*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zimowe utrzymanie ulic miasta Poznania w sezonie 2013/2014

2013-11-26
W bieżącym sezonie zimowym utrzymaniem objętych zostało 853,1 kilometrów ulic. Ulice miasta podzielono na:
- sieć jezdni o strategicznym znaczeniu komunikacyjnym,
- sieć jezdni o podstawowym znaczeniu komunikacyjnym,
- sieć jezdni o lokalnym znaczeniu komunikacyjnym,
- sieć jezdni utrzymywanych interwencyjnie.
Istotą podziału jest dostosowanie systemu do uwarunkowań wynikających z:
- wymagań określonych przepisami, w tym z zakresu ochrony środowiska,
- możliwości finansowych budżetu miasta,
- natężenia ruchu kołowego na poszczególnych ulicach,
- wielkości potencjału sprzętowego, jaki zadeklarowały firmy mogące wykonywać zadanie,
- stanu technicznego infrastruktury drogowej,
- priorytetu dla publicznej komunikacji autobusowej.
Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/ 2014 zaplanowano kwotę 22,6 milionów złotych. W bieżącym sezonie obowiązują standardy z lat ubiegłych, które skutkować będą ograniczeniem ilości środków chemicznych wysypywanych na ulice Poznania. Może to odczuwalnie wpłynąć na czas usuwania śliskości na jezdniach.
Tak jak w latach ubiegłych pragniemy zwrócić uwagę na ekologię. Nie ulega wątpliwości, że jedną z główną przyczyną obumierania drzew przyulicznych jest sól przenikająca do gruntu i osiadająca na roślinach. Stosowanie soli wpływa również negatywnie m.in. na stan nawierzchni betonowych, bitumicznych, zwłaszcza tych ze spękaniami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, stan oświetlenia ulicznego.
Wykonawcy - firmy wyłonione w przetargu mają w dyspozycji: 28 pługoposypywarek, 21 pługów samochodowych, 14 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka). Taka proporcja sprzętu gwarantuje zwiększenie częstości usuwania mechanicznego śniegu a zmniejszenie posypywania solą. Przypominamy, że zgodnie z wprowadzoną w ubiegłym sezonie zasadą, w pierwszej kolejności odśnieżanie nastąpi na najważniejszej sieci dróg a następnie według kolejności, na pozostałych sieciach.

Sieć strategiczna
Do sieci strategicznej, obejmującej 270,8 km jezdni, zakwalifikowane zostały następujące ulice:
- wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez Poznań,
- ulice stanowiące ramy komunikacyjne miasta,
- główne ulice wylotowe z miasta,
- ulice dojazdowe do szpitali,
- niektóre inne ulice o bardzo dużym natężeniu ruchu kołowego.
W momencie wystąpienia opadu wykonawcy zobowiązani są do natychmiastowego wysłania do akcji posypywarek w ilości zadeklarowanej w umowach. Pierwsze odpłużenie jezdni oraz posypanie niezbędną dawką soli musi nastąpić w ciągu 1,5 godziny, licząc od momentu uruchomienia działań przez ZDM. W przypadku ciągłego opadu odpłużanie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością utrudniającą tworzenie się śliskości pośniegowej. Całkowite usunięcie pokrywy śnieżnej oraz błota pośniegowego z 90% szerokości jezdni musi mieć miejsce w ciągu 4 godzin, licząc od chwili ustania opadu.

Sieć podstawowa
Do sieci podstawowej o łącznej długości 245,9 km jezdni zakwalifikowane zostały następujące ulice:
- ulice publicznej komunikacji autobusowej,
- ulice łączące osiedla mieszkaniowe z centrum miasta,
- drugorzędne trasy wylotowe z miasta,
- drugorzędne ulice dojazdowe do osiedli mieszkaniowych,
- niektóre ulice posiadające kategorię drogi powiatowej.

Z uwagi na ochronę środowiska, standard utrzymania zimowego sieci podstawowej jest niższy, gdyż wprowadzono założenie, że w większym stopniu, niż ma to miejsce na sieci strategicznej, śnieg będzie odpłużany z jezdni, dzięki czemu stosowane dawki środków chemicznych będą mniejsze. Również czas podjęcia działań został wydłużony, ażeby umożliwić wykorzystanie posypywarek, które obsługują sieć strategiczną.
Pierwsze odpłużenie jednego pasa ruchu w każdą stronę oraz posypanie niezbędną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi nastąpić w czasie do 2,5 godziny, licząc od momentu zakończenia działań na sieci strategicznej. W przypadku ciągłego opadu śniegu posypywanie i odpłużanie musi być ponawiane z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenie się śliskości pośniegowej. Usunięcie pokrywy śnieżnej z 90% szerokości jezdni powinno mieć miejsce w ciągu 4 godzin, a błota pośniegowego w ciągu 8 godzin, licząc od chwili ustania opadu.

