*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zezwolenie na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych

drukuj
Wymagane dokumenty: 1.LOKALIZACJA (dla nowych reklam)
W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do tut. formularz wniosku. Zarządu z załączona mapą nieaktualizowoną w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”, na której należy zaznaczyć lokalizację planowanego nośnika reklamowego , pisemną pozytywną opinię koordynatora do spraw estetyki wizerunku Miasta Poznania Urzędu Miasta Poznania oraz podać krótki opis ( typ reklamy, wymiary, wizualizacja)
2.WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Po wydaniu przez ZDM decyzji lokalizacyjnej, wnioskodawca powinien uzyskać zgodę Wydziału Urbanistyki i Architektury na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17).
3.ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Należy złożyć wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej tablicy reklamowej zawierający:
a) termin ekspozycji
b) powierzchnię reklamy
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o:
- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,
- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,
2. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
3. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 96
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 PKO BP S.A. Nr 94102040270000160212620763 lub w punkcie kasowym Urzędu, zgodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009
Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r.ze zm (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr. 180.poz. 3038 ze zm.)
Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt.3 i § 4 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 101, poz.2035 j.t, ze zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.zobacz aktualne stawki
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art.39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zm. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także § 1 pkt.3 i § 4 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 101, poz.2035 j.t, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1827).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty
Inne informacje: W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
Pliki do pobrania: WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI LOKALIZACYJNEJ
WNIOSEK_REKLAMA
OŚWIADCZENIE_WUiA

więcej <


Dowiedz się więcej