dostawa powinna nastąpić do Magazynu ZDM przy ulicy Energetycznej 4 (dawna nazwa ulicy Gdyńskiej 46/50) w Poznaniu; po stronie Dostawcy jest zapewnienie rozładunku koszy z samochodu (bez złożenia w hali magazynowej).
4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące trzy części zamówienia:
− CZĘŚĆ I – dostawa stalowych szarych koszy montowanych na słupkach;
− CZĘŚĆ II – dostawa betonowych koszy wolnostojących;
− CZĘŚĆ III – dostawa stalowych czarnych koszy montowanych na słupkach.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34928480-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30.08.2018 r.
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
- dla części I - 500,00 zł;
- dla części II – 1 000,00 zł;
- dla części III – 500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 60%
2. okres rękojmi za wady 40%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.13.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 27.02.2018 r.
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-02-27, godz 09:30
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 27.02.2018 r. godz. 10.00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 13.02.2018 r.