*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Koperty

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASTRZEŻONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, TZW. KOPERT:

 1. Identyfikator ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, zastrzeżonej na prawach wyłączności, oznaczonej numerem, w okresie wyznaczonym w identyfikatorze, w godzinach: w SPP od 06.00 do 18.00 lub całodobowo, poza obszarem SPP całodobowo.
 2. Identyfikator wydaje się na podstawie wniosku z zatwierdzonym przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDM projektem lokalizacji wydzielonego miejsca postojowego.
 3. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje Zarząd Dróg Miejskich.
 4. Utrata ważności identyfikatora wydanego na określoną kopertę, następuje:
  • z upływem terminu, na który został wydany
  • z powodu rezygnacji z koperty przez wnioskodawcę,
  • w wyniku jego cofnięcia spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju, na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego,
  • w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie Zarządu Dróg Miejskich,
  • w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego zamontowaniem urządzeń blokujących bez zgody Zarządu Dróg Miejskich,
  • w wyniku jego cofnięcia spowodowanego zaleganiem z opłatami za swa kolejne miesiące
 5. Opłatę za zastrzeżenie wydzielonego miejsca postojowego:
  • a) w Strefie Płatnego Parkowania wnosi się na konto Zarządu Dróg Miejskich na podstawie rachunku wystawionego za cały okres zastrzeżenia,
  • b) poza Strefą Płatnego Parkowania wnosi się na konto Zarządu Dróg Miejskich na podstawie comiesięcznych faktur VAT.
 6. Opłatę, o której mowa w ust. 5 pkt a), wnosi się z podziałem na miesięczne raty, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za każdy miesiąc zastrzeżenia. Opłatę, o której mowa w ust. 5 pkt b), wnosi się w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 7. Cofnięcie zastrzeżenia wydzielonego miejsca postojowego z przyczyn leżących po stronie Zarządu Dróg Miejskich powoduje, po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Parkowania wstrzymanie płatności, a po otrzymaniu rachunku korygującego/faktury korygującej, zwolnienie z opłat stosownie do ilości „kopert” i czasu cofnięcia zastrzeżenia.
 8. W przypadku zajęcia „koperty” przez pojazd nieupoważniony, nie uprawnia to do bezpłatnego parkowania pojazdu w miejscach objętych opłatami za postój, poza wydzielonym miejscem zastrzeżonym.
 9. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe osób lub podmiotów gospodarczych, nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zarządu Dróg Miejskich.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z „kopert” w SPP zawarte są w Uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 Nr XXXIV/269/IV/2003 w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
 11. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z „kopert” poza SPP reguluje umowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Parkowania ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem tel. +48 61 851 50 70, na stronie internetowej http://www.zdm.poznan.pl lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Call Center pod numerem +48 61 646 33 44 przyjmuje zgłoszenia awarii parkomatów działających w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) oraz informuje o podstawowych zasadach korzystania ze strefy.
Dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie informacji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania, czyli od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00.Dowiedz się więcej