ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 – uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.
Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących siedem Rejonów (części zamówienia):
−CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
−CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
−CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
−CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe;
−CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald;
−CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce;
−CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 90611000-3
1. przedmiot dodatkowy: 90612000-0
2. przedmiot dodatkowy: 90512000-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 16/04/2018 do 15/10/2018 oraz od 16/04/2019 do 15/10/2019
Wymagane wadium: Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:
−CZĘŚĆ 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 15.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 7.500,00 zł;
−CZĘŚĆ 5 – Rejon V – Grunwald – 10.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 6 – Rejon VI – Jeżyce – 12.000,00 zł;
−CZĘŚĆ 7 – Rejon VII – Wilda – 7.500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
-posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
-posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
-posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;

b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie usługi polegające na oczyszczaniu nawierzchni jezdni lub chodników na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto;
- dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność:
−do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – wymagane są przynajmniej dwie zamiatarki chodnikowe samojezdne gwarantujące oczyszczanie z wydajnością minimum: 90 tys. m2 oczyszczonej powierzchni na dobę w Rejonie I – Stare Miasto-Centrum, 110 tys. m2 w Rejonie VI – Jeżyce, po 70 tys. m2 w każdym z pozostałych Rejonów;
−do mechanicznego oczyszczania jezdni – wymagana jest przynajmniej jedna zamiatarka uliczna, gwarantujących oczyszczanie z minimalną wydajnością 8 km na dobę dla każdego z Rejonów;
−do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych – wymagany jest specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;
−do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek – wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów;
−do opróżniania koszy ulicznych – w Rejonach I, V, VI oraz VII minimum dwa, a w pozostałych Rejonach minimum jeden samochód specjalistyczny przystosowany do transportu odpadów, o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg.
−do wparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości – w każdym Rejonie minimum po jednej piaskarce samochodowej
o ładowności minimum 4,0 Mg, polewarce ulicznej o pojemności minimum 6 m3 oraz samochodzie ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS o ładowności minimum 5,0 Mg.
- dysponuje bazą sprzętową w odległości nie większej niż 15 km od granicy Rejonu (na który Wykonawca składa ofertę), z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.

Pojazdy transportujące odpady z koszy ulicznych, zamiatarki oczyszczające jezdnie i chodniki muszą spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin EURO 5. Dodatkowo wszystkie zadeklarowane pojazdy do mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników muszą posiadać certyfikaty pochłaniania pyłów zawieszonych PM10.

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w załączniku Nr 10 do SIWZ - standardami, technologią i minimalną wydajnością.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IX.1.2 a) i b) wykazują łącznie (z wyłączeniem pkt. IX.1.2.b) tiret pierwsze). Warunek udziału określony w pkt. IX.1.2.b) tiret pierwsze zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IX.1.2 b) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. IX. 3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 8.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ;
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
g)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);
h)decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
i)zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
j)decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;
k)wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. IX.1.2 b) tiret pierwsze SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ wykaz usług);
l)wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt IX.1.2. lit. b) tiret drugie, przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ).
W wykazie należy wskazać:
-nazwę, typ (markę), model urządzenia;
-dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów);
-numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany;
-wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę;
-podstawę dysponowania danym urządzeniem;
-adres bazy sprzętowej, z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.
Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. IX, pkt 1.2. lit. b) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.:
-zamiatarki chodnikowe – ilość sztuk oraz m2/średni czas pracy w ciągu doby;
-zamiatarki uliczne – km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby;
-specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych – ilość sztuk;
-samochody do transportu odpadów – ilość sztuk;
-odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – ilość sztuk;
-polewarki uliczne – ilość sztuk;
-piaskarki samochodowe – ilość sztuk;
-samochody ciężarowe wyposażone w podnośnik typu HDS – ilość sztuk.


Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.05.2018
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 07/03/2018
Termin składania ofert lub wniosków: 2018-03-07, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 07/03/2018 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 25/01/2018