*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych

drukuj
Wymagane dokumenty: Wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej obiektu handlowego zawierający:
1. oświadczenie o:
- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,
- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,
2. mapę nieaktualizowaną do celów informacyjnych w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, z naniesioną lokalizacją obiektu oraz wypis z rejestru gruntów,
3. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 21 (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto). +48 61 647 72 53 (Stare Miasto, Wilda).
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt.4, § 5 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2004r., Nr 101, poz. 2035, ze zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania, działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania. zobacz aktualne stawki
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art.39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.).
Inne informacje: W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)
- poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:00
- wtorek w godzinach 7:30 – 15:00
- środa – praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących
- czwartek w godzinach 7:30 – 15:00
- piątek w godzinach 7:30 – 15:00
Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w WYDZIALE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30
więcej <


Dowiedz się więcej