*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych

drukuj
Wymagane dokumenty: - WNIOSEK O WPIS DO ERPZ • Do wniosku należy dołączyć:
• a) w przypadku właściciela pojazdu - kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
• b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a - kopię dowodu rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo-skutkowy wykorzystania pojazdu przez podmioty wskazane w ust.2
• kopia dokumentu rejestrowego placówki
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. 3. Maja 46
Opłaty: Określa się maksymalną roczną liczbę pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których przewidziana została zerowa stawka opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Poznaniu, w wysokości 50 pojazdów. ZARZĄDZENIE NR 627/2016/P ZARZĄDZENIE NR 627/2016/P(Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)
Termin i sposób załatwienia: Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t.) oraz wymienione w § 7 ust. 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej