ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Joanna Adamska, tel. 61 64 77 278, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rz. Bogdanki w obszarze granic administracyjnych m. Poznania. Prace nad koncepcją podzielono na etapy. Celem opracowania jest również pozyskanie danych do sporządzania studium wykonalności.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. <br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 71320000-7
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/11/2018
Wymagane wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a)posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej:
- dwie koncepcje z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem kanalizacji oraz cieków powierzchniowych i zbiorników, dla zlewni o powierzchni minimum 20 km2,
na obszarze dużego miasta (powyżej 250 tys. mieszkańców);
-jedną koncepcję lub studium dla kanalizacji deszczowej i zbiorników (z utworzeniem odpowiednich struktur danych w formatach zgodnych z wymogami modelu EPA SWMM v. 5.1 i modelowaniem hydrodynamicznym), na obszarze dużego miasta (powyżej 250 tys. mieszkańców);

b)dysponuje co najmniej 5-osobowym zespołem projektowym, w skład którego wchodzą osoby posiadające kwalifikacje wskazane poniżej:
A.minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie w realizacji (tj. była autorem lub współautorem) co najmniej 1 studium lub koncepcji systemów kanalizacyjnych i melioracyjnych dla obszaru o powierzchni co najmniej 20 km2, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
B.co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie hydrotechniki i melioracji posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub hydrologii, oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki i melioracji, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
C.co najmniej 1 specjalistą ds. modelowania hydrologicznego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac w zakresie modelowania hydrologicznego, w tym odpływu wezbraniowego wód opadowych z terenów zurbanizowanych o powierzchni co najmniej 10 km2 przy zastosowaniu modelu SWMM lub równoważnego, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
D.co najmniej 1 specjalistą ds. modelowania hydraulicznego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii lub gospodarki wodnej, posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 2 prac w zakresie modelowania hydraulicznego, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
E.co najmniej 1 specjalistą ds. GIS, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geodezji lub kartografii oraz doświadczenie
w realizacji co najmniej 3 baz danych przestrzennych i 3 analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS), nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
F.minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia geodezyjne oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 2 profili podłużnych koryta cieków o długości min 3 km każdy, zawierających zwymiarowane urządzenia wodne wraz z przekrojami poprzecznymi obejmującymi koryto, urządzenia wodne i drogowe (progi, jazy, przepusty, mosty i tereny zalewowe), na podstawie bezpośrednich pomiarów obejmujących sondowanie rzędnych dna, nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;
G.co najmniej 1 specjalistą ds. architektury posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu architektury,
H.co najmniej 1 specjalistą ds. planowania przestrzennego posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej .

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji specjalistów w przypadku posiadania przez tą sama osobę wymaganego wykształcenia/uprawnień oraz doświadczenia zawodowego w więcej niż jednej specjalności, z zastrzeżeniem zapewnienia co najmniej 5-osobowego zespołu projektowego przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia.

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)wykazu usług w zakresie określonym w pkt. 9.1.2. a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);
e)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 60%
2. doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 30%
3. zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pełnego etatu 10%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.ZN.341.108.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 11/12/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-12-11, godz 09:00 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 11/12/2017 godz. 09:30 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 21/11/2017