*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Przegląd drzewostanu przyulicznego

Informujemy, że w pasach drogowych Poznania przeprowadzony został specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej przeglądu dokonali specjaliści z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, dendrologii, architektury krajobrazu, inspektorzy nadzoru terenów zieleni oraz chirurdzy drzew. Specjalistyczne, wszechstronne badania kondycji drzew są konieczne, by wyeliminować ryzyko zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Pomimo pozornie dobrej kondycji samych koron drzew, różne ich organy mogą mieć wiele wad wskazujących na pogarszającą się ich kondycję i wynikające z tego zagrożenie, co dla osób postronnych trudne jest do zdiagnozowania.

Specjalistycznym przeglądem drzewostanu ulicznego, czyli drzewostanu znajdującego się pasach drogowych miasta Poznania objętych jest kilkaset ulic. Na niektórych drzewach pojawiły się oznaczenia wykonane kolorową farbą oraz numery. W ten sposób zostały oznaczone drzewa, które charakteryzują się pogorszeniem kondycji zdrowotnej. Zielona i niebieska kropka oznacza, że drzewo wymaga zabiegów pielęgnacyjnych (polegających m.in. na usunięciu posuszu). Pomarańczowa obwódka oznacza skierowanie drzewa do komisyjnego specjalistycznego przeglądu, ze wstępnym wskazaniem drzewa do wycinki z uwagi na zagrożenie wynikające z ryzyka upadku, złamania drzewa, odłamania konarów itd.

Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego
- dla drzew przyulicznych w Poznaniu wykonywany jest raz w roku,
- przesłanką do jego wykonania są zapisy w Ustawie o ochronie przyrody i Ustawie o drogach publicznych nakładające na właściciela i zarządcę terenu obowiązku dbałości o stan zieleni i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego
- oznacza oględziny wszystkich nadziemnych organów drzewa za pomocą powszechnie dostępnych metod.

Podczas przeglądu każdorazowo dokonywana jest ocena poszczególnych organów drzewa:
- sylwetki drzewa pod kątem zagrożenia złamaniem (ocena wysokości, smukłości, stabilności, symetrii drzewa i pochylenia),
- strefy pnia pod kątem zagrożenia złamaniem (zbieżność pnia, krzywizna pnia, pochylenie pnia, obecność ubytków rynnowych, kominowych i kieszeniowych, rozkład rakowatość, obecność ran i uszkodzeń, obecność martwicy murszu i jemioły, mechaniczne pęknięcia),
- strefy korony pod kątem zagrożenia rozłamaniem (masa i pokrój korony, symetria, posusz, uszkodzenia, rozkład konarów, wadliwe rozwidlenia V i U – kształtne, żerowanie szkodników, chloroza i nekroza liści, defoliacja ),
- widocznej części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem (prawidłowość rozwoju systemu korzeniowego, ślady uszkodzenia, odkrycia, oznaki chorób, zamierania, rozkładu korzeni oraz objawy ich zrywania - pochylenie drzewa),
- cech siedliskowych i otoczenia w jakim rośnie drzewo (w tym ilości miejsca na system korzeniowy oraz powierzchni niezabrukowanej), biorąc pod uwagę cechy danego gatunku oraz wiek drzewa

Procedura
1. Przegląd drzewostanu przyulicznego zlecany jest przez ZDM i ZZM. W tym roku po raz pierwszy cały przegląd drzewostanu przyulicznego wykonany został na zlecenie ZDM, w związku z planowanym w tym roku przejęciem całego drzewostanu przyulicznego pod opiekę ZDM.
2. W wyniku przeglądu sporządzana jest inwentaryzacja drzew zagrażających bezpieczeństwu i przewidzianych do wycinki, która po wcześniejszej weryfikacji przez administratora terenu (ZDM) przesyłana jest do Wydziału Ochrony Środowiska w postaci załącznika do wniosku o wycinkę.
3. Wydział Ochrony Środowiska zwołuje wizję terenową, w czasie której dokonywana jest ocena stanu zdrowotnego każdego z drzew wcześniej oznakowanych. W wizji uczestniczą przedstawiciele WOŚ, autorzy specjalistycznego przeglądu oraz przedstawiciele ZDM ( dotąd uczestniczył także ZZM).
4. Po przeprowadzeniu wizji terenowej powstaje protokół oględzin. Na jego podstawie sporządzany jest projekt decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa lub projekt decyzji odmownej. Wydział Ochrony Środowiska w przypadku potwierdzenia zasadności wycinki drzewa, zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ). Po pozytywnej opinii RDOŚ lub wobec braku sprzeciwu ze strony RDOŚ wydawana jest przez WOŚ decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa.
Decyzja WOŚ zezwalająca na wycinkę drzewa uzależniania jest każdorazowo od posadzenia nowego drzewa.
5. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę jest ona zlecana przez ZDM (dotąd częściowo przez ZZM) do wykonania specjalistycznym firmom ogrodniczym. Drewno pozyskane w wyniku wycinki (grubizna) stanowi własność komunalną miasta. Drewno przewożone jest do magazynu zleceniodawcy a następnie sprzedawane większymi partiami na drodze licytacji.
6. Po wycince zlecane jest posadzenie nowych drzew (rekompensujących). Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rekompensat tuż obok miejsca ubytku. Niestety nie zawsze jest to możliwe, np. z uwagi na przebieg sieci uzbrojenia podziemnego. Od wielu lat ZDM nie wyraża zgodny na wprowadzanie sieci w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Należy jednak zauważyć, że wcześniej przez dziesięciolecia, wielki postęp cywilizacyjny doprowadził do ogromnej rozbudowy sieci instalacji podziemnych ( gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, energetycznych). Przez lata wbudowywane one były tuż obok istniejącego drzewostanu, co w praktyce oznacza dziś istnienie ciągów uzbrojenia w pasach zieleni i to w miejscach, gdzie jeszcze niedawno żyły drzewa.
Obsadzenia rekompensujące wykonywane są w czasie jaki został wyznaczony w decyzji WOŚ (najczęściej pół roku albo rok).


Dowiedz się więcej