*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód:
w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg

drukuj
Wymagane dokumenty:
Po złożeniu jednego z poniższych wniosków o odszkodowanie:
- szkoda w pojeździe związana z utrzymaniem drogi
- szkoda osobowa związana z utrzymaniem drogi
rzeczoznawca ICA Dalfi Sp. z o.o. sp.k (działająca na zlecenie TUiR Allianz Polska S.A) skontaktuje się z wnioskodawcą celem umówienia, dogodnego dla wnioskodawcy terminu i miejsca przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu.Powyższe dotyczy zdarzeń, które miały miejsce od 01.01.2014 r r.
Miejsce i sposób złożenia dokumentów: Za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
Osobiście w siedzibie
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
fax +48 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zespół ds. Ubezpieczeń ZDM,
tel. 48 61 647 72 03, +48 61 647 7 2 30
Termin i sposób załatwienia: Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1440, j.t.,ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.).
Tryb odwoławczy: Od decyzji ubezpieczyciela można wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Departamentu Likwidacji Szkód Koropracyjnych TUiR Allianz Polska SA., 02-625 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
więcej <


Dowiedz się więcej