*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływane na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Miasto Poznań, jako gmina i jednocześnie powiat grodzki, zarządza zarówno funduszem gminnym jak i powiatowym. Wydatki GFOŚiGW oraz PFOŚiGW są każdorazowo zatwierdzane uchwałą Rady Miasta Poznania.
Zgodnie z art. 406 i 407 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, środki gminnych i powiatowych funduszy przeznacza się m.in. na:
  • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
  • realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Więcej o Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl/mim/public/wos/Dowiedz się więcej