*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1 (zakaz ruchu)

drukuj
Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek, z podaniem adresu posesji, do której wymagany jest dojazd i cel dojazdu na posesję.
Do wniosku o wydanie „Warunków wjazdu”, należy dołączyć:
a. dokument uzasadniający potrzebę, celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku,
b. dokument potwierdzający możliwość postoju poza drogą – jeśli dotyczy (np. umowa najmu miejsca parkingowego)
c. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
d. w przypadku wnioskowania o „warunki wjazdu” dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09. Informacji udziela Wydział Organizacji Ruchu, tel. +48 61 647 72 17, fax +48 61 647 72 17
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia - odbiór warunków wjazdu w siedzibie ZDM w Poznaniu
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości odbioru pod numerem: 48 61 647 72 17
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, j.t., ze zm.).
1. ZARZĄDZENIE NR 506/2017/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 21 lipca 2017r.
2. ZARZĄDZENIE NR 621/2017/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017r.
3. REGULAMIN WYDAWANIA WARUNKÓW WJAZDU W OBSZAR OBJĘTY ZNAKIEM B-1 ZAKAZ RUCHU NA TERENIE MIASTA POZNANIA
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <


Dowiedz się więcej