*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania - badanie satysfakcji klienta

Szanowni Internauci,
W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa

Cel ankiety: Ocena Pracy ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Dysponent informacji:
Klient zewnętrzny Klient wewnętrzny

1.Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”) ogólny poziom zadowolenia z usług świadczonych w Zarządzie Dróg Miejskich

Proszę określić poziom zadowolenia z usług świadczonych w w wydziale/jednostce organizacyjnej lub we wskazanej komórce organizacyjnej (np. oddział, fillia lub in.)?
1 2 3 4 5


2.Jak oceniają Państwo następujące aspekty pracy ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH:

a) skuteczność obsługi
1 2 3 4 5

b) terminowość realizacji usługi
1 2 3 4 5

c) profesjonalizm obsługi
1 2 3 4 5

d) atmosferę obsługi
1 2 3 4 5

e) rzetelność informacji
1 2 3 4 53. Jakie są Państwa oczekiwania i/lub uwagi w odniesieniu do pracy wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej?


4. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”) przestrzeganie przez pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej następujących zasad etycznych::

a) praworządność
1 2 3 4 5

b) odpowiedzialność
1 2 3 4 5

c) jawność
1 2 3 4 5

d) równe traktowanie klienta
1 2 3 4 5

e) współpraca i uprzejmość w kontaktach z klientami
1 2 3 4 5

Jakie zdaniem Państwa zasady postępowania pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej podczas wypełniania przez nich obowiązków służbowych wymagają doskonalenia / poprawy?
Ankieta Ankieta do ściągnięcia


Dowiedz się więcej