ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa koszy na odpady w roku 2017"
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, Wydział Zamówień Publicznych, osoba do kontaktów: Agnieszka Pedrycz, tel. 61 64 77 222, faks 61 64 77 268
Adres pod którym można uzyskac specyfikację istotnych warunków zamówienia: Taki jak w nagłówku
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zdm.poznan.pl
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: Taki jak w nagłówku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady:
- stalowych montowanych na słupkach w ilości 150 sztuk - Część I zamówienia;
- betonowych wolnostojących w ilości 400 sztuk - Część II zamówienia.

Klasyfikacja wg CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw miasto Poznań
Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: główny przedmiot: 34928480-6
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej TAK
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wielkośc lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30/08/2017
Wymagane wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
- dla części I - 500,00 zł;
- dla części II – 500,00 zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty dotyczace przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60%
2. Okres rękojmi za wady 40%
Opis kryteriów oraz sposób przyznawania punktów opisano w pkt. 18 SIWZ.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DZ.TI.341.21.2017
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: Dostępna do: 26/04/2017
Termin składania ofert lub wniosków: 2017-04-26, godz 09:00
Termin związania ofertą: 30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 26/04/2017r., godz. 09:30, Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: NIE
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UPUE 18/04/2017