ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony: "PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW ZGODNIE Z ART. 130 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM".
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 64 77 222.
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania
na mocy art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1260).
Poprzez przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Zamawiający rozumie:
a) przyjęcie pojazdu na parking,
b) przechowywanie pojazdu na parkingu,
c) wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej.

Kod CPV dot. przedmiotu zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi parkingowe – 98351100-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Ustawy.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 98351100-9
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od dnia podpisania umowy na okres 14 miesięcy lub do wyczerpania kwoty udzielonego zamówienia
Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej w zakresie dysponowania minimum jednym parkingiem strzeżonym spełniającym niżej wymienione warunki:
- lokalizacja w odległości max. do 5 km od granic administracyjnym miasta Poznania;
- powierzchnia min. 2000 m2;
- zabezpieczenie ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking”;
- całodobowa ochrona;
- dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych;
- możliwość przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju lub innych płynów eksploatacyjnych;
- posiada obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 9.1.2) wykazują łącznie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ);

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 8.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1. SIWZ.

5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że:

-nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100%
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.EL.341.68.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 16/08/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-08-16, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 16/08/2017r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 04/08/2017