Sieć lokalna
Do sieci lokalnej zakwalifikowano 336,4 km jezdni ulic o nawierzchni twardej posiadających kategorię drogi gminnej, uwzględniając w wyborze w dużej części postulaty rad osiedli. Ulice sieci lokalnej zostały podzielone na dwie kategorie: pierwszego i drugiego stopnia. Nie różnią się one standardem wykonania, tylko kolejnością prowadzenia prac. W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice prowadzące w kierunku innych, uprzednio odśnieżonych sieci.
Z uwagi na ochronę przyrody ulice sieci lokalnej posypywane będą przede wszystkim piaskiem. Zastosowanie wyłącznie piasku jest bardzo istotne, zwłaszcza ze względu na dramatycznie pogarszający się stan zdrowotny drzew przyulicznych. Wzmocnienia ochrony przyrody ze strony służb miejskich domaga się również wiele rad osiedli. Ponadto, na wniosek mieszkańców, wdrożona ma zostać procedura, zakładająca, że chodniki na ulicach osiedlowych mają być odśnieżane i posypywane w pierwszej kolejności, natomiast jezdnie posypywane będą, w razie potrzeby, dopiero po zajeżdżeniu śniegu bądź wystąpieniu oblodzenia. Posypywanie mieszanką piaskowo-solną dopuszczone jest wyłącznie w przypadku wystąpienia zjawiska deszczu marznącego. Wykonawcy zobowiązani są do odpłużenia i posypania piaskiem jezdni sieci lokalnej w ciągu 5 godzin, licząc od momentu zakończenia prac na sieci strategicznej i podstawowej.

Sieć dróg utrzymywanych interwencyjnie
Pozostałe drogi, w tej mierze drogi gruntowe oraz drogi, mające swoją alternatywę w postaci dróg objętych systematycznym odśnieżaniem, utrzymywane są w trybie interwencyjnym, tzn. na podstawie napływających zgłoszeń od mieszkańców i służb miejskich.

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pełni rolę ośrodka zarządzającego i koordynującego prowadzenie działań przez firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg. Dyspozytorzy ZDM korzystają w codziennej pracy z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego w Wysogotowie pod Poznaniem. Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic naszego miasta oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pracuje całodobowo w okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku (w siedzibie ZDM, tel. 61 6477231).

Sieci dróg obsługują następujące firmy wyłonione w przetargu:

1. Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o, Zakład Sprzątania Placów i Ulic sj., SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych:
? Stare Miasto Centrum
? Nowe Miasto Południe
? Jeżyce
? Grunwald
? Wilda
2. Konsorcjum firm: SITA Zachód sp. z o.o, ALKOM F.H.U:
? Stare Miasto Północ
? Nowe Miasto Północ

Przypominamy i gorąco apelujemy do kierowców:
? działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
? w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
? prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych,
? o zmianę opon na zimowe.
Wszyscy możemy zimą w prosty sposób pomóc sobie sami - korzystając z komunikacji miejskiej. Mniej samochodów na ulicach oznacza mniejsze korki, a dla służb miejskich możliwość szybszego działania, a tym samym udrożnienie ruchu.

Pragniemy również poinformować kto, co i gdzie powinien sprzątać zimą
ADMINISTRACJE / ZARZĄDCY OSIEDLI

mają obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i osiedlowych uliczek,
- posypać chodniki np. piaskiem,
- usunąć śnieg, sople, lód z dachu budynku,
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
mają obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników wzdłuż nieruchomości,
- posypać je np. piaskiem,
- usunąć sople i śnieg z dachu.
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ma obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z dworców i przystanków autobusowych komunikacji miejskiej,
- posypać teren przystanku np. piaskiem.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE sp. z o.o.
ma obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z przystanków tramwajowych komunikacji miejskiej, torowiska,
- posypać teren przystanku np. piaskiem.

Interwencje dotyczące zimowego utrzymania zgłaszać można do Straży Miejskiej - całodobowy, bezpłatny nr telefonu 986. Interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg będących w administracji ZDM zgłaszać można całą dobę pod nr tel. 61 6477231.

Zobacz więcej:
» Nie solę! Apel do kierowcĂłw, mieszkańcĂłw, administratorĂłw i zarządcĂłw terenĂłw o ograniczenie uĹźycia środkĂłw chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu
» Ochrona zieleni przyulicznej
» Skrzynie na piasek
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej