*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych

drukuj
Wymagane dokumenty: Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy osób fizycznych:
  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy odbiorców instytucjonalnych:
  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS.
  4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
  5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

We wniosku należy zadeklarować określone przez Wnioskującego wielkości powierzchni (dachów, dróg, placów, parkingów, itp.) o trwałej nawierzchni, z których ścieki opadowe i roztopowe spływają powierzchniowo na ulicę uzbrojoną w kanalizację deszczową, bądź z których ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane są przyłączem do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych miejskiej kanalizacji deszczowej przynależne do następujących grup :

W roku 2017 opłatom taryfowym podlegają tylko grupy 1 i 2

GRUPA 1: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w grupie 2;

GRUPA 2: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni będące drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną;

GRUPA 3: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych powierzchni, które nie zostały wymienione w pozostałych grupach taryfowych;

GRUPA 4: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - WYDZIAŁ WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09
Informacji udziela Zespół ds. kanalizacji deszczowej tel.+48 61 647 72 24
Opłaty: Za ścieki opadowe i roztopowe - ceny na 2017 r.
Grupa I 5,86 zł/m3
Grupa II 5,13 zł/ m3
Ponadto, zgodnie z § 5 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ustalił następującą stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM, przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług (w złotych netto):
- dla przyłącza o średnicy do 200mm włącznie stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń: 553 zł
- dla przyłącza o średnicy ponad 200mm stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń: 773 zł
Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług określony w odrębnych przepisach.
W taryfie obowiązującej w 2017r. z opłat zwolnione są powierzchnie dachów.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Usługa odbierania ścieków opadowych i roztopowych przez miejską sieć kanalizacji deszczowej realizowana jest na podstawie umowy. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prześle druk umowy w terminie 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.
Podstawa prawna: Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXXVII/636/VII/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328, j.t.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Uchwałą Nr XLVIII/629/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ze zm.
Inne informacje: Dokumenty wymagane przy odbiorze technicznym punktu włączenia nowo wybudowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w Poznaniu:

- kserokopia warunków technicznych wydanych przez Aquanet S.A.;
- uzgodniony przez Aquanet S.A. projekt i obliczenia zastosowania urządzeń ograniczających przepływ;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa i szkic w 2 egz.) z załączonym w formie tabelarycznej wykazem rzędnych i współrzędnych, z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku;
- dane opisowe sposobu włączenia przyłącza do kanału, średnica przyłącza, jego materiał i długość;
- pisemne potwierdzenie, że wszystkie wymogi, dotyczące odprowadzania ścieków deszczowych, zawarte w warunkach technicznych AQUANET S.A. zostały spełnione;
- kserokopia złożonego wniosku o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych;
- pisemne potwierdzenie, że instalacja jest kompletna i gotowa do eksploatacji;
- w przypadku gdy inwestor nie uczestniczy w odbiorze osobiście – pisemne upoważnienie dla osoby, która reprezentuje inwestora podczas odbioru.

Za przyłączenie nowej instalacji do sieci kanalizacji deszczowej obowiązują opłaty zgodnie z obowiązującą na rok 2017 taryfą za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

W przypadku odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bez zawartej umowy mają zastosowanie postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328, j.t.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, jak również w Uchwale Nr XLVIII/629/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ze zm.

Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wprowadził dodatkowe parametry wpływające na obliczenie ilości odprowadzanych ścieków. Uwzględniliśmy oczekiwania odbiorców usługi i wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. W obliczeniu ilości odprowadzanych ścieków uwzględniono umniejszenie ilości ścieków trafiających do kanalizacji w porównaniu do zmierzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ilości opadów atmosferycznych. Powyższy fakt znajduje odzwierciedlenie w obliczeniu ilości ścieków będącej iloczynem: powierzchni spływu w m², wysokości opadów atmosferycznych dla miasta Poznania w danym okresie obrachunkowym oraz wartości współczynnika spływu uwzględniającego charakter i szczelność powierzchni spływu.

Wartości współczynników wyznaczone przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej charakteryzujące poszczególne powierzchnie o trwałej nawierzchni zostały przedstawione w drugostronnie zamieszczonej tabeli. Opracowane stawki taryfowe zostały obliczone z uwzględnieniem współczynnika spływu 0,8, będącego uśrednioną wartością charakteryzującą powierzchnie o trwałej nawierzchni ujęte w systemy kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania. Jeżeli jednak uśredniony współczynnik spływu dla powierzchni będącej w Państwa władaniu i wymienionej w zawartej umowie różni się znacząco od naszego oszacowania prosimy o pisemną informację w tej sprawie. Na podstawie Państwa wniosku szczegółowe współczynniki spływu wprowadzimy w formie aneksu do zawartej umowy i uwzględnimy je przy naliczaniu opłat.

Jednocześnie, mając na uwadze bardziej równomierne rozłożenie wysokości opłat kwartalnych należność za I, II i III kwartał wyliczymy zaliczkowo według wskaźnika 43,75 mm opadów miesięcznie (tj. wg wskaźnika ustalonego na podstawie średniej wieloletniej opadów), a należność za IV kwartał ustalona zostanie na podstawie zmierzonej w ciągu roku rzeczywistej wysokości opadów i będzie uwzględniała rozliczenie opłat zaliczkowych.

Współczynniki spływu dla powierzchni o nawierzchni trwałej
Lp. Symbol Nazwa Współczynnik spływu
1. MB - nawierzchnia bitumiczna 0,90
2. BT - nawierzchnia betonowa 0,90
3. BT - nawierzchnia z kostki

prefabrykowanej (z Eko-kostki)

0,80

(0,50)

4. KK - nawierzchnia z kostki kamiennej 0,80
5. KL - nawierzchnia klinkierowa 0,75
6. PB - nawierzchnia z prefabrykatów

betonowych (z prefabrykatów ażurowych)

0,75

(0,40)

7. BR - nawierzchnia brukowcowa 0,70
więcej <


Dowiedz się więcej