*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód:
w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg do 31.12.2012r

drukuj
Wymagane dokumenty:
Po złożeniu jednego z poniższych wniosków o odszkodowanie:
- szkoda w pojeździe związana z utrzymaniem drogi
- szkoda osobowa związana z utrzymaniem drogi
wnioskodawca niezwłocznie kontaktuje się z ubezpieczycielem ZDM, którym jest Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert z siedzibą przy ulicy Rataje 164, 61-168 Poznań, nr telefonu: 61 873 76 00 w celu dokonania oględzin pojazdu dla szkody zaistniałej do 31.12.2012r.
Miejsce i sposób złożenia dokumentów: Za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
Osobiście w siedzibie
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
tel. +48 61 647 73 00
fax +48 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zespół ds. ubezpieczeń ZDM,
tel. +48 61 647 72 30, +48 61 647 72 03
Termin i sposób załatwienia: Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t., ze zm.) oraz przepisy prawne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.).
Tryb odwoławczy: Od decyzji Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Poznaniu, można wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem ww. Oddziału do jednostki nadrzędnej lub dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
więcej <


Dowiedz się więcej