*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania - Polityka Systemu Zarządzania

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu podejmuje działania, które poznańską sieć dróg uczynią przyjazną dla środowiska naturalnego oraz atrakcyjną dla użytkowników dróg, a organizację ruchu unowocześnią i usprawnią. Dążymy do identyfikacji i zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz innych zainteresowanych stron w zakresie sprawnego działania układu komunikacyjnego miasta. W swojej codziennej pracy kierujemy się zasadą dobra publicznego i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy realizujemy cele i zadania wspierające strategię rozwoju Miasta Poznania, w szczególności priorytet „Zielone mobilne miasto”. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz potencjalnym zagrożeniom.

Powierzone nam zadania realizujemy poprzez:
  • prowadzenie otwartego dialogu z otoczeniem zmierzającego do identyfikowania potrzeb użytkowników dróg i zwiększania ich zadowolenia,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym wymagań prawa ochrony środowiska oraz wymagań wynikających z umów,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług i obsługi klienta,
  • udostępnianie zainteresowanym pełnej, rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej postępowania w zakresie spraw dotyczących inżynierii ruchu i zarządzania drogami w granicach administracyjnych miasta,
  • stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego technologii oraz przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg,
  • identyfikację, analizę i ocenę ryzyka oraz wprowadzanie odpowiednich działań zaradczych,
  • racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi i odpadami,
  • kwalifikowanie dostawców i podwykonawców oraz nadzorowanie jakości ich pracy,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Zarządu Dróg Miejskich,
  • dążenie do usprawnienia procesów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
Deklaruję osobiste zaangażowanie w urzeczywistnianie powyższych zasad, zapewniam podstawowe zasoby oraz zobowiązuję wszystkich pracowników Zarządu Dróg Miejskich do realizacji Polityki Systemu Zarządzania i przestrzegania sposobów postępowania zapisanych w dokumentacji Systemu Zarządzania.
Dyrektor

Katarzyna Bolimowska


Poznań, dnia 14 lutego 2018 r.


Dowiedz się więcej