*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Informacji Miejskiej - mapa jednostek obszarowych

Wielkie miasto, jakim jest Poznań, powstało w wyniku wielowiekowego rozwoju przestrzennego. W jego granicach znajduje się dziś sto kilkadziesiąt dawnych osad, powstałych w różnych okresach historycznych. Niektóre z nich już zostały zapomniane i można o nich przeczytać tylko w opracowaniach naukowych, ale większość zachowała się w pamięci mieszkańców, figurują też na mapach i planach. Nazwy te stanowiąc część dorobku kulturowego regionu, zasługują na szczególną ochronę. Jest także aspekt praktyczny tego zagadnienia – za pomocą dawnych nazw łatwiej określać części miasta czy położenie ulic.

Dla uporządkowania tego zagadnienia przygotowano w latach 2004-08 w ramach Systemu Informacji Miejskiej (SIM) projekt podziału Poznania na jednostki obszarowe. U podstaw jego utworzenia był zamiar ułatwienia poruszania się po mieście poznaniakom i osobom przyjezdnym, a także powiązanie poszczególnych nazw z konkretnymi fragmentami Poznania o funkcjonalnie przyjętych granicach. W skład takiej jednostki wchodzą – w zależności od warunków miejscowych – ściśle określone tereny zainwestowane (mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe), użytki rolne oraz obszary zieleni i wód.

W podziale tym zastosowano wyłącznie nazewnictwo mające uzasadnienie historyczne i topograficzne, figurujące w oficjalnych zestawieniach bądź przyjęte przez władze samorządowe. Są wśród nich nazwy bardzo stare, zanotowane w XIII, a nawet XII w., a także utworzone całkiem niedawno, przed zaledwie kilkudziesięciu laty. Wszystkie są używane w potocznym obiegu.

Nazwy jednostek obszarowych zostaną umieszczone na tablicach informujących o nazwach ulic, numerach posesji oraz przystankach MPK.


pobierz mapę jednostek obszarowych: 9291*9606 (5,53MB)
Pobierz spis jednostek obszarowych w formacie Word


Dowiedz się więcej