*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1 (zakaz ruchu)

drukuj
Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek, z podaniem adresu posesji, do której wymagany jest dojazd i cel dojazdu na posesję. Do wniosku należy dołączyć zgodę administracji obiektu na parkowanie na terenie posesji oraz nr chip /przepustki eletronicznej / w przypadku ich posiadania
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09. Informacji udziela Wydział inżynierii i bezpieczeństwa ruchu, tel. +48 61 647 72 14, fax +48 61 647 72 17
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia - odbiór warunków wjazdu w siedzibie ZDM w Poznaniu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628, j.t., ze zm.).
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <


Dowiedz się więcej