ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Krystyna Wierzbowska, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020, w tym:
•bieżące i okresowe prace konserwacyjne,
•utrzymanie sprawności i prawidłowego funkcjonowania, bieżące naprawy i serwis,
•usuwanie awarii, usterek i niesprawności,opisanych w niniejszym dokumencie systemów, urządzeń, elementów składających się na projekt ITS Poznań lub z nim współpracujących.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:

Część I (Zadanie nr 1)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanych z systemem zarządzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta.
Część II (Zadanie nr 2)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi.
Część III (Zadanie nr 3)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.<br/>
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 72250000-2
1. przedmiot dodatkowy: 72260000-5
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/12/2020
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
Część I – zadanie 1 – 150.000,- zł
Część II – zadanie 2 – 15.000,- zł
Część III – zadanie 3 – 10.000,- zł
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:
•w przypadku ubiegania się o część 1 zamówienia (zadanie 1), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej:
−1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu sterowania ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a)sterowniki sygnalizacji świetlnej sterowane systemowo – minimum 100 sterowników,
b)stacje pomiaru ruchu (oparte na pętlach indukcyjnych, ANPR lub innych detektorach) - minimum 100 stacji,
c)światłowodową sieć komunikacyjną,
d)radiową sieć komunikacyjną,
e)serwery systemowe,
f)stronę WWW systemu – informującą o warunkach ruchu,
g)odbiorniki radiowe priorytetów na skrzyżowaniach,
oraz
−1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu detekcji zdarzeń w ruchu drogowym obejmującego swoim działaniem przynajmniej jeden obiekt typu tunel lub wiadukt i min. 20 kamer detekcji zdarzeń oraz co najmniej 2 skrzyżowania.

•w przypadku ubiegania się o część 2 zamówienia (zadanie 2), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej: 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu dynamicznej informacji drogowej obejmującego swoim działaniem znaki zmiennej treści z możliwością wyświetlania tekstów i grafik dla uczestników ruchu kołowego minimum 10 tablic.

•w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia (zadanie 3), wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu nadzoru nad ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem:
a)automatyczne ważenie pojazdów minimum 2 stacje,
b)wykrywanie przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym sygnale minimum 5 skrzyżowań,
c)pomiar odcinkowy prędkości pojazdów minimum 2 odcinki.
b) dysponuje co najmniej niżej wskazanymi osobami:

w przypadku ubiegania się o część 1 zamówienia (zadanie 1);
1.Specjalistą do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem SCALA 1.6.3 (co najmniej 4 osoby) – osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie Systemu Sitraffic SCALA 1.6.3. i Systemu Motion 4.3.2. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
− sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
− dodawania nowych obiektów,
− wprowadzania zmian w definicji obiektów,
− programowania algorytmów działania – moduł STRAMO/Response plan,
− wprowadzania zmian w module prognozowania czasów przejazdu,
− wprowadzania zmian w zakresie punktów pomiarowych.
2.Specjalistą do spraw inżynierii ruchu i programowania sterowników (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic Office w wersji 4.6. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− dodawania nowych skrzyżowań,
− konfiguracji parametrów sterowników,
− zaawansowanego programowania akomodacji w module Traffic Language,
− zmiany parametrów systemu MOTION.
3.Specjalistą do spraw Systemu Optymalizacji Sieciowej (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic MOTION. Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie:
− sprawdzenia poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego MOTION,
− konfigurowania i parametryzowania systemu MOTION.
4.Inspektorem nadzoru robót teletechnicznych (co najmniej 1 osoba) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.).
5.Inspektorem nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.)
6.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.
7.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

w przypadku ubiegania się o część 2 zamówienia (zadanie 2):

1.Specjalistą do spraw utrzymana tablic zmiennej treści, mobilnych tablic zmiennej treści, tablic informacji parkingowej i stacji meteorologicznych (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na temat funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Trax elektronik w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
−sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
−wprowadzania zmian w definicji obiektów,
−programowania algorytmów działania.

2.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia (zadanie 3):

1.Specjalistą do spraw utrzymania systemu dynamicznego ważenia pojazdów, systemu wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemu pomiaru odcinkowego prędkości (co najmniej 2 osoby) - osoby posiadające wiedzę techniczną na funkcjonowania i obsługi wymienionych elementów. Osoby te muszą posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem Neurosoft w zakresie obsługi technicznej systemu, w tym:
−sprawdzenia poprawności działania systemu,
−utrzymania systemu,
−wprowadzania zmian w definicji obiektów,
−programowania algorytmów działania.

2.Kadrą pracowniczą z przygotowaniem zawodowym w zakresie elektrycznym lub elektronicznym z uprawnieniami SEP E min. nie wyższe niż 1KV co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba z uprawnieniami SEP D.

3.Osobą odpowiedzialną za kierowanie ruchem drogowym (co najmniej 1 osoba) - osoba posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.128 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.U. z 2016r. nr 143).

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w:
- pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.
- pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi określone w niniejszym punkcie kwalifikacje.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy;
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).
Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców).
Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - wypełniony i podpisany załącznik nr 20 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 18 do SIWZ wykaz usług);
i) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 19 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
•nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- o którym mowa w ppkt. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. cena 60%
2. czas usunięcia awarii* 20%
3. okres gwarancji jakości 20%
* Kryterium II:
Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.IS.341.102.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 11/12/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-12-11, godz 09:30
Termin związania ofertą: 60 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 11/12/2017 godz. 10:00 sala konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 31/10/2